بانک تات

شرکت بانک تات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104097744 ()
7
افراد
6
آگهی‌ها
364277
شماره ثبت
1388/8/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1179204
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
در اجرای مصوبه شماره xxx۷ مورخ ۹/۲/۹۰ و xxx۷۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۹۱ شورای پول و اعتبار و نامه شماره xxx۸۳/۹۱ مورخ ۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و تنفس های مربوطه مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی اکبر اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسماعیل جاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه همان محل شرکت میباشد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403137
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جلال رسول‌اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید بهاالدین حسینی‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اکبر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱.

در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735838
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان احمد قصیر خیابان شهید احمدیان شماره ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614513
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106104
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11950260
آگهی تاسیس شرکت بانک تات سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۸/xxx۸ تحت شماره xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۸/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع بانک به شرح زیر بوده و به منظور نیل به اهداف، بانک عملیات و خدمات زیر را ارائه می‌نماید: ۱ـ افتتاح و نگهداری انواع حسابهای قرض‌الحسنه جاری‌، پس‌انداز و سایر حسابهای مشابه ۲ـ قبول انواع سپرده‌های بانکی و صدور گواهی سپرده ۳ـ قبول مدیریت وجوه تنظیم جریان نقدینگی بویژه در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی و نیز شرکتهای گروهی ۴ـ دریافت تسهیلات یا تحصیل وام و اعتبار از اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و همچنین اعطا آن با رعایت ضوابط مقرر ۵ـ تامین مالی طرحهای خاص با رعایت ضوابط مقرر ۶ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت به صور مختلف با رعایت ضوابط مقرر ۷ـ انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق تجاری و اسناد به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قبول پذیره‌نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام نرخ‌بندی شده به حساب خود یا مشتریان و مراجعین ۸ـ صدور انواع کارتهای الکترونیک اعم از نقدی و اعتباری به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانکی ۹ـ صدور، تائید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا بانکی با رعایت ضوابط مقرر ۱۰ـ انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، نقل و انتقالات ارزی، افتتاح اعتبار و معامله اسناد اصالتا یا به نمایندگی و وکالت و انجام هرگونه عملیات مربوط و استفاده از آنها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات ذیربط ۱۱ـ استفاده از خدمات شرکتها و موسسات بیمه برای انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا به حساب مشتریان ۱۲ـ ارائه خدمات نوین بانکی در زمینه قبول وکالت جهت اداره امور مربوطه از جمله اداره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۳ـ اعطای تسهیلات و تامین مالی برای فعالیتهای صادرات و بویژه خدمات فنی و مهندسی۱۴ ـ انجام معاملات طلا، نقره و فلزات و کالاهای مورد معامله در بورس با رعایت قوانین و ضوابط مقرر ۱۵ـ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی طبق اساسنامه بانک و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل نقل و انتقال وجوه، صدور اعتبار و انواع چک، اجاره دادن صندوق امانات، حفظ و برقراری و ایجاد رابطه کارگزی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب جاری بنام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت‌دار در بانکها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آنها قبول نمایندگی موسسات پولی و بانکی مجاز، استفاده از خدمات شرکتها و موسسات، ترخیص و حمل و نقل مجاز برای ترخیص کالا از گمرکات حمل و نقل کالا از بنادر گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و اجرای سایر عملیات و معاملات بانکی، بازرگانی و خدماتی که بموجب قانونی برای بانکها ممنوع نباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از محمودیه پxxx۶ ـ xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ ۲۰/۵/xxx۸ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ ۱۸/۸/xxx۸ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علی انصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مرتضی آرامی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای علیرضا طلوع‌کاشف‌پاکدل به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ ۵ـ آقای سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب رئیس هیات‌مدیره حق امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به اتفاق امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی امانی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات