رایان پردازش پژواک

شرکت رایان پردازش پژواک (شرکت سهامي خاص)

شناسه ملی 10104095153
سيد خندان خيابان برازنده پلاك 24 طبقه دوم 1555734651
2
افراد
4
آگهی‌ها
363679
شماره ثبت
1388/8/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 654528
آگهی تغییرات شرکت رایان پردازش پژواکسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۵۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای سید رضا قاسمی تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای سید رضا قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۰۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952953
آگهی تغییرات شرکت رایان پردازش پژواک (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۳۶۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۵۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای سید رضا قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، سیدخندان، خ سهروردی شمالی، خ برازنده، پ۱۴ ط۲ شرقی کدپستی:۱۵۵۵۷۳۴۸۱۶ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834041
آگهی تغییرات شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۵۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای سید رضا قاسمی تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای سید رضا قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی زابلی به شماره ملی ۲۰۰۰۶۴۲۹۷۷ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026659
آگهی تغییرات شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۵۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سهروردی شمالی سیدخندان خ ابن یمین ک۲۶ پ۴ کدپستی۱۵۵۴۹۶۵۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک