فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان

شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10104062862 (فعال)
7
افراد
14
آگهی‌ها
357059
شماره ثبت
1388/7/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12060478
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ش مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی داریا روش ش م xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338832
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090993
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مدیریتی صدر به عنوان بازرس اصلی، موسسه هادی حساب تهران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای تاجعلی آقاملایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمید انگشت بافت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای تاجعلی آقاملایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید انگشت بافت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616406
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی امین‌زاده‌صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرشید جنابی‌حق‌پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886807
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566610
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای تاج‌علی آقاملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی امین‌زاده‌صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرشید جنابی‌حق‌پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم لعیا باقری‌صمغ‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۹/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546581
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات مدیریتی صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923660
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای تاج‌علی آقاملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی امین‌زاده‌صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرشید جنابی‌حق‌پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۹/xxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای تاج‌علی آقاملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی امین‌زاده‌صفاخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرشید جنابی‌حق‌پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌الله زنددیزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر‌عامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655270
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌آی دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنابه تنفویض اختیار حاصله از مجمع فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون سهم بانام، به ارزش هرسهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به موجب گواهی شماره xxxxxx۶ مورخ ۱۱/۵/۸۹ بانک کشاورزی شعبه سهروردی جنوبی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250620
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی سلیمان‌نیا به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جام جم' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر عابدینی‌راد و آقای سید محمود علی‌زاده‌طباطبائی و آقای غلامرضا علیخانی و آقای حمید محسنی و خانم لعیا باقری‌صمغ‌آبادی تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیر عابدینی‌راد به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمود علی‌زاده‌طباطبائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا علیخانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید محسنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم لعیا باقری‌صمغ‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حبیب زنددیزاری (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۱.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۱/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574475
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۹/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556885
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۸ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx۵/xxx مورخ ۲۱/۴/xxx۹ بانک کشاورزی شعبه سهروردی جنوبی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۹/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411861
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیر عابدینی‌راد به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمود علی‌زاده‌طباطبائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا باقری‌صمغ‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم طلعت زمان‌مستمند به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم لعیا باقری‌صمغ‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حبیب زنددیزاری (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۰.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت‌آباد چهارراه سرو بلوار پیام میدان بهرود پلاک ۲۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422770
آگهی تأسیس شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۷/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۷/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار جام و اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل کشور پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت در انواع پروژه‌ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت با اشخاص ایرانی ارائه انواع خدمات فنی و اقتصادی از جمله طراحی و راه اندازی سیستم‌های جامع مکانیزه اعتبارسنجی اعتباربخشی مشاوره مدیریت و بازرگانی تحلیل وضعیت مالی و عملکرد شرکتها تهیه گزارشهای توجیهی فنی مالی و اقتصادی شرکتها اخذ اعتبارات مالی یا ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی پس از اخذ مجوزهای لازم انجام کلیه امور بازرگانی و تجارت اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کالا و خدمات مجاز در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی ایرانی اعطای نمایندگی به اشخاص ایرانی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل کشور اداره و مدیریت شرکتها و موسسات اقتصادی اشخاص به صورت پیمان مدیریت انجام امور حق العمل کاری در همه زمینه‌های فعالیتی مجاز برای اشخاص ایرانی در داخل کشور انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت و پیگیری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری و ایجاد هرگونه شرکت و موسسات و همچنین اخذ و اعطای ضمانت نامه‌های حقیقی و حقوقی در داخل کشور ارائه خدمات اقتصادی فنی و مهندسی علمی و اعتباری سازمان دهی بازسازی نوسازی تجاری بازرگانی تولیدی صنعتی عمرانی معماری مشاوره‌ای و مدیریتی به اشخاص در داخل کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی شرکتهای لیزینگ صندوقهای قرض الحسنه تعاونی‌های اعتباری و نیز ارائه خدمات به بانکها و موسسات و شرکتهای مالی و اعتباری و کلیه اشخاص پس از اخذ مجوزها و هماهنگی‌های قانونی لازم با دستگاههای ذیربط و ایجاد شرکت یا شرکتهایی جهت ارزیابی ریسک اعتباری اشخاص راه اندازی ایجاد و مدیریت فروشگاههای زنجیره‌ای مواد غذایی پروتئینی سوپر مارکتها پیتزا فروشیها بستنی فروشیها خرده فروشی لوازم منزل و سایر با مشارکت آحاد مردم از طریق جذب سرمایه‌های کوچک به روش‌های قانونی از جمله فروش سهام با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه مدیریت امور سایر شرکتها اشخاص داخل و خارج کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم انجام عملیات پیمانکاری اعم از تولیدی ساختمانی تاسیساتی خدماتی در داخل کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی شرکت در نمایشگاهها مزایده‌ها و مناقصه‌ها و حراجی‌ها در داخل کشور طراحی ساخت و احداث دهکده‌های تفریحی ویلائی مسکونی تجاری هتل رستورانها مهمانسراها و سالنهای نمایش فروشگاه نمایشگاه واحدهای خدمات پس از فروش اخذ تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و صندوقهای قرض الحسنه در سرزمین مادر و در داخل کشور و نیز تامین منابع مالی از سایر طرق قانونی خرید و فروش تکنولوژی دانشهای فنی در داخل و خارج کشور. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان ونک خ ونک پ ۵۲ واحد xxx ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۴/۶/xxx۸ نزد بانک سپه شعبه سروستان و همچنین مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال به موجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۶/۸۸ نزد بانک سپه شعبه سروستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای امیر عابدینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سید محمود علی زاده طباطبائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم سارا باقری صمغ آبادی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم طلعت زمان مستمند به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ خانم لعیا باقری صمغ آبادی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ خانم لعیا باقری صمغ آبادی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی رمز پویا به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای حسن حیات شاهی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات