توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست

شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104054900 ()
10
افراد
18
آگهی‌ها
356041
شماره ثبت
1388/7/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14124295
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه بهراد مشار به شماره ثبتxxx۹۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبتxxx۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124306
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله شهرک قدس - ایوانک- خیابان فلامک شمالی- خیابان گذر اردیبهشت- پلاک ۱۲- طبقه همکف- کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13672381
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، دولت، خیابان فتح، بن بست یاس پلاک ۱ طبقه سوم واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234337
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیر الانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418856
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي فراست شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا انصاری دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای فرامرز مفتخر دارنده کارت ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای قباد چوبدار دارنده کارت ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آبادراهان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای بهزاد محقق حضرتی دارنده کارت ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارسا ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرزام منوچهری دارنده کارت ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داکشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای ناصر گلعذار دارنده کارت ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آبگستر شرق (آسکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (علی البدل) آقای سیدمحمد فریدنی دارنده کارت ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت انرژی ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱به سمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق تعهدآور شرکت و همچنین چک ها، بروات، سفته ها و اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411022
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا سرافراز با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. محمدرضا انصاری با کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کیسون بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳و قباد چوبدار با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آبادراهان پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴و بهزاد محقق حضرتی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارسا ساختمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰و فرامرز مفتخر با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰و فرزام منوچهری با کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داکشن شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ وناصر گلعذار با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آب گستر شرق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ (عضو علی البدل) و سیدمحمد فریدنی با کد ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت انرژی ساختمان بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ (عضو علی البدل)به سمت اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450737
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد رضا انصاری دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز مفتخر دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر گلعذار دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آب گستر شرق (اسکو) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرزام منوچهری دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تاسیساتی داکشن به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا کدخدائی دارنده xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو (صانرژی) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز شرکت به آدرس: تهران بزرگراه مدرس شمالی ابتدای خیابان شهید دستگردی شرقی (ظفر) ساختمان برج های طلایی کیش (پلاک xxx) طبقه اول شرقی و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224075
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی‌ عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه شرکت منتهی به۹۱ سال مالی به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی محمدرضا سرافراز با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160703
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت پارتا شماره ثبت به نمایندگی فرامرز مفتخر کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت کیسون به نمایندگی محمدرضا انصاری کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن به نمایندگی فرزام منوچهری کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت صانرژی {صادرات و گسترش انرژی پیشرو} به نمایندگی علیرضا کدخدایی کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت آب گستر شرق به نمایندگی ناصر گلعذار کدملی xxxxxxxxx۲
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا سرافراز کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018881
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642165
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۸۹ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال منقسم به بیست و یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و چهل سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۵/۶/xxx۱ مورخ ۶/۱۱/۸۹ بانک توسعه صادرات ایران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879715
آگهی اصلاحی
شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۸/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۷/۸/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره ۲۴/۱/۸۹ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660583
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291174
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۴۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری در فعالیت‌های انتفاعی به طور مستقیم و غیرمستقیم و ارائه خدمات طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت، راه اندازی و بهره برداری در داخل و خارج از کشور، شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت کند: ۱ تشکیل و ایجاد شرکت‌های فرعی یا تخصصی برای امور صنعتی، تولیدی، ساختمانی، خدمات بازرگانی مجاز، سرمایه گذاری و نیز صادرات و واردات کالا و خدمات ۲ مشارکت در شرکت‌های موضوع قانون تجارت ۳ مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ۴ ایجاد، توسعه، راه اندازی و سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی و عمرانی و تولیدی و خدماتی در قالب شرکت‌های موضوع قانون تجارت ۵ طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال، قراردادهای طرح و ساخت، قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجراء قراردادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین آلات مورد نیاز انجام و اجرای قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته‌های عمومی و تخصصی زیر: الف رشته‌های عمومی شامل: الف ۱ کارهای راهسازی، محوطه سازی، احداث راه آهن و ایستگاه‌ها و تونل‌ها و پل‌های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تاسیسات مورد نیاز آن الف ۲ کارهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای انحرافی آن شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن، مخازن فلزی و بتنی و … الف ۳ احداث واحدهای ساختمانی: مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، سیلو‌ها، احداث پست‌های برق شهری و روستائی، سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک و … ب رشته‌های اختصاصی شامل: ب ۱ کارهای سدسازی و تاسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج شکن‌ها، تاسیسات دریایی ب ۲ ساخت خطوط انتقال لوله نفت و گاز در خشکی و در دریا، ساخت تاسیسات فنی مربوط به پالایشگاه‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی ب ۳ کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف ۶ اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها و یا از طریق تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای این امور در ایران و خارج از ایران ۷ تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت با استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چارچوب مقررات قانونی کشور ۸ انجام فعالیت‌های مجاز و ایجاد نهادهای قانونی در قالب شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت پس از کسب مجوزهای لازم ۹ اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و همچنین سمینارهای تخصصی مرتبط با موضوع شرکت. تولید و توزیع و انتقال نیرو. در تاریخ ۱۷/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11192978
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۱۷/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561327
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ سرو پ ۲۱ واحد ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029244
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کیسون سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پارتانا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز مفتخر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن سهامی خاص با نمایندگی آقای فرزام منوچهری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا کدخدایی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آب گستر شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر گلعذار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای همایون خسروی دهکردی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت ایتوک ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ترابی ساریجالو بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علیرضا کدخدایی به نمایندگی از شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573246
آگهی تأسیس شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۶/۷/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۷/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعا و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در فعالیت‌های انتفاعی به طور مستقیم و غیرمستقیم و ارائه خدمات طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت، راه‌اندازی و بهره‌برداری در داخل و خارج از کشور، شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت کند: ا) تشکیل و ایجاد شرکت‌های فرعی یا تخصصی برای امور صنعتی، تولیدی، ساختمانی، خدمات بازرگانی مجاز، سرمایه‌گذاری و نیز صادرات و واردات کالا و خدمات ۲) مشارکت در شرکتهای موضوع قانون تجارت ۳) مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی ۴) ایجاد، توسعه، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی وعمرانی و تولیدی و خدماتی در قالب شرکتهای موضوع قانون تجارت ۵) طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال قراردادهای طرح و ساخت، قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجراء، قرادادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین‌آلات مورد نیاز انجام و اجرای قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته‌های عمومی و تخصصی زیر: الف) رشته‌های عمومی شامل: الف ـ‌ ۱ ـ کارهای راه‌سازی، محوطه‌سازی، احداث راه‌آهن و ایستگاههای و تونل‌ها و پل‌های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تاسیسات مورد نیاز آن الف ـ ۲ ـ کارهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای انحرافی آن شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوطه به آن مخازن فلزی و بتنی و ... الف ـ ۳ ـ احداث واحدهای ساختمانی: مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، سیلوها، احداث پست‌های برق شهری و روستائی، سیستم‌های تأسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک و ... ب) رشته‌های اختصاصی شامل: ب ـ ۱ ـ کارهای سدسازی و تاسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج‌شکن‌ها، تاسیسات دریایی ب ـ ۲ ـ ساخت خطوط انتقال لوله نفت و گاز در خشکی و در دریا، ساخت تاسیسات فنی مربوط به پالایشگاه‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی ب ـ ۳ ـ کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف ۶) اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها و یا از طریق تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای این امور در ایران و خارج از ایران ۷) تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت با استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چارچوب مقررات قانونی کشور ۸) انجام فعالیت مجاز و ایجاد نهادهای قانونی در قالب شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت پس از کسب مجوزهای لازم ۹) اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۱۰) انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ـ‌ خ فرحزادی خ حسن سیف ک دوم پ۵

۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به نه میلیون و ششصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد نه میلیون و ششصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۰۶/xxx۸ نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ ـ ۵ ـ شرکت کیسون سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ ـ ۵ ـ شرکت پارتانا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز مفتخر به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ ـ ۵ ـ شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا کدخدایی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ ـ ۵ ـ شرکت آب گستر شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر گلعذار به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ ـ ۵ ـ شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن سهامی خاص با نمایندگی آقای فرزام منوچهری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ ـ ۵ ـ شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای همایون خسروی‌دهکردی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ ـ ۵ ـ شرکت ایتوک ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ترابی‌ساریجالو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ ـ ۵ ـ آقای حسن طلوعی‌پویا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب ایشان به امضاء هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه نامه‌های عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی

۲ ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات