گروه اعتماد مهر پارس

شرکت گروه اعتماد مهر پارس (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10104040122 (فعال)
17
افراد
25
آگهی‌ها
359320
شماره ثبت
1388/6/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14692031
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و داود علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند و در سمت سایر اعضای هیأت مدیره تغییری حاصل نگردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963806
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سعید سرشک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمد ابن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. غلامرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت وثوق عصر گنجینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781934
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459520
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان هجدهم شرقی پلاک ۴۷ طبقه سوم واحد یک به کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267089
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی اقای محمد حیدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی اقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی اقای محمد شفیع عبداله پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک برات قراردادها و.. با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218244
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710261
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی حمید رضا حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی علی کمیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و حسین سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و … با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733501
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام و xxxxxx۰۰ سهم آن بی نام می‌باشد از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403135
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید ـ مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403125
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سعید رفیعی به نمایندگی از شرکت وثوق عصر گنجینه ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067782
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سعید رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای حسین سعیدی بازخانه با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا ً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067792
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار " کیهان" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703479
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468617
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593429
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایهگذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرسخیابانی بسمت رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری وثوق عصر گنجینه سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجیباقر به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حسین سعیدیبازخانه بشماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکـ سفتهـ برواتـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593452
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجیباقر و شرکت سرمایهگذاری وثوق عصر گنجینه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده و شرکت سرمایهگذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدرسخیابانی تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555601
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین سعیدی بازخانه بشماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11740558
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده و شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲

در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570487
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570490
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ تعداد xxx۴ سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱۰ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هشت هزار و یکصد و شصت و شش سهم آن بانام یک هزار و هشتصد و سی و چهار سهم آن بی نام می باشد.
در تاریخ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196974
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهرپارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید در تاریخ ۲/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455002
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری وثوق عصر گنجینه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی حاجی‌باقر بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ پاسداران بوستان ۶ پxxx ط ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11764346
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی حاجی‌باقر و شرکت سرمایه‌گذاری وثوق عصرگنجینه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱.

در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699921
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477726
آگهی تأسیس شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس سرمایه گذاری و مشارکت در خرید سهام بازسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی موسسات طرح‌ها و پروژه‌ها و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها خرید اوراق مشارکت برای شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه کلیه امور بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور مشارکت در توسعه واحدهای تولیدی و کارخانجات و تاسیسات واحدها و کارخانجات تولیدی ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه تولید سرمایه گذاری مجاز تمدید توسعه تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل افزایش دارایی شرکتها برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی انجام کلیه امور و فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه واحدهای تولیدی و کارخانجات تولیدی مجاز و انجام کلیه امور عمرانی بازرگانی دامپروری کشاورزی و صنعتی. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران پاسداران شمالی نبش بهارستان ۹ پ ۱ ط ۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۷ مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای احمد وحید دستجردی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانگیر سعدی به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای جهانگیر سعدی به نمایندگی از شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر و ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای امیر استادحسین به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فریبا ثقفی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات