ریل پرداز سیر

شرکت ریل پرداز سیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104008480 ()
23
افراد
43
آگهی‌ها
353398
شماره ثبت
1388/5/4
تاریخ تأسیس

اشخاص ریل پرداز سیر

در این بخش تمامی اشخاصی که در ریل پرداز سیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14718906
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی ( سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ ) انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14397144
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محمد مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آرمان اسدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349510
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت باقی مانده انتخاب و تعیین سمت گردیدند: آقای محمد ذوالقدری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از ریل پرداز نوآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ترکمانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سیمرغ آهنین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمان اسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهنگ طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش افرینان فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111027
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ریل پرداز نوآفرین (xxxxxxxxx۵۳) به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای محمد ترکمانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (xxxxxxxxx۹۴) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سیمرغ آهین ایرانیان (xxxxxxxxx۵۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای آرمان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس (xxxxxxxxx۳۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای فرهنگ طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نماندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک (xxxxxxxxx۴۹) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093210
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه و صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار حسابان xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷) انتخاب شدند اعضای هیات مدیره جدید به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت ارزش آفرینان فدک سهامی خاص (xxxxxxxxx۴۹) شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص (xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام (xxxxxxxxx۳۴) شرکت ریل پرداز نوآفرین سهامی خاص (xxxxxxxxx۵۳) شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان سهامی خاص (xxxxxxxxx۵۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938348
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید رضا باقری به عنوان نماینده جدید شرکت آرمان شهر فدک جایگزین محمدحسین مدهوش طوسی و محمد یاسر طیب نیا به عنوان نماینده جدید شرکت امین تجارت بیان جایگزین محسن فاتحی زاده کلخوران گردیدند؛ در نتیجه اعضای جدید هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره عبارتند از: وحید رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد ترکمانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آرمان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره فرهنگ طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603875
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ترکمانه به کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین و جایگزین آقای محمد رضا طالبی به کدم xxxxxxxxx۱ تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537315
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366663
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهنگ طلوعی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و به جای آقای وحید رضا باقری ش م xxxxxxxxx۰ تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355609
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان سیزدهم، پلاک ۳۸، طبقه پنجم، واحد ۲۲، کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334675
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد رضا طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره. آرمان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره. وحید رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارزش افرینان فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره. فرهنگ طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319947
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ارزش آفرینان فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128264
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ابنیه سازان کوثر کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی آذین با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت اقتصاد مدبر کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای مصطفی دارانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علی کمیلی با کدملی به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدصادق خلفی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فرهنگ طلوعی فرزند مظاهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979992
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666957
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: نام وشماره ثبت شرکت: ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت ونوع فعالیت آن: الف موضوعات اصلی: انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با حمل و نقل ریلی. حمل و نقل و جابجائی ریلی بار و انواع کالاها. تامین، تدارک، تجهیز و توسعه تاسیسات و تجهیزات ریلی. تخلیه، بارگیری و بارشماری. انبارداری و ایجاد انبار و سایت. فعالیت فورواردی و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه پروژه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی، مشاوره‌ای، نظارت فنی، اجرائی، مدیریتی و عمرانی. انجام خدمات راهبری، نگهداری فنی و تعمیرات انواع ناوگان حمل و نقل ریلی. انجام خدمات بازرگانی و واردات و صادرات هرنوع مصالح، مواد و تجهیزات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی از/به شرکتهای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. تشکیل شرکت مشترک به منظور همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی. اخذ هرگونه تسهیلات مالی مرکزاصلی شرکت: مرکزاصلی شرکت شهرتهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک ۱۵ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱۱ مدت شرکت فعالیت شرکت: ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی که تماما پرداخت شده_است شرکت فاقدسهام ممتازاست. هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره ومدیرعامل: شرکت ابنیه سازان گوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی آذین کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اقتصاد مدبر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمد صادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی علی کمیلی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواند شخصا، ویاوکیل یا قائم مقام قانون یاشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهدداشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع را خواهند_داشت: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعدازتصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و انوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۹/۱۲/xxx۳: جمع بدهیهای جاری: xxx میلیارد ریال جمع بدهیهای غیرجاری: xxx۹ میلیارد ریال جمع بدهیهای: xxx۲ میلیارد ریال روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ضمنا " رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643611
آگهی تغییرات شرکت ريل پرداز سير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از xxxxxxxxx ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت و تعداد سهام از xxx۰۰ سهم با نام به xxxxxxxxx۰ سهم با نام افزایش یافت.در نتیجه سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم با نام xxx۰ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571888
آگهی تغییرات شرکت ريل پرداز سير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ را مورد تصویب قرار داد. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن مقدم به کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472476
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مدهوش طوسی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ابنیه سازان کوثر کیش به شناسه م xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی آذین کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه م xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی محمدی دارانی کد ملیxxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت اقتصاد مدبر کیش به شناسه م xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره علی کمیلی به کد م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه م xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد صادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره محسن فاتحی زاده کلخوران فرزند عادل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307821
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اقتصاد مدبر کیش ش ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384095
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد حسین مدهوش طوسی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ابنیه سازان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی آذین کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کمیلی کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید روستائی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصاد مدبر کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و سفته و براوت و قراردادهاو عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716292
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیل کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707823
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان وزراء ـ خیابان سوم ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه دوم به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1486481
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید روستایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصاد مدیر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به جای محسن صیقلی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402242
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۹ سهم xxx/xxx/xxx ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۹/۱۰/۹۲ بانک ملت شعبه قلهک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216959
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود. ضمنا پیر آگهی شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۲۰/۰۷/۹۲ در خصوص افزایش سرمایه تصحیح میگردد که سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196730
آگهی افزایش سرمایه شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۳ سهم xxx/xxx/xxx ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده می باشد از محل تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ ۲۳/۷/xxx۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194968
آگهی تغییرات شرکت ریل پردازسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کارکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098363
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری نبش مفتح شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941676
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812104
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ارزش‌آفرینان کوثر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی آذین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893482
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639168
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳.

در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733821
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10937184
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691838
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیربامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل،
۴ـ۱ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ ـ آقای محمد آزمون به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931068
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای حجت‌اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ ـ آقای محمد آزمون به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651517
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797157
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619072
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۱۲/۶/۶۱ فرزند امیر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886742
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۱۲/۶/۶۱ فرزند امیر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت‌اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حجت‌اله سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828136
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اردلان محمدزاده‌نوجه‌ده به شماره ملی xxxxxxxxx۷

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اردلان محمدزاده‌نوجه‌ده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۹/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812648
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان سه راه تهران‌ویلا نبش ک عنبرافشان پxxx ط ۳ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855528
آگهی تأسیس شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام تمام پروژه‌های مرتبط با حمل و نقل ریلی (پروژه‌های مطالعاتی، مشاوره‌ای، نظارت فنی، اجرایی، مدیریتی، عمرانی) ـ انجام خدمات راهبری، نگهداری فنی و تعمیرات انواع ناوگان حمل و نقل ریلی ـ انجام خدمات بازرگانی و واردات و صادرات هرنوع مصالح، مواد و تجهیزات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ـ تشکیل شرکت مشارکت (به منظور همکاری) با شرکتهای داخلی و خارجی ـ انجام فعالیتهای (اخذ انواع وام و تسهیلات) در زمینه حمل و نقل برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جمهوری اسلامی ک مظفری پ ۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق خلفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم گلبرگ جاوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای حجت‌اله سلیمانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای محمدصادق خلفی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدصادق خلفی (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات