سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103992454 ()
14
افراد
39
آگهی‌ها
350282
شماره ثبت
1388/4/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14356796
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل تا پایان سال مالی شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵مورخ ۳۰/۲/۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره xxx۰۷/xxxمورخ ۱۰/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت طرح سازه تنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت پاتین بین الملل پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت توسعه امید مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت سکانداران تجارت پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره تراز نامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132584
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰مورخ ۱۹/۳/۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره xxx۰۷/xxxمورخ ۱۰/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ولیعصر ـ خیابان ارمغان غربی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک ـ xxx ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ مورخه ۰۵/۱۲/۹۶ میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخه ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت و ماده‌ی ۳۰ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. تبصره همچنان به قوت خود باقی است و در نتیجه شرکت توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره خواهد_شد. افزودن ماده ۵۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های هلدینگ در رابطه با اندوخته سرمایه‌ای. مطابق قانون سازمان بورس اوراق بهادار محتوای ماده‌ی ۵۸ شرکت‌های هلدینگ به شرح ذیل: «خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود» به عنوان ماده‌ی ۶۶ به اساسنامه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) اضافه گردید در نتیجه اساسنامه این شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره میباشد. تغییر سال مالی شرکت از پایان آذر ماه به پایان اسفند ماه هر سال و اصلاح ماده‌ی مربوطه اساسنامه. با تصویب مجمع، ماده‌ی ۵۴ اساسنامه مربوط به سال مالی شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938034
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ مورخه ۰۵/۱۲/۹۶ میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخه ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره xxx۰۹ / xxx مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در مقابل کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و به استنادمجوز شماره xxx۶۶ , xxx موخ ۰۶/۰۶/xxx۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615616
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx/۱ مورخه ۱۲/۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صتایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخه ۲۴/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۷۲/۹۶ مورخ ۱۶/۵/xxx۶ بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵ مورخ ۱۱/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و مجوز شماره xxx۵۷/xxx مورخ ۱۷/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. و اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو اصلی شرکت طرح سازه تنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ عضو اصلی شرکت تدبیران تجارت راه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو اصلی شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ عضو اصلی شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ عضو اصلی شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ عضو اصلی شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ عضو اصلی شرکت آذر تجارت صنعت آژند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ عضو علی البدل شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ عضو علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/xxx۵ ومجوزهای xxx۳/xxx/xxx مورخ ۱/۲/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران و xxx۴/xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا علوب به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به جای خانم سولماز وزیرزاده باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسنادواوراق بهادارتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته، برات، قراردادهاوعقوداسلامی باامضاءمدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیأت مدیره ودرغیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی ازاعضای هیأت مدیره بامهرشرکت معتبرخواهدبود، سایرنامه‌های اداری ومکاتبات باامضای مدیرعامل ویارئیس هیأت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx۹۰ , xxx مورخ ۲۴/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx , xxx , xxx مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxx۹۶/۹۵ مورخ ۱۵/۱/۹۵ بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx۵۰ , xxx مورخ ۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692866
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ سامان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/ ۰۹/ xxx۴ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284637
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری‌ایران سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۴,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارومجوز شماره xxx۸,xxx,xxx مورخ ۴/۳/۹۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای مهدی جهانگیر ی کوهشاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان ش م xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد واحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت خدمات گردشگری نارپ ایرانیان ش م xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدصادق طاهری ایرندآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت نماد افزون پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضوهیئت مدیره خانم سولماز وزیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرخواهدبود، سایرنامه های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۷,xxx,xxx مورخ ۲۷/۲/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه خدمات مدیریت و حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت تدبیران تجارت راه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو اصلی شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو اصلی شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ عضو اصلی شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ عضو اصلی شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ عضو اصلی شرکت طرح سازه تنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ عضو اصلی شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ عضو علی البدل شرکت صبا سامان تجارت بامداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ عضو علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۵۰۲۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ و مجوز سازمان میراث فرهنگی بشماره xxx۹۰,xxx مورخ ۱۸/۰۳/۹۳ و سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx مورخ ۰۲/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافتxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهودxxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. صورتحساب سود و زیانمنتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره xxx۳۲,xxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۹/۱۰/۹۳ بانک گردشگری شعبه مرکزی xxx و مبلغxxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ بانک گردشگری شعبه مرکزی xxx پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ ونامه شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و xxx۴/xxx۹۰ مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای علی بخشایش کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402247
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ محل شرکت به تهران خیابان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402565
آگهی اصلاحی
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
پیرو آگهی صادره شماره xxx۶/ت۳۲/۹۲ مورخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت اورانوس صید سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت طرح سازه تبیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی متولی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدحامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و علی زیرک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی و شرکت الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی و شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت اورانوس صید سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله یعقوبی تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۴
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهام عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایدنگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی زیرک نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۱
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهام عام با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طلایه‌داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایدنگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای علی زیرک‌نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۱

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866531
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای اکبر بهنام جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۱
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای اکبر بهنام جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۱ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد" و "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد «و» اطلاعات " جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394179

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری
میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۶/۰۹/xxx۰ بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237150
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ ۲۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خیابان شهید فیاضی فرشته پلاک ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طلایه‌داران تجارت کاسپین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اورانوس صید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمداسمعیل ‌مطلق به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت پیمان قصرسفیدگلستان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام و شرکت طرح و سازه تینبان سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام و شرکت اورانوس صید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰ و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص و شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت طلایه‌داران تجارت کاسپین سهامی‌خاص و شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455031
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۶۹/ ت ۳۲ مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد: آقای احسان تابش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد. همچنین مدت تصدی مدیران تا تاریخ ۷/۴/۹۰ می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305200
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آساگستران خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه کانون جهانگردی اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای احسان تابش بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای رضا حمزه لو بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا کبورانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جهانگیری به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۱۱/۸۹. در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977142
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی ‌عام بشماره‌ ثبت۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت آسا گستران خراسان سهامی‌خاص بتا نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای علی‌اصغر پرهیزکار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا کبورانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد میدان مادر (محسنی) خ شاه‌نظری میدان کاظمی بن‌بست آذرگان پ ۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11435184
آگهی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی‌‌عام)
شرکت فوق درتاریخ۷/۴/xxx۸ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۷/۴/xxx۸ ازلحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار سرمایه و اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکتهای فعال در زمینه گردشگری بارعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع با قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب و موضوع فعالیت هریک از شرکتهای سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد ذیل میباشد: توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل گردشگران در سطح ملی و بین‌المللی توسعه ظرفیتهای جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری توسعه فضاهای مجاز مناطق آبی از قبیل اطراف سواحل خلیج‌فارس، دریای خزر، دریاچه ارومیه تامین منابع مالی خرید هواپیما، واگن، اتوبوس و سایر وسائط نقلیه جابجایی مسافر و گردشگر و سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه حمل و نقل در این خصوص. بست زیرساختهای توریسم مذهبی و توسعه ظرفیتهای مرتبط با این بخش خرید و فروش و تامین ابزارآلات و وسائط مربوط به صنعت گردشگری، طراحی، اجرا و تامین تورهای داخلی و خارجی و عمده‌فروشی توسعه فضاهای اقامتی از جمله مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، کمپها، هتلها و متلها، مجتمع‌های آب درمانی و لجن درمانی، دهکده‌های گردشگری، مالکیت زمانی برپایی نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی با هدف توسعه گردشگری کشور. سرمایه‌گذاری در امور آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های هتل‌داری، گردشگری، ترمیم ابنیه انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور صنعت گردشگری انجام اقدامات عمرانی و ساخت و ساز برای بسط و توسعه فضاهای اقامتی و گردشگری از قبیل پارکهای گردشگری، شهرکهای توریستی و دهکده‌های گردشگری، انجام امور فنی و مهندسی، طراحی و پروژه‌های صنعت گردشگری اقدام برای چارترنمودن پرواز هواپیما. مدیریت و بهره‌برداری از موزه، تالارها خرید بناهای تاریخی و مرمت و احیای آثار تاریخی. بسط بقاع متبرکه توسعه صنایع دستی کشور در امر تولید، برندسازی، بسته‌بندی و صادرات انجام اطلاع‌رسانی همه جانبه داخلی یا خارجی جهت معرفی کشور درراستای توسعه صنعت گردشگری با بکارگیری تمامی ابزارهای مرتبط. مشارکت در راه‌اندازی و تاسیس بیمه گردشگری جهت رفاه حال گردشگران و سرمایه‌گذاری در این حوزه، مدیریت و بهره‌برداری از تمامی مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی مرتبط با حوزه گردشگری. فعالیت در امور مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در ابعاد داخلی و خارجی نظیر زیرساختها، خدمات گردشگری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و کارگزاری بخشهای قابل واگذاری ب: موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سایر موارد دارایی فیزیکی: پروژه‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی پس از تایید یا صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پرمخاطره، و سایر نهادهای مالی تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مشارکت در پذیره نویسی اوراق بهادار تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس نهادهای مالی، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اخذ تسهیلات و اعتبار از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام تضمین تعهدات و تضمین وثایق شرکتهای اقماری در موسسات مالی و بانکها انجام امور تامین منابع مالی داخلی یا خارجی جهت پروژه‌های صنعت گردشگری فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت گردشگری مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران خ دکتربهشتی خ پاکستان کوچه ساوجی‌نیا (کوچه۸) پ۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به دویست میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد دویست میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۴۷ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۷/۲/xxx۸ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار و همچنین مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۴۷ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxx۷ مورخ۲۹/۲/xxx۸ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار و بانک پاسارگاد شعبه مرکزی کدxxx و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۸ریال به صورت آورده غیرنقدی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت آساگستران خراسان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ موسسه کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای سید محمدرضا تقی‌زاده خانباغی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا کبورانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ۵ـ آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرخواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات ماللی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبتxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به شماره ثبتxxx به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات