رایان فن کاو اندیش

شرکت رایان فن کاو اندیش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103974666 ()
7
افراد
6
آگهی‌ها
350871
شماره ثبت
1388/3/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694268
آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی دو، خیابان چهارم، خیابان خزر سه، شماره ۵۹ و کد پستی xxxxxxxxx۷ تعیین و آقای محسن پارسا جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661679
آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند : محسن پارسا جم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرشاد حاکم زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ سیدرضا قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ علی همائی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ عباسعلی زابلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یداله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی محمد تره کار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661690
آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن پارسا جم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فرشاد حاکم زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدرضا قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی همائی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباسعلی زابلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661698
آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662975
آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهرک راه آهن خیابان یاس چهارم خیابان یاسمن جنوبی پلاک ۲ طبقه سوم واحد ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به ۱ , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته_است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519132
آگهی تاسیس شرکت رایان فن کاو اندیش (سهامی‌عام)
شرکت فوق درتاریخ۱۳/۳/xxx۸ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۳/۳/xxx۸ ازلحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی سرمایه‌گذاری ساخت تولید سیستمهای الکترونیکی حفاظتی مراقبتی الکترواپتیکی سیستمهای مکانیکی و ماشین‌آلات خاص صنعتی سیستمهای هوشمند حفاظتی سیستمهای اتوماسیون منزل و صنعتی و خطوط تولید صنعتی قطعات مورد نیاز صنایع و کارخانجات تولیدی و کلیه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پروژه‌های خدمات مهندسی طراحی و نصب و راه‌اندازی نگهداری و پشتیبانی آماده و لجستیکی مشاوره و کنترل کیفی در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت و گاز پتروشیمی کلیه فعالیت‌های اجرائی شرکت در زمینه‌های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حسب مورد در قالب خدمات پیمانکاری یا مشاوره صورت می‌پذیرد آب برق صنایع معدنی ارتباطات و سایر صنایع ایجاد شعب خرید و فروش و نصب و راه‌اندازی در داخل و خارج ازکشور ایجاد شرکتهای اقماری و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و موسسات حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه عملیات بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید سهام و اوراق مشارکت و اوراق بهادار و اخذ تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی‌ و خارجی و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب و اخذ نمایندگی و اعطای آن به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران سهروردی شمالی ضلع جنوب‌غربی پل سیدخندان خ برازنده شماره۱۶ ط دوم

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد دویست هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۶۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۵/xxx/۳۵ مورخ۲۶/۹/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی‌شمالی و همچنین مبلغxxx/xxx/۶۳ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۶/۹/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محسن کارگر حجه‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای فرشاد حاکم‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای فرید امیری‌هزاوه به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای سید رضا قاسمی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای علی همائی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای محسن کارگر حجه‌آبادی به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اسناد مالی چک سفته و بروات با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم پانته‌آ بخشنده به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مجتبی همائی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات