واسپاری ملت

شرکت واسپاری ملت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103972003
32
افراد
32
آگهی‌ها
350287
شماره ثبت
1388/3/11
تاریخ تأسیس

اشخاص واسپاری ملت

در این بخش تمامی اشخاصی که در واسپاری ملت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
رحیم طاهری
رحیم طاهری
رییس هییت مدیره از 1396/6/25
محمد باقر اکرم
محمد باقر اکرم
نایب رییس هییت مدیره از 1396/6/25
تیمور غفاری
تیمور غفاری
عضو هییت مدیره از 1396/6/25
محمد مصطفی دعا گوئی
محمد مصطفی دعا گوئی
عضو هییت مدیره از 1396/6/25
میرفیض فلاح
میرفیض فلاح
عضو هییت مدیره از 1396/6/25
جمشید خوشنویسان
جمشید خوشنویسان
از 1396/6/25
اکبر محمودآبادی
اکبر محمودآبادی
از 1396/6/25
بردیا بابک
بردیا بابک
از 1396/6/25
محمود بمانی گلنا آبادی
محمود بمانی گلنا آبادی
از 1396/6/25
بهمن اسکندری
بهمن اسکندری
رییس هییت مدیره از 1395/11/3
محمد صالحی تبار
محمد صالحی تبار
از 1395/11/3
داود عیسی زاده
داود عیسی زاده
از 1395/11/3
سعید مصباح
سعید مصباح
از 1395/11/3
منصور ترکاشوند
منصور ترکاشوند
از 1395/11/3
بهزاد فروغی
بهزاد فروغی
از 1395/11/3
علی‌رضا ابراهیم پور
علی‌رضا ابراهیم پور
از 1394/8/20
محمود اخلاقی
محمود اخلاقی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/8/20
حمیدرضا مهرعلی
حمیدرضا مهرعلی
عضو هییت مدیره از 1394/8/20
محمد بیگدلی
محمد بیگدلی
رییس هییت مدیره از 1394/8/20
کیومرث سلیمانی نژاد
کیومرث سلیمانی نژاد
عضو هییت مدیره از 1394/8/20
علی شیدایی نرمیقی
علی شیدایی نرمیقی
از 1394/6/28
سیدابوطالب دیبایی
سیدابوطالب دیبایی
از 1394/6/28
احمد فتاح پور
احمد فتاح پور
نایب رییس هییت مدیره از 1394/2/30
مهدی ازگلی نژاد
مهدی ازگلی نژاد
از 1394/2/30
عباس صفری
عباس صفری
از 1394/2/30
احمد فتاح پور
احمد فتاح پور
از 1393/5/22
محمد حسن مقارئی
محمد حسن مقارئی
از 1393/3/27
علی مشرقی
علی مشرقی
بازرس علی‌البدل از 1391/2/10
محبوب جلیل پورثمرین
محبوب جلیل پورثمرین
بازرس علی‌البدل از 1390/3/28
محسن فدوی
محسن فدوی
رییس هییت مدیره از 1392/12/20
علی زارعی
علی زارعی
عضو هییت مدیره از 1392/12/20
عباس خسروانی
عباس خسروانی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/7/28

شرکت‌های مادر واسپاری ملت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در واسپاری ملت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه واسپاری ملت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که واسپاری ملت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794059
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 350287 و شناسه ملی 10103972003
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1398 ومجوز شماره 136862/98 مورخ 25/4/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 1397 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100174390 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره ثبت239406به شناسه ملی10102801942 شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان(سهامی خاص) به شماره ثبت387808به شناسه ملی10320380692 شرکت بیمه ما(سهامی عام) به شماره ثبت407563به شناسه ملی10320591652 شرکت بهسازان ملت(سهامی خاص) به شماره ثبت110631به شناسه ملی 10101543568 شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی عام) به شماره ثبت385603به شناسه ملی10320359435 پ980616458345800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581702
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : ۱ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط . ۲ شرکت می‌تواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ۲ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل بپردازد : ۱ ۲ خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات ؛ ۲ ۲ دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص ( به جزء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۳ ۲ مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص ( به جزء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۴ ۲ دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط ؛ تبصره شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی ( اجاره عملیاتی ) نمی‌باشد . اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۱ تبصره مطابق با اساسنامه پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492241
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122864
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۷/۹۷ مورخ ۲۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد باقر اکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد مصطفی دعاگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵به سمت عضو هیئت مدیره. آقای میرفیض فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بیمه ما شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند امضاء های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: ۳ ـ ۱ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به نحوی که یکی از آنها رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشند، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ ۲ ـمکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از آقایان، جمشید خوشنویسان با کدملی xxxxxxxxx۴، اکبر محمودآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱، محمود بمانی گلناآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ و بردیا بابک با کدملی xxxxxxxxx۱همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد. ۳ ـ ۳ ـ اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980392
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۶/۹۶ مورخه ۰۳/۰۴/۹۶ اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی زیر برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت بیمه ما (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت بهسازان ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518238
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶/۹۶ مورخ ۳/۴/۹۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518253
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶/۹۶ مورخ ۳/۴/۹۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میرفیض فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد باقر اکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صالحی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت چاپ ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضا‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به نحوی که یکی از آنها رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشند، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی با امضای دو نفر از آقایان محمد صالحی تبار با کد ملی xxxxxxxxx۸ (مدیرعامل) داود عیسی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴ جمشید خوشنویسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بهزاد فروغی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و منصور ترکاشوند با کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950630
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا مهر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای کیومرث سلیمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: - ۱ - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر آوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۲ – مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جمشید خوشنویسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. - ۳ - آوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - ۱ - عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. - ۲ - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. - ۳ - انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل‌های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه‌های بعدی آن تا سقف ۲۵ ٪ افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. - ۴ - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. - ۵ - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. - ۶ - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. - ۷ - تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. - ۸ - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانک‌های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. - ۹ - تقلیل و ابطال ضمانت نامه‌ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. - ۱۰ - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. - ۱۱ - پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیات مدیره. - ۱۲ - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت با حق تعیین نماینده جهت امضاء ذیل مکاتبات مربوطه و امضاء دفاتر و اسناد. - ۱۳ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب. - ۱۴ - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - ۱۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. - ۱۶ - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: - ۱۶ - ۱ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. - ۱۶ - ۲ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم مازاد بر دویست میلیون ریال با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. - ۱۶ - ۳ - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. - ۱۷ - استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. - ۱۸ - محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۹ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - ۲۰ - افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک‌های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. - ۲۱ - اخذ هر گونه تسهیلات از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. - ۲۲ - پیشنهاد استقراض از طریق انتشار آوراق مشارکت، اجاره و سایر آوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. - ۲۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. - ۲۴ - خرید و فروش آوراق مشارکت، آوراق اجاره، سایر آوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت‌ها. - ۲۵ - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. - ۲۶ - در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک‌ها با حق استرداد آنها به شرکت. - ۲۷ - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. - ۲۸ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. - ۲۹ - نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط و همچنین انتخاب وکلای دادگستری و عزل ایشان. - ۳۰ - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی_، فرجام، اعاده، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه‌ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند. - ۳۱ - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب‌های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیات مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539275
آگهی تغییرات شرکت واسپاري ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ وتاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۷/۹۴ بانک مرکزی و تاییدیه شماره xxx, xxx مورخ ۴/۸/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه مشتمل بر۵۶ ماده و۱۷ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. اعلامیه تبدیل به شرح ذیل اعلام میگردد: ـ نام و شماره ثبت شرکت: واسپاری ملت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: خرید انواع کالا واموال منقول وغیرمنقول (مطابق بندهای الف، ب و ج ماده ۵دستورالعمل تاسیس فعالیت ونظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۶/۴/۸۶ شورای پول واعتبار)وواگذاری آن ها به متقاضیان درقالب عقود اجاره یا فروش اقساطی. ب ـ موضوع فرعی: خرید وفروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی درچارچوب قوانین ومقررات ودستورالعمل ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری راکه بی واسطه ویابا واسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. ج ـ مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران ـ خ شهید خالد اسلامبولی ـ کوچه ۱۹ ـ پلاک ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx می باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. ه ـ مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ ـ سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (هشتصدمیلیارد ریال) که به xxxxxxxxxسهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم وتماماً پرداخت شده است. شرکت فاقد سهام ممتاز است. و ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابوطالب دیبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی شیدائی نرمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره وآقای مهدی سیف علیشاهی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ماه و آقای احمد فتاح پور xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ز ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می تواندشخصاً، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند.هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت.درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ ـ اعلامیه خرید سهام ۲ ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ ـ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۴ ـ اصل ورقه سهام مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: براساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. وفق ماده ۳۷ اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی قسمتی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم می شود. مطابق ماده ۵۳ اساسنامه تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث جمع بدهی های کوتاه مدت: xxxxxxxxxxxx۷ ریال جمع بدهی های بلندمدت: xxxxxxxxxxxx ریال جمع تعهدات وبدهی های احتمالی: xxxxxxxxxxxx۲ریال جمع کل دیون وتعهدات: xxxxxxxxxxxx۴۲ ریال می باشد. ک ـ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی ها روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. رعایت ماده xxxلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403027
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوطالب دیبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره ـ آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیدائی نرمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وآقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی شیدایی نرمیقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴، مهدی ازگلی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱و عباس صفری با کد ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ ۱ ـ عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. ـ ۲ ـ اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. ـ ۳ ـ انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه های بعدی آن تا سقف ۲۵% افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. ـ ۴ ـ انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. ـ ۵ ـ تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. ـ ۶ ـ پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ ۷ ـ تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. ـ ۸ ـ تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانک های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. ـ ۹ ـ تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. ـ ۱۰ ـ انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. ـ ۱۱ ـ پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیئت مدیره. ـ ۱۲ ـ انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. ـ ۱۳ ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ ۱۴ ـ تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. ـ ۱۵ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. ـ ۱۶ ـ توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: ـ ۱۵ ـ ۱ ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. ـ ۱۵ ـ ۲ ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ـ ۱۵ ـ ۳ ـ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد. ـ ۱۷ ـ استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت. و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. ـ ۱۸ ـ محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره. ـ ۱۹ ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ ۲۰ ـ افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. ـ ۲۱ ـ اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. ـ ۲۲ ـ پیشنهاد استقراض از طریق انتشار اوراق مشارکت، اجاره و سایر اوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. ـ ۲۳ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. ـ ۲۴ ـ خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره، سایر اوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت ها. ـ ۲۵ ـ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. ـ ۲۶ ـ در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک ها با حق استرداد آنها به شرکت. ـ ۲۷ ـ انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. ـ ۲۸ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. ـ ۲۹ ـ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط. ـ ۳۰ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می باشند. ـ ۳۱ ـ بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیئت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273267
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۰۲۸۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۹ مورخ ۲/۴/۹۴ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار" دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ شرکت بهسازان ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089889
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱/۱۰/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089888
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ نماینده گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی شیدائی نرمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، بهادار و قراردادها با امضاء مدیر عامل و احد از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی نیز با امضاء آقایان حسین همایون مقدم به ک.م xxxxxxxxx۶ و سعید مصباح به ک.م xxxxxxxxx۴ با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089883
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ نماینده گروه مالی ملت به ش.م xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بهسازان ملت به ش.م xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت چاپ بانک ملت به ش.م xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به ش.م xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن مقارئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت به ش.م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، بهادار و قراردادها با امضاء مدیر عامل و احد از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی نیز با امضاء آقایان حسین همایون مقدم به ک.م xxxxxxxxx۶ و سعید مصباح به ک.م xxxxxxxxx۴ با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413287
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405379
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717197
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای عباس خسروانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محسن فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن مقارئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456488
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ و مجوز شماره ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن فدوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت
آقای عباس خسروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از چاپ بانک ملت
آقای علی زارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از بهسازان ملت
آقای احمد فتاح پور xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
آقای محمد محسن مقارئی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل و احد از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد همچنین مکاتبات با مراکز نقل و انتقال نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی باامضا آقایان حسین همایون مقدم و سعید مصباح با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456486
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت چاپ بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۰
شرکت بهسازان ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200599
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محسن فدوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای عباس خسروانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۸ علی طایفه به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۷ محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ علی زارعی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757933
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی زراعی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی طایفه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ به سمت مدیرعامل

در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959409
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زراعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی طایفه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ به سمت مدیرعامل
در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672837
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566905
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌ کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035496
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای موسی عبدالعلی‌زاده‌صالح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی طایفه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۴ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۰۹/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724060
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۳۵ با نمایندگی آقای عباس خسروانی و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی و شرکت بهسازی مشارکتهای ملت سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۰ با نمایندگی خانم مهوش لطف‌الهی‌اصل و شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم‌پور تا تاریخ۲۸/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540989
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و انتقال سود تقسیم نشده پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx۹/xxx۵ مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173595
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ خالد اسلامبولی، ک ۱۹ پ ۲۲ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195152
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پور ثمرین به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903827
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم‌پور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی طایفه بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405433
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای علی‌رضا ابراهیم‌پور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای پیمان بالی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۳/۸۹.

۲ـ کلیه عقوداسلامی قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در هردو حالت توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد.

در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11384145
آگهی تأسیس شرکت واسپاری ملت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۳/۸۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌‌ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از خرید انواع کالاهای مجاز مندرج در بندهای الف ب ج دستورالعمل اجرایی تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب تاریخهای ۹/۴ ۸۶ و ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار و واگذاری آن به متقاضیان از طریق اجاره یا فروش اقساطی و خرید و فروش اوراق بهادار بمنظور مدیریت نقدینگی طبق شرایط مقرر در دستوالعمل اجرایی تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ که جز لاینفک این اساسنامه می‌باشد و سایر مقررات ذیربط..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران م صنعت مسجد جامع شهرک قدس ط فوقانی بانک ملت

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۰/۳/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بانک ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌رضا ابراهیم‌پور بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای بهمن اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای عباس خسروانی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۲ ـ آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات