بانک شهر

شرکت بانک شهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103886081 (فعال)
8
افراد
34
آگهی‌ها
342446
شماره ثبت
1387/11/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14665432
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۸ مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : - آقای احمد درخشنده شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای عیسی قهرمانی چابک شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای سیدمحمدمهدی احمدی شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای حسن رستم پناه شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمدعلی خادمی سید بنادک شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره - روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی بانک انتخاب گردیدند : - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665418
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۸ مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱۵/۹۸ مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : - آقای عیسی قهرمانی چابک شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره ، - آقای احمد درخشنده شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664356
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۸ مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه وصورتهای مالی شامل سود و زیان وعملکرد مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تأیید وتصویب مجمع قرار گرفت . - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14657779
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، میدان فردوسی ، خیابان انقلاب اسلامی ، میدان فردوسی ، پلاک ۲۶ ، طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558257
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و نامه‌های شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ و xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. آقایان حسین محمدپورزرندی ک. م xxxxxxxxx۰، مرتضی خامی ک. م xxxxxxxxx۰ و سیدمحمدمهدی احمدی ک. م xxxxxxxxx۳ توسط بانک مرکزی ج. ا. ا بر اساس مجوز شماره ۹۵/xxxxxx مورخ xxx۵/۰۸/۲۳ و جناب آقای احمد درخشنده، xxxxxxxxx۲ بر اساس مجوز شماره ۹۵/xxxxxx مورخ xxx۵/۱۲/۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538407
آگهی تغییرات شرکت بانك شهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx ـ xxxxxx / xxx مورخ ۴/۹/۹۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۸/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۷ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱۵ریال منقسم به xxx xxx xxx ۱۵سهم xxx۰ ریالی با نام از محل ماذاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507424
آگهی تغییرات شرکت بانك شهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ و ۱۷/۷/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499757
آگهی تغییرات شرکت بانك شهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۳۰/۶/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۰/۴/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380958
آگهی تغییرات شرکت بانك شهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی احمدی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شهرداری تهران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد دلبری کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شهرداری قم به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720305
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx/۹۳ مورخه ۵/۷/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxxxxx۵ ریال آن طی گواهی شماره xxx۱۹/۹۳ مورخ ۲۵/۴/۹۳ بانک شهر شعبه مرکزی به کد شعبه xxxنقدا واریز و مبلغ xxxxxxxxxxxx۵ ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل افزایش سرمایه در تاریخ فوق الاشاره تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716008
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به کدملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی ها شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ساختمان نگین آتیه شهر ایرانیان در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های مرتبط به صنعت مدیریت نگهداری ساختمان و امور اجرایی مرتبط با آن طراحی، نظارت فنی و اجرایی امور ساختمانی و خرید و فروش کالاهای مرتبط. تعمیر و نگهداری فنی و سرویس فنی کلیه تاسیسات تجهیزات برقی و مکانیکی و حرارتی و برودتی. طراحی، برنامه ریزی و اجرای تکنولوژی های نوین برای هوشمند سازی سیستم ها بخصوص در عرصه ساختمان و واگذاری های صنایع ساختمانی. ارائه خدمات اتوماسیون وارائه خدمات نظافت و دکوراسیون داخلی و خارجی و نمای ساختمان به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. تهیه طرح جامع درهمه بخش ها بخصوص صنعت ساختمان برای شرکت و یا برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی. تهیه و تامین خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. طراحی و اجرا و نگهداری فنی و حرفه ای فضای سبز شهری و امور محوطه سازی. ارائه خدمات سرویس پذیرایی و همایش ها و سمینارها به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی. ارائه خدمات مدیریت پروژه و پیمان به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی. اخذ وام تسهیلات اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی. انجام عملیات حق العمل کاری و کمیسیون. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک اکباتان، فاز ۲،مجتمع مگامال، پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۳۱ مورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه مجتمع گلها پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بانک شهر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی محمد علوی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ و گروه اقتصادی مهرگان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حسین مظفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر قربان نژاد به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ و رامین احمدی صابردوست به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای سعید مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای فرهاد شمس فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664344
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق xxxxxxxxx۵۰ با شناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597895
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۴/۵/xxx۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی خامی به نمایندگی از شرکت خدمات اداری شهر به سمت رئیس هیأت مدیره، حسین محمد پورزرندی به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره، غلامحسین مظفری به نمایندگی از سازمان شهرداری تهران به سمت عضو هیأت مدیره، خیراله بیرانوند به نمایندگی از سازمان شهرداری کرج به سمت عضو هیأت مدیره، اختیارات هیأت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه از بند (۱) الی (۱۹) به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512430
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۲/۱۲/۲۷ و مجوز شماره xxx۴۸ مورخ xxx۳/۴/۱ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمد پورزرندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک توسط مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت عدم حضور، یکی از اعضای هیأت مدیره و یا توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین و تفویض می نماید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه های اداری به امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و یا توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین و تفویض می نماید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۲/۵/۲۳ اعضای هیات مدیر تا تاریخ xxx۴/۴/۳۱بشرح ذیل انتخاب گردیدند شهرداری تهران صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران شرکت خدمات اداری شهر شهرداری اصفهان شهرداری قم شهرداری کرج شهرداری قزوین و اعضای علی البدل هیات مدیره نیز بشرح ذیل انتخاب گردیدند شهرداری مشهد و شهرداری شیراز
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028641
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرویس بیمه شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی خامی به سمت رئیس هیئت مدیره و سازمان شهرداری تهران با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامحسین مظفری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با نمایندگی آقای محسن علی حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری شیراز به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری تبریز به نمایندگی آقای خیراله بیرانوند به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری مشهد به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری قم به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و سازمان شهرداری اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای غلامرضا حاجی زاده به نمایندگی از سازمان شهرداری تهران به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842693
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی سخن‌حق به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756497
آگهی تغییرات شرکت بانک شهرسهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816951
آگهی تاسیس شعبه شرکت بانک شهر سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی بازار پردیس ۲ غرفه شماره ۳ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565974
آگهی تاسیس شعبه شرکت بانک شهر سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی بازار پردیس ۲ غرفه شماره ۳ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 617049
آگهی تاسیس شعبه شرکت بانک شهر سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی بازار پردیس ۲ غرفه شماره ۳ تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713304
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751578
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۰۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرویس بیمه شهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی خامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سازمان شهرداری تهران با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی‌زاده به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و سازمان شهرداری تبریز با نمایندگی آقای خیراله بیرانوند به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با نمایندگی آقای علیرضا هادیان‌همدانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان شهرداری اصفهان به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و سازمان شهردای شیراز به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان شهرداری مشهد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات اداری شهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامحسین مظفری به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان شهرداری قم به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) تا تاریخ۲۰/۰۴/xxx۲.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و غیره با امضا مشترک توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در صورت عدم حضور‌ـ قائم‌مقام و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا توسط اشخاصی که هیئت‌مدیره تعیین و تفویض می‌نماید همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳‌ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787177
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار همشهری و دنیای‌اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند.

شهرداری اصفهان و شهرداری شیراز و شرکت سرویس بیمه شهر سهامی‌خاص و شهرداری تبریز و شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و شرکت خدمات اداری شهر سهامی‌خاص و شهرداری مشهد و شهرداری تهران و شهرداری قم تا تاریخ۲۰/۴/xxx۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۷/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567288
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای غلامرضا حاجی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079255
آگهی اصلاحی شرکت بانک شهر سهامی عام ‌ بشماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۱/ت۳۲/۹۰ مورخ ۱/۴/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد:

با توجه به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و مطالبات از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم با نام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxxxxx۱ ریال طبق گواهی شماره xxx/xxx/۹۰ مورخ ۲۸/۳/xxx۰ بانک شهر شعبه سپهبد قرنی و مبلغ xxxxxxxxx۷۱ ریال طبق گواهی شماره xxx/xxx۱۴ مورخ ۱۸/۳/xxx۰ بانک ملت شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردید و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده توسط سهامداران تأمین شده است افزایش یافت که بدین ترتیب اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11606212
آگهی تغییرات شرکت بانک شهرسهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۰۴/xxx۹ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx/۹۰ مورخ۲۸/۰۳/xxx۰ بانک شهر شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۱/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595845
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775702
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۲ـ نام شرکت به 'بانک شهر' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۴/۱۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289510
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «همشهری» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10023028
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۸۸ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۵/۵/۸۸ بانک مرکزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880067
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان فردوسی خ سپهبد قرنی بعد از بیمارستان آپادانا نبش ک خسرو پ xxx تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۰/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959275
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۰/۲/۸۸ بانک ملت شعبه سپهبد قرنی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده‌است.

در تاریخ ۳۰/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11258358
آگهی تاسیس شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۷ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری و ابرار اقتصادی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بانکی در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه xxx۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تجارت و مقررات این اساسنامه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت می نماید موضوع در اساسنامه پیشنهادی اعلام شده است.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک قدس بلور فرحزادی انتهای سپهر غربی گلبرگ سوم گلستان اول مجتمع تجاری یادگار امام.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد و پانصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۰/۶/xxx۷ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۴/۹/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه بیهقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با نمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد درخشنده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ سازمان شهرداری مشهد با نمایندگی آقای هوشنگ خندان‌دل به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ ـ سازمان‌شهرداری تهران با نمایندگی آقای محمد ابراهیم‌یاوری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ ـ سازمان شهرداری اصفهان با نمایندگی آقای ابوالقاسم گلستان‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ ـ شرکت سرویس بیمه شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا آذری‌بجستانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ۵ ـ سازمان شهرداری کرج با نمایندگی آقای حمید احسانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ۵ ـ سازمان شهرداری تبریز با نمایندگی آقای اکبر بازارچی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۹ـ۵ ـ سازمان شهرداری شیراز با نمایندگی آقای عبدالرضا حقیقت ‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۱۰ـ۵ ـ سازمان شهرداری قم با نمایندگی آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۱۱ـ۵ ـ آقای احمد درخشنده به نمایندگی از شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت اعم از چک سفته بروات وقراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و در غیاب او قائم‌مقام وی به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۱ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۲ ـ آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات