نیر پارس

شرکت نیر پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103858892
13
افراد
30
آگهی‌ها
6076
شماره ثبت
1337/2/23
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1391/12/23 انقضا 1395/12/9
مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/11/18 انقضا 1395/12/9

شرکت‌های مادر نیر پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در نیر پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه نیر پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نیر پارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14235063
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188008
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل معین و از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط و استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری وراث آنان. ۳. تعیین انعام و پاداش و ترفیع برای کارکنان بمنظور ایجاد انگیزش و بالابردن بهره وری مازاد بر آنچه رویه شرکت می باشد. ۴. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۵. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۷. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ۸. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۹. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۰. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". ۱۲. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۱۳. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا" و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا" و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا"، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079944
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی عباس علی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی بهروز جباری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی ابوالفضل عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی مجتبی غروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمد بهمن پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602043
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا «پارس» به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا «توگا» به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا «توسعه دو» به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378362
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی غروی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279924
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707671
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. بهروز جباری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. وحید معیر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و محمد بهمن پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران – مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و ابراهیم شامخی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره. - کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط و استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری وراث آنان. تعیین انعام و پاداش و ترفیع برای کارکنان بمنظور ایجاد انگیزش و بالابردن بهره وری مازاد بر آنچه رویه شرکت می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا «. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا» و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا «و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا " قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12566921
آگهی تغییرات شرکت نير پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725220
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت مهندسی وساخت ژنراتور مپنا پارس(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ وشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ وشرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691988
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236452
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203223
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس علی آبادی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بهروز جباری xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقایان وحید معیر xxxxxxxxx۱ محمد بهمن پور xxxxxxxxx۰ و سید علی بنی هاشمی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177539
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس سهامی خاص xxxxxxxxx۸۴ شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا سهامی خاص xxxxxxxxx۴۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا سهامی خاص xxxxxxxxx۷ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116758
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۷ بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273327
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش م xxxxxxxxx۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906535
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک مxxxxxxxxx۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش مxxxxxxxxx۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790018
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس(سهامی عام) ‌به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مدیریت و اجرای طرح‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانجات به صورت کلید در دست از مرحله امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما و انجام فعالیت‌های طراحی و مهندسی، تامین قطعات و تجهیزات، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، تامین مالی ، مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در پروژه‌ها با استفاده از شیوه‌هایی نظیر: ساخت، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (B.O.T) و روش‌های مشابه در داخل و خارج کشور و انجام کلیه امور مالی و بازرگانی، مدیریت منابع و بهره‌گیری از سازندگان داخل و خارج کشور و همچنین کلیه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم که به تحقق اهداف شرکت می‌انجامد و مباشرت به هر فعالیتی از جمله زمینه‌های ذیل: طراحی و مهندسی، خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه‌اندازی، مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت و کمیت در دوره ساخت، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری، هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح، طراحی تجهیزات خدمات پس از فروش شامل بهره‌برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی، تامین سرمایه مالی از منابع داخل و خارج کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت، مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات داخل و خارج کشور، همکاری و مشارکت با هر شرکت و موسسه‌ای و سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید. سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که به موضوع شرکت مرتبط باشد. درخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، واردات و صادرات وسایل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت دیگری که در راستای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه‌های فوق موثر باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065507
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس(سهامی عام) ‌به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مدیریت و اجرای طرح‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانجات به صورت کلید در دست از مرحله امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما و انجام فعالیت‌های طراحی و مهندسی، تامین قطعات و تجهیزات، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، تامین مالی ، مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در پروژه‌ها با استفاده از شیوه‌هایی نظیر: ساخت، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (B.O.T) و روش‌های مشابه در داخل و خارج کشور و انجام کلیه امور مالی و بازرگانی، مدیریت منابع و بهره‌گیری از سازندگان داخل و خارج کشور و همچنین کلیه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم که به تحقق اهداف شرکت می‌انجامد و مباشرت به هر فعالیتی از جمله زمینه‌های ذیل: طراحی و مهندسی، خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه‌اندازی، مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت و کمیت در دوره ساخت، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری، هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح، طراحی تجهیزات خدمات پس از فروش شامل بهره‌برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی، تامین سرمایه مالی از منابع داخل و خارج کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت، مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات داخل و خارج کشور، همکاری و مشارکت با هر شرکت و موسسه‌ای و سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید. سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که به موضوع شرکت مرتبط باشد. درخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، واردات و صادرات وسایل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت دیگری که در راستای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه‌های فوق موثر باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749063
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس(سهامی عام) ‌به شماره ثبت۶۰۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مدیریت و اجرای طرح های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانجات به صورت کلید در دست از مرحله امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما و انجام فعالیت های طراحی و مهندسی، تامین قطعات و تجهیزات، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تامین مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در پروژه ها با استفاده از شیوه هایی نظیر: ساخت، تملک، بهره برداری (B.O.O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B.O.T) و روش های مشابه در داخل و خارج کشور و انجام کلیه امور مالی و بازرگانی، مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج کشور و همچنین کلیه فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم که به تحقق اهداف شرکت می انجامد و مباشرت به هر فعالیتی از جمله زمینه های ذیل: طراحی و مهندسی، خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی، مدیریت پروژه ها و نظارت بر کیفیت و کمیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری، هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح، طراحی تجهیزات خدمات پس از فروش شامل بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس های ادواری، ارتقاء و نوسازی، تامین سرمایه مالی از منابع داخل و خارج کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت، مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات داخل و خارج کشور، همکاری و مشارکت با هر شرکت و موسسه ای و سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می نماید. سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که به موضوع شرکت مرتبط باشد. درخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، واردات و صادرات وسایل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت دیگری که در راستای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه های فوق موثر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845935
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737021
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423352
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز جباری به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای ناصر توفیقی داریان به نمایندگی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بهمن پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمدعلی منتظری به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717050
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارسسهامی عام ‌به شماره ثبت۶۰۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز جباری به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای ناصر توفیقی داریان به نمایندگی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بهمن پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمدعلی منتظری به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اخـتیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865390
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936604
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: محسن میرزایی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به جای امان‌اله نیک‌نفس‌کرمانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. عباس علی‌آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر توفیقی‌داریان به کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839291
آگهی تصمیمات در شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۸/۸۹ به موجب احکام صادره عباس‌ علی‌آبادی به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین‌ مپنا (توگا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و ناصر توفیقی‌داریان به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه۲‌) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و وحید معیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و محمدعلی منتظری به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران‌ـ مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و امان‌اله نیک‌نفس‌کرمانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. عباس علی‌آبادی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و ناصر توفیقی‌داریان به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت‌مدیره در۱۵ بند به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483026
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و مهندسی و ساخت ژنواتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10747519
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015052
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی بسمت بازرس علی‌البدل و حسابرس برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند اسداله دلگشایی به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا و امان‌اله نیک‌نفس‌کرمانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا و وحید معیر به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) و موسی رفان به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا و محمدعلی منتظری به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژهای نیروگاهی ایران تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474155
آگهی تصمیمات در شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده محل شرکت به تهران م ونک خ ولیعصر روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی نبش ک مهرشاد ش ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات