بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت

شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103843971
21
افراد
11
آگهی‌ها
268221
شماره ثبت
1385/1/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14113209
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند محمدرضا یثرب دوست کدم xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره علی اصغر عادلیان کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره تقی گلرخسار کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره مجید عادلیان کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره علیرضا محمدی نیک کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی مهجور با ش. م xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود میرزایی با ش. م xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627486
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل عادلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل آقای علیرضا عادلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا محمدی نیک به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره خانم فروغ حاجی صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای تقی گلرخسار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627437
آگهی تغییرات شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابوالفضل عادلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا عادلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا محمدی نیک ش م xxxxxxxxx۹ خانم فروغ حاجی صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ وآقای تقی گلرخسار شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627443
آگهی تغییرات شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی مهجور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مسعود میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال های ۸۹ و۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167217
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان خادم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای تقی گلرخسار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان عبداله طواف به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وعلیرضا محمدی نیک به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و مجید ادریس آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167223
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان خادم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای عبداله طواف به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای علیرضا محمدی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای مجید ادریس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای تقی گلرخسار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال ا نتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394057
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری اقتصاد جهان صنعت شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و علی مهجور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287424
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:
تهاتر و معاملات پایاپای داخلی و خارجی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136180
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله طواف به ش ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید ادریس آبادی به ش ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و بهنام توکلی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا محمدی نیک به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان خادم به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو و تقی گلرخسار به ش ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن معماری به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک, سفته , بروات و اوراق تعهدآور و عادی و اداری و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11630327
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۸۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۵/۱۱/۸۹ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و اوراق تعهدآور و عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791592
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لیلا بنددار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ زینب قیمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سید اصغر حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ امیرمحمد مقدم‌پور به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ ابوالفضل رستمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سید اصغر حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و لیلا بنددار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احسان خادم خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات