سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103838251
15
افراد
34
آگهی‌ها
267233
شماره ثبت
1385/1/20
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری اقتصاد نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری اقتصاد نوین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14297660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۴/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه های اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود (زیان) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخه ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل محمدرضا دولت رفتارحقیقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بسمت رییس هیئت مدیره فرشید هاشمیان به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدکاظم به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره محمدابراهیم منصورخاکی به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم میرگلوی بیات به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفوض شد: انجام کلیه امور اداری شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت در نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌ها کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمننا انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۹، xxx مورخه ۲۵/۸/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی علامه راد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از هیئت مدیره (بسمت مدیرعامل برای بقیه تصدی انتخاب شدند. آقای محمد کاظم xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد ابراهیم منصور خاکی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات وپشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعید غلام پور xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سجاد سیاح xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع بهشهر (سهامی عام) xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود انجام کلیه امور اداری شرکت - نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضائی: - تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه وتصویب هیئت مدیره. - نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزدوپاداش وترفیع وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آن هااز خدمت ومرخصی وباز نشستگی ومستمری وراث آنها. - اعزام کار کنان شرکت وافراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل وخارج از کشور. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزذ بانکهاوموسسات قانونی دیگر - در یافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت: تقاضاواقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی وبانکها واستردادآن‌ها: - آقامه هرگونه دعوای حقوقی ودفاع از دعوای حقوقی وجزایی آقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی یا متصور و … … - تعیین میزان استهلاک‌ها، با توجه به قوانین جاری کشور: - حفظ اموال وتنظیم فهرست داریی‌ها: - کلیه اوراق واسناد تعهد آورشرکت وهمچنین کلیه چک‌ها وبراوات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی متعلق به شرکت، مکاتبات عادی واداری وقرار دادهای استخدامی واحکام کار کنان با امضاء مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052182
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۴ و مجوز بورس شماره ۴۹ ۲ xxx۰۳ , xxx مورخ ۳۱/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۲۰/۵/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922558
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۹/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا دولت رفتار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید غلام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ سمت عضو هیئت مدیره آقای سجاد سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید یاسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی متعلق به شرکت، مکاتبات عادی و اداری و قرارداد‌های استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل اانتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۰۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۹۰ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۶۰ شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۲ شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) وشرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) عضو علی البدل ش م xxxxxxxxx۷۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۷۲۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی داداش شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر ش م xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسحق لهراسبی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم منصور خاکی ش م xxxxxxxxx۴به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی ش مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۰۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید یاسینی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348468
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۷۲۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/ ۲/ xxx۴ تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به xxx۳/۰۹/۳۰ صحیح میباشد که اشتباها ۳/ ۹/ ۹۳ درج گردیده است و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان به عملکرد سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرس بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ـ روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالانتشار براینشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۲۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ۱۱/۸/۹۳ وگواهی شماره xxx۳/۹۳,xxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634531
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۷/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید عبدالحسین ثابت با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسحاق لهراسبی با ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دولت رفتار حقیقی با ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با ش م xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی شیروانی هرندی با ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی با ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.علاوه بر نحوه امضای فوق کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری تا سقف دویست میلیون ریال به امضای مشترک آقایان سعید یاسینی و محمدامیر آبادی با ش م xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد:ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی ـ تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن هاـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشورـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آن هاـاقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و...ـ تعیین میزان استهلاک ها، با توجه به قوانین جاری کشورـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ها
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ و به موجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۱۹/۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سودوزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند: شرکت بانک اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ - شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1217818
آگهی تأسیس شعبه شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: برج صدف ـ طبقه ششم ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تأسیس گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شعبه شرکت در واحد ثبتی کیش به آدرس جزیره کیش بلوار امیرکبیر برج صدف ششم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059187
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036114
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۶/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۶/۱۰/۹۱ و ۳/۹۲/xxx مورخ ۱۰/۱/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت کد xxx پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952339
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ سید مجتبی فهیم هاشمی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی خارج اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ سید مجتبی فهیم‌هاشمی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید یاسینی خارج اعضا هیئت‌مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجتبی شیروانی هرندی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9832253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجتبی شیروانی‌هرندی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801546
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹/تxxxمورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱اعلام میدارد نام بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره در آگهی تایپ نگردیده که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 816148
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹/تxxxمورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱اعلام میدارد نام بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره در آگهی تایپ نگردیده که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11967538
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹/تxxxمورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱اعلام میدارد نام بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره در آگهی تایپ نگردیده که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578669
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌ گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: الفـ موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام ـ سهم الشرکه ـ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ـ موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ـ کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات ـ فلزات گران بها ـ گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ـ سرمایه گذاری در سهام ـ سهم الشرکه ـ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ـ موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ـ کنترل شرکت ـ موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ـ پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره۱ ـ ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود ولی در هرحال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به فرعی دیگر شرکت موقتا می تواند بخشی از این دارایی های را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. تبصره۲ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838567
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌ گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: الفـ موضوع فعالیت اصلی: سرمایه‌گذاری در سهام‌ـ سهم‌الشرکه‌ـ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها‌ـ موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ـ کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب‌ـ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه‌گذاری در مسکوکات‌‌‌ـ فلزات گران‌بها‌ـ گواهی سپرده‌های بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز‌ـ سرمایه‌گذاری در سهام‌ـ سهم‌الشرکه‌ـ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها‌ـ موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود‌ـ کنترل شرکت‌ـ موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی‌ـ پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ‌ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره۱‌ـ ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هرحال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب‌ سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به فرعی دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌های را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید. تبصره۲‌ـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574785
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالحسین ثابت به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ و سعید یاسینی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ و مرتضی داداش به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱/۹۱ سید عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید یاسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست و نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهداورشرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی تا سقف یکصد میلیون ریال به امضاء مشترک مدیرعامل و محمد امیرآبادی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226643
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالحسین ثابت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سید حسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و مرتضی داداش به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ سید عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید یاسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست و نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهداورشرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی تا سقف یکصد میلیون ریال به امضاء مشترک مدیرعامل و محمد امیرآبادی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540456

آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ شریعتی ـ خ دفتری شرقی ـ ش ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791885
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ شریعتی ـ خ دفتری شرقی ـ ش ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768054
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409736
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۵/۱۱/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ۶/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ واریز نقدی افزایش سرمایه بموجب گواهی شمارهxxxxxx۸ـ۸۹ مورخ۱۱/۱۱/۸۹ وxxx۷ـxxxـ۸۹ مورخ۱۳/۹/۸۹ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۵/۱۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335648
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
پیرو آگهی شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ نام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640852
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین بسمت رئیس هیات‌مدیره و احمد آقاترک‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و سعید یاسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و ابراهیم بهادرانی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت عضو هیات‌مدیره و حمیدرضا رفیعی‌کشتلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تابان نوین بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تا سقف پنجاه میلیون ریال با امضای مشترک سعید یاسینی و محمد امیرآبادی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509129
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین و شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت سرمایه گذاری تابان نوین و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات