توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان

شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103832786 ()
10
افراد
11
آگهی‌ها
266156
شماره ثبت
1384/12/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13796993
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان شهید برادران صرافها، خیابان سی و یکم شرقی، پلاک ۴۶، ساختمان پرهام، طبقه اول، واحد ۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644521
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲ / xxx۵ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول فرزند مهدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204818
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نمکشناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و مهتاب داورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب مهدیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وعلیرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نو آفرینان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ومهدی ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204827
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پردیس پرهام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مهتاب داورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و یعقوب مهدیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103920
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲ / xxx۴ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ سمت بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول فرزند مهدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385894
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ /xxx۳ به تصویب رسید. یاسر کارگری به کد ملی xxxxxxxxx۳ مهتاب داورزاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پردیس پرهام کیش، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا وشناسه ملیxxxxxxxxx۷شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385901
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نمک شناس به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، یاسر کارگری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هئیت مدیره، مهتاب داورزاده فرزند احمد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هئیت مدیره، یعقوب مهدیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هئیت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷، احسان افتخاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوهئیت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها،چکها،سفته ها و بروات به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063240
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ /xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063244
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آفتاب مازندران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۹/۹۳ و مجوز بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید سرمایه گذاری خطر پذیر در طرحهای صنایع پیشرفته (شامل مواد جدید نانو، فناوری اطلاعات، ، علوم زیستی، الکترونیک) و تشکیل انواع شرکتهای تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی در کلیه زمینه های فناوری خصوصا صنایع نوین و آماده سازی آنها جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار و ارائه خدمات مشاوره ای در این موضوعات. خرید، نگهداری، فروش، پذیره نویسی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهایی که به بورس اوراق بهادار وارد نشده اند و نیز سرمایه گذاری، خرید، فروش و صدور اوراق مشارکت. مبادرت به انجام سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولید، صنعتی و خرید و فروش سهام آنها. سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از بازرگانی، ساختمانی، خدماتی، صنعتی و غیره. مدیریت، نظارت، اجرا و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی عمرانی جهت تولید و اجرای کامل طرحهای عمرانی از جمله تولید انبوه مسکن و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص موضوع فوق الذکر. انجام کلیه خدمات بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کالا و خدمات جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشوردر طرحهای ملی و منطقه ای شامل طرحها و پروژه های خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، مالی و سرمایه گذاری و غیره. اخذ موافقتهای اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی و غیر تولیدی و یا توسعه و تکمیل طرحهای تولیدی و غیر تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای آنها. مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقیقی و حقوقی مدنی و غیره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمانهای دولتی و غیردولتی، خصوصی و غیره و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی تجاری مالی و غیره. اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه های قانونی از بانکها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای شرکت به هر صورت قانونی از قبیل ترهین اموال و داراییهای منقول یا واگذاری و توثیق سهام شرکتهای تابعه یا وابسته به طرف قرارداد. اخذ هرگونه نمایندگیهای مجاز از شرکتها و موسسات داخلی یا خارجی مرتبط با موضوعات شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری در مناطق ویژه آزاد تجاری داخل و یا خارج از کشور. حضور در نمایشگاهها، همایشها، مناقصه ها و مزایده های مرتبط با موضوع شرکت در داخل یا خارج از کشور. بطور کلی شرکت مجاز است هرگونه سرمایه گذاری اعم از خطر پذیر یا غیر خطر پذیر، مشارکت و انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مندرج در این ماده را فراهم آورد و به هر اقدام قانونی که موجب تسهیل و تجهیز منابع لازم اعم از مالی، نیروی انسانی، فناوری به منظور اجرای موضوع این ماده گردد مبادرت نماید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527519
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری آفتاب مازندران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
یاسر کارگری بهنمیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و یعقوب مهدیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و مهتاب داور زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری نو آفرینان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527565
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری آفتاب مازندران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یاسر کارگری بهنمیری فرزند علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره
معراج نادری فصیح فرزند تقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا
مهتاب داورزاده فرزند احمد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره
یعقوب مهدیزاده فرزند حمزه به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره
امیر آشتیانی عراقی فرزند محمد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان
احسان افتخاری (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات بامضاء ثابت آقای یاسر کارگری رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات