بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103824969 ()
25
افراد
29
آگهی‌ها
265233
شماره ثبت
1384/11/25
تاریخ تأسیس

اشخاص بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

در این بخش تمامی اشخاصی که در بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14576018
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۷ xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx ۹۷ , xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه نارمک پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420932
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ و نامه شمارهxxx۷۷,xxx مورخ ۴/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدجواد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای تورج محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدعلی برخورداری بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و دانشگاه علم وصنعت ایران به نمایندگی آقای نوروزمحمد نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420943
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ و نامه شمارهxxx۷۷,xxx مورخ ۴/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدجواد امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی برخورداری بافقی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای تورج محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره دانشگاه علم وصنعت ایران به نمایندگی آقای نوروزمحمد نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمدرضا ابوطالبی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای یحیی پالیزدار به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات بندهای ۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389721
آگهی تغییرات شرکت بين المللي سرمايه گذاري توسعه تجارت هيرمند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269184
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی پالیزدار به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای محمدرضا ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211741
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ابوطالبی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و تورج محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سید جواد امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی محمدی کاشانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حامد صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166848
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و تورج محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدجواد امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدعلی محمدی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل هیئت مدیره و شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حامد صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166878
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۱۲,xxx مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اورا ق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نارمک ـ خیابان شهید محمد ملک لو ـ خیابان شهید محسن حیدرخانی ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822225
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ و ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. تجارت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657514
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از طریق پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره xxx۶/۲/xxx۱۹ مورخ ۳/۷/۹۶ می‌باشد. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973437
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854442
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت محمدتقی صالحی به ش ملی (xxxxxxxxx۸) عضو هیئت مدیره محمدرضا ابوطالبی به ش ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره تورج محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره سیدجواد امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره محمدعلی محمدی کاشانی به ش ملی (xxxxxxxxx۱) عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ عضو علی البدل هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854458
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان شریعتی روبروی خ دولت شماره xxx۴ طبقه ۷ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854477
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صالحی به ش ملی (xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای سید علی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ابوطالبی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای تورج محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید جواد امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی محمدی کاشانی به ش ملی (xxxxxxxxx۱) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات بندهای ۱ ۶ ۷ ۱۰ ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136314
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به ش م لی (xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای فتح اله میر محمد مکی به ش م لی (xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ابوطالبی به ش م لی (xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید حسین سیدین به ش م لی (xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای یونس اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی محمدی کاشانی به ش م لی (xxxxxxxxx۱) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حامد صالحی به ش م لی (xxxxxxxxx۲) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات بندهای ۱ ـ ۶ ـ ۷ ۱ ـ ۰ ۱ ـ ۳ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136323
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فتح الله میر محمد مکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سید حسین سیدین به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای یونس اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد علی محمدی کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۱عضو علی البدل هیئت مدیره. آقای حامد صالحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به کدملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329213
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۴ ریال سهم بانام یکهزار ریالی که از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171182
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975049
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره ۵ الی ۷ نفر خواهد بود و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی صالحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ احمد کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مهدی بوترابی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمدمهدی رئیس زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ عباس عباس پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ جمشید عدالتیان شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت آسیا مرال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علی اصغر احمدی خلیلی بسمت اعضای اصلی و پیمان عباسپور به کدملی xxxxxxxxx۸ و صندوق توسعه صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت اعضای علی البدل ـ شرکت به بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند تغییر نام یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ محمدمهدی رئیس زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید عدالتیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی صالحی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره حسب مندرجات صورتجلسه اختیارات بندهای ۱ـ۶ـ۷ـ۱۰ـ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. نشان شرکت به تهران ـ خ شریعتی ـ روبروی خ دولت ـ ش xxx۴ ـ ط ۷ ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655990
آگهی تصمیمات شرکت بین‌الملی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588970
آگهی تصمیمات شرکت بین‌الملی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543975

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل احمد کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدمهدی رئیس زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید شیرزاد عراقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و جلال پرهیزکار به کدملی xxxxxxxxx۸ و عباس عباس پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی جناب به کدملی xxxxxxxxx۰ و ناصر امین نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدعلی کامکار به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ شیرزاد عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عباس پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای ۱ـ۶ـ۷ـ۱۰ـ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862898
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل احمد کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدمهدی رئیس‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید شیرزاد‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و جلال پرهیزکار به کدملی xxxxxxxxx۸ و عباس عباس‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی جناب به کدملی xxxxxxxxx۰ و ناصر امین‌نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمدعلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدعلی کامکار به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ شیرزاد عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی رئیس‌زاده بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس عباس‌پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای ۱ـ۶ـ۷ـ۱۰ـ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384043

آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت
و سرمایه گذاری هیرمند
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم یک هزار ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290947
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمندسهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم یک هزار ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330560
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11992044
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه ‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11978254
آگهی تغییر پلاک شرکت بین‌المللی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند بشماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
بموجب مصوبه هیات‌مدیره مورخ ۱۴/۴/xxx۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831720
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل محمدمهدی کامکارآملی ـ احمد کرباسیان ـ عباس عباس‌پور ـ سعید شیرزادعراقی ـ محمدمهدی رئیس‌زاده ـ مرتضی سیف ـ شرکت آسیا‌رال به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکا پاکنام و شرکت سرمایه گذاری ایران و افغانستان به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره تعییین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۸ محمدمهدی کامکارآملی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد کرباسیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس عباس‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آقایان با امضای دو نفر ازاعضاء هیئت‌مدیره و اورراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۳ از ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات