سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103824880
27
افراد
31
آگهی‌ها
265221
شماره ثبت
1384/11/25
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812226
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا والی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساختمانی کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766376
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۷ بتصویب رسید مؤسسه حسابرسی هدف همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن غفوریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463021
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا موسوی فرزند شجاع دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل ( خارج اعضا ) انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید کاموری مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت کام کاوشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیأت مدیره ، خانم مریم خوانساری کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هریسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیأت مدیره ، آقای مازیار احمدی کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت کولهام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ، آقای بابک شیعه بیگی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ناورود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت رئیس هیأت مدیره ، آقای فربد پورنیا کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پایاساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیأت مدیره ، آقای مهدی زرندی( خارج از اعضای هیأت مدیره ) به سمت منشی هیأت مدیره(برای مدت یکسال) و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. شرکت کام کاو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت هریسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت کولهام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ناورود (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ شرکت پایاساز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسن غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم محبوبه شرکاء به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196620
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۲۷ ـ شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره ۱ ـ مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره ۲ ـ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943083
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت آبادراهان پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای مهندس فرزاد رأفتی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی شرکت هریسون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای جواد خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی شرکت کام کاو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای رضا والی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی شرکت پل و ساختمان الموت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمدتقی ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی شرکت پاست مستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی شرکت ساختمانی کولهام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای ایرج عمرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی شرکت ناورود (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی علی شیعه بیگی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی شرکت ناودیس راه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی آقای جمشید شیخ اکبری با کدملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی شرکت پایاساز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای فریدون پورنیا با کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی آقای محمد حسن غفوریان به شماره با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل و خانم محبوبه شرکاء با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل وآقای مظفر رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۰ ب عضو علی البدل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد خوانساری کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت هریسون (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ عضو اصلی، غیرموظف آقای ایرج عمرانی باکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کولهام (سهامی خاص) شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ عضو اصلی، غیرموظف آقای محمدتقی ابراهیمی باکدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پل و ساختمان الموت (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ عضو اصلی، غیرموظف آقای علی شیعه بیگی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ناورود (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ عضو اصلی، غیرموظف آقای جمشید شیخ اکبری کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شرکت ناودیس راه (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ عضو اصلی، غیرموظف آقای امید کاموری مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت کام کاو (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ عضو اصلی، غیرموظف آقای فریدون پورنیا کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پایاساز (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ عضو اصلی، غیرموظف آقای کاظم سماک کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت پاست مستر (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ عضو اصلی، غیرموظف آقای سیدمحمدرضا حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت آبادراهان پارس (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ عضو اصلی، غیرموظف آقای جواد خوانساری (نماینده شرکت هریسون) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج عمرانی (نماینده شرکت کولهام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید شیخ اکبرینماینده شرکت ناودیس راه به سمت منشی هیئت مدیره (برای مدت یکسال) انتخاب شدند. آقای مهدی زرندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670636
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۷/۱۰/۹۴ اعلام میدارد: نام شرکت (سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی) صحیح است که بدین وسیله اصلاح میگردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بلوار آفریقا - خیابان عاطفی غربی - شماره ۶۰ - طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578794
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري بين المللي نام آوران مهندسي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده موزخ ۱۱/۸/xxx۴ و تاییدیه xxx - xxxxxx,xxx سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترزنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت ساختمانی کولهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت پل و ساختمان الموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ وشرکت کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت ناورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت راه سازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پایاساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای مظفر رستم پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا اصلی و شرکت ساختمانی فیلده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای محمد حسن غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به کدملی xxxxxxxxx۹ و محبوبه شرکا به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج عمرانی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کولهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پل و ساختمان الموت شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید کاموری مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای علی شیعه بیگی کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ناورود شماره xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ آقای جمشید شیخ اکبری کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت منشی هیئت مدیره آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت راه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای فریدون پورنیا کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پایاساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مظفر رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۰، به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعیدمحمد پزنده با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی نام‌آوران مهندسی سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059821
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: قباد چوبدار به ک م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت آبادراهان پارس به ش م xxxxxxxxx۳۴ و محمدتقی ابراهیمی به ک م xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت الموت به ش م xxxxxxxxx۸۹ حسن احمدی به ک م xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ولهام به ش م xxxxxxxxx۱۴ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که قباد چوبدار بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمدپزنده (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957826
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام آوران مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: قباد چوبدار به ک م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت آبادراهان پارس به ش م xxxxxxxxx۳۴ و محمدتقی ابراهیمی به ک م xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت الموت به ش م xxxxxxxxx۸۹ حسن احمدی به ک م xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ولهام به ش م xxxxxxxxx۱۴ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که قباد چوبدار بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمدپزنده (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751043
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی نام‌آوران مهندسی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814464
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی نام‌آوران مهندسی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591357
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بیژن کاموری‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۶، کاظم سماک به کدملیxxxxxxxxx۹، مظفر رستم‌پور به کدملیxxxxxxxxx۰، شرکت آباد راهان پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی قباد چوبدار به کدملیxxxxxxxxx۹، شرکت ناورود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی علی شیعه‌بیگی به کدملیxxxxxxxxx۳، شرکت کولهام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴، شرکت ناودیس راه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی جمشید شیخ‌اکبری به کدملیxxxxxxxxx۵، شرکت پایاساز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی فریدون پورنیا به کدملیxxxxxxxxx۶، شرکت الموت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمدتقی ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و محمدحسن غفوریان به کدملیxxxxxxxxx۱ و محبوبه شرکاء به کدملیxxxxxxxxx۹ و افشین امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748030
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بیژن کاموری مقدم به کدملیxxxxxxxxx۶، کاظم سماک به کدملیxxxxxxxxx۹، مظفر رستم پور به کدملیxxxxxxxxx۰، شرکت آباد راهان پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی قباد چوبدار به کدملیxxxxxxxxx۹، شرکت ناورود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی علی شیعه بیگی به کدملیxxxxxxxxx۳، شرکت کولهام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴، شرکت ناودیس راه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی جمشید شیخ اکبری به کدملیxxxxxxxxx۵، شرکت پایاساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی فریدون پورنیا به کدملیxxxxxxxxx۶، شرکت الموت به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمدتقی ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدحسن غفوریان به کدملیxxxxxxxxx۱ و محبوبه شرکاء به کدملیxxxxxxxxx۹ و افشین امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559966
آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محل شرکت به خ میرزای شیرازی نبش آزادگان پ xxx طبقه دوم واحدهای ۳ و ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769523
آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محل شرکت به خ میرزای شیرازی نبش آزادگان پ xxx طبقه دوم واحدهای ۳ و ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی نام‌آوران مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی‌ عام ثبت شده به شماره۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ سعید محمد پزنده به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای فرهنگ شعفی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتری مرکزی شرکت به بلوار آفریقا ـ خ فرزان غربی ـ ش ۴۷ ـ ط ۵ ـ واحد یک ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845372
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۹ قباد چوبدار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی ابراهیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرهنگ شعفی به سمت مدیرعامل حسن احمدی بسمت منشی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922148
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ و مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۵/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آرمه نو بنمایندگی مجید ابریشمی ـ شرکت کولهام به نمایندگی حسن احمدی ـ شرکت الموت بنمایندگی محمدتقی ابراهیمی ـ شرکت ناورود به نمایندگی علی شیعه‌بیگی ـ شرکت آباد راهان پارس به نمایندگی قباد چوبدار ـ بیژن کاموری‌مقدم ـ کاظم سماک ـ شرکت پایا ساز به نمایندگی فریدون پورنیا ـ سیروس پشوتن بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره ـ مظفر رستم‌پور ـ شرکت ناودیس راه بنمایندگی جمشید شیخ‌اکبری ـ محمدحسن غفوریان بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368280
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده در نتیجه صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات