گروه صنعتی چیتا خودرو

شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103815211
18
افراد
13
آگهی‌ها
264177
شماره ثبت
1384/11/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13232746
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. عادل هادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره یونس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد اشناپسند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عماد غیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالمجید سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232738
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - یونس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - محمد اشناپسند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - عادل هادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - عماد غیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101189
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو‌سازی هوتخش سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گروه صنعتی چیتا خودرو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015588
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودروسازی هوتخش سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمد محمدی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به ک م xxxxxxxxx۰ و فریتس راینر کورتس به شماره پاسپورت xxxxxxxxx۳ و میکائیل اول ریش به شماره پاسپورت xxxxxxxxx۲ و کبری محقق به ک م xxxxxxxxx۳ و حسام بارگاهی به ک م xxxxxxxxx۰ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ کبری محقق به سمت رئیس هیئت مدیره و حسام بارگاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ظریفیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شعبه شرکت در منقطه آزاد انزلی به استان گیلان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مجتمع تجاری ونوس ط ۱ واحد xxx ک پ xxxxxxxxx۸ منتقل گردید و حسام بارگاهی به سمت مدیر شعبه تعیین شد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817611
آگهی تغییرات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ نام شرکت به صنایع خودروسازی هوتخش تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت ۱ـ احداث کارخانه تولید و مونتاژ انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و انواع کاروان و کانکس و قطعات و لوازم یدکی ۲ـ واردات و صادرات خرید و فروش انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و کانکس و کاروان ۳ـ ایجاد و ارائه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی و تامین و توزیع لوازم یدکی و قطعات الحاق و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508125
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودرو سازی هوتخش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودرو سازی هوتخش
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید مرتضی حسینی شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مجتبی حسینی شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسام بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کبری محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ محمدتقی ظریفیان به سمت رئیس هیئت مدیره کبری محقق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مرتضی حسینی شاندیز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات یا دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508002
آگهی تغییرات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
آگهی تغییرات شرکت اندیشه شایستگان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ نام شرکت به صنایع خودروسازی هوتخش تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت ۱ـ احداث کارخانه تولید و مونتاژ انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و انواع کاروان و کانکس و قطعات و لوازم یدکی ۲ـ واردات و صادرات خرید و فروش انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و کانکس و کاروان ۳ـ ایجاد و ارائه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی و تامین و توزیع لوازم یدکی و قطعات الحاق و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208831
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودرو سازی هوتخش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید مرتضی حسینی‌شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مجتبی حسینی‌شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسام بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کبری محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ محمدتقی ظریفیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره کبری محقق به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید مرتضی حسینی‌شاندیز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات یا دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105201
آگهی تاسیس شعبه شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شعبه از شرکت در استان گیلان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مجتمع تجاری ونوس ط اول واحد xxx تاسیس و ابراهیم بامدادیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر شعبه انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742674
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۴۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. کیانوش صادق‌دقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ و ارسطو یاورطلب به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدتقی ظریفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی حکیم‌عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید وحید حسینی‌شاندیزی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ سید وحید حسینی‌شاندیزی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی ظریفیان بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972413
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی‎عام ثبت شده به شماره ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید:

سیده زهرا شعبانی صیقلانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسین حسن شریف به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیانوش صادق دقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ارسطو یاورطلب به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدتقی ظریفیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و علی حکیم عطار به کد ملی xxxxxxxxx و کبری محقق به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ کیانوش صادق دقیقی به سمت رئیس هیئت‎مدیره، ارسطو یاورطلب به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، کبری محقق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضا سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. شعبه شرکت به نشانی استان گیلان شهر رشت بلوار گلسار نبش بلوار دیلمان ساختمان ره پیک ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تعیین گردیدند مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ شهید کلاهدوز سه راه حافظ پ xxx ط اول شرقی کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895145
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665160
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوطالب قره‌چماقلو ـ علیرضا توکلی‌طرقی ـ فرشاد فتاحی‌نیا ـ علیرضا فتاحی‌نیا ـ کیوان پورشب انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات