گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103810941 ()
8
افراد
26
آگهی‌ها
263699
شماره ثبت
1384/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14800384
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ ومجوز شماره xxx۰۶/xxx مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ تصویب شد. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535218
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵/xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535236
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۵/xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827861
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۸/xxx مورخه ۲۱/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان نساء بلوار میرداماد پلاک xxx طبقه دوم واحد ۴۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561518
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042058
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۵ ومجوز شماره xxx۹۹/xxx مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکوراصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916731
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ ومجوز xxx۹/xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729278
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پیرو حکم شماره ۹۴/xxx ص/ xxx مورخ xxx۴/۱۱/۱۹ بعنوان نماینده شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پیروحکم شماره xxx۷ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی زوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پیروحکم شماره xxx۷/ ح/ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پیروحکم شماره ۹۴/xxx۵ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پیرو حکم شماره xxx۵ ۱ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729294
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) بانک پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶) شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰) شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷) شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258581
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۶۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ ومجوز xxxxxx/xxxمورخ ۹/۳/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389588
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره‌ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۱۱/۹۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۶/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغxxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663718
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۶/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598142
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ صادره از سازمان بورس واوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برا ی بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای مجتبی زوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085470
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860636
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مجتبی زوار به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حشمت اله عزیزیان به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683022
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۶۹۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مجتبی زوار به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حشمت‌اله عزیزیان به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی‌اکبر امین‌تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691850
آگهی تغییر محل شرکت ارزش آفرینان پاسارگادسهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محل شرکت به تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پ xxx ط اول اداری واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394193
آگهی تغییر محل شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محل شرکت به تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پ xxx ط اول اداری واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638387
آگهی اصلاحی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۹ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ شناسه ملی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگادxxxxxxxxx۷۳ و کدملی علی اکبر امین تفرشی به شماره xxxxxxxxx۳صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042912
آگهی اصلاحی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۹ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ شناسه ملی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگادxxxxxxxxx۷۳ و کدملی علی‌اکبر امین‌تفرشی به شماره xxxxxxxxx۳صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 632023
آگهی تصمیمات در شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل را طبق ماده۴۹ اساسنامه به شرح بندهای۱و۸ الی۱۱و۱۹و۲۱ الی۲۵ و بند۲۸ و همچنین بندهای۳۱ الی۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368480
آگهی تصمیمات در شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل را طبق ماده ۴۹ اساسنامه به شرح بندهای ۱ و ۸ الی ۱۱ و ۱۹ و ۲۱ الی ۲۵ و بند ۲۸ و همچنین بندهای ۳۱ الی ۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592182
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592221
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10001067
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529380
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات