سرمایه گذاری اهداف

شرکت سرمایه گذاری اهداف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808813 ()
19
افراد
31
آگهی‌ها
263475
شماره ثبت
1384/10/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۵,xxx مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶ (صرفاً پیش بینی بودجه)، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۵ (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493939
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ ونامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۴/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری اهداف ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت هواپیمایی کارون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آقای بهروز زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سید محسن موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای سیروان امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ا به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۹۴,xxx مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمو ن پرداز ایران مشهود به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369919
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۹۳,xxx مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت پترو پالایش دهلران با شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت فاوا نفت صبا کیش با شماره ملی xxxxxxxxx۳۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۲۵/xxxمورخ۱۹/۴/۹۷سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه صندوق ‏های بازنشستگی، پس‏ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت ‏مدیره آقای مصطفی امید قائمی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.. در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت ‏مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیار بندهای ۱، ۴، ۶ (صرفاً پیش بینی بودجه)، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۵ (به استثنا حق صلح، مصالحه و سازش)، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ تهیه زمین، طراحی و اجرای طرحهای ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، پی سازی و هر نوع فعالیت عمرانی و پیمانکاری ساختمانی و امور مربوطه؛ ۱ ۲ تهیه، تولید، بسته بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فرآوردههای فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید؛ ۱ ۳ تولید و توزیع برق، آب و سایر انرژیهای نو و تجدید پذیر و بهره برداری از آنها در داخل و خارج از کشور؛ ۱ ۴ اکتشاف، استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید؛ ۱ ۵ تهیه و تولید انواع مواد اولیه و انواع محصولات فلزی و فرآورده‌های فرعی آنها که از شمش، قراضه و مواد معدنی بدست می‌آید؛ ۱ ۶ ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژههای در حوزه‌های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی، ژئوفیزیک و غیره؛ ۱ ۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری؛ ۱ ۸ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تأمین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و سایر امور مجاز مرتبط با بازار سرمایه؛ ۱ ۹ واسطه‌گری مالی شامل بانک و بیمه و انجام سایر امور مجاز مرتبط با بازار پولی و مالی؛ ۱ ۱۰ انجام فعالیت‌های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین، ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات، ابزارآلات و ماشین آلات کلیه حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش؛ ۱ ۱۱ فعالیتهای بازرگانی در حوزه‌های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزههای داخلی و بین المللی؛ ۱ ۱۲ بازرگانی، تولیدی و خدماتی مرتبط با فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیک. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارای ی ها از جمله دارای ی های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارای ی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید در ۶۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی انتهای دانشور شرقی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه , صورت حساب سود وزیان برای دوره سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمودن پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی بهراد مشاوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621150
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۶۶ , xxx مورخه ۳۰/۳/xxx۶ سازمانت بورس وائوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری اهداف» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431990
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف و شرکت توسعه صنعتی و شیمیایی صبا دهلران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد بند «الف» لغایت بند «و» ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال xxx۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال xxx۰ و آیین نامه اجرایی آن به شرح مذکور در بند (ز) انتقال کلیه اموال و دارایی هاو مطالبات و دیون و تعهدات شرکت توسعه صنعتی وشیمیایی صبا دهلران بعنوان ادغام شونده به ارزش دفتری در شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف ادغام گردید وسرمایه شرکت شیمیایی صبا دهلران مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یک صد میلیون ریال وفق بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور در سرمایه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به مبلغ به مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (xxxxxxxxxxxx۰۰) ریال منقسم به هفتاد میلیارد ویکصد و ده هزار (xxxxxxxxx۰۰) سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده و ماده (۵) اساسنامه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی خاص) به شرح ذیل اصلاح گردید. ((ماده (۵): سرمایه شرکت مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (xxxxxxxxxxxx۰۰) ریال منقسم به هفتاد میلیارد و یکصد و ده هزار سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده است)). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266883
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۰۴/۱۰/۹۵ سید مصطفی زین الدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206759
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمصطفی زین الدین به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون ثقفیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره افخم زروانی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضوهیئت مدیره اصغر عارفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ ۲۰. xxx. xxx. xxx (بیست میلیارد) ریال با امضاء معاونت مالی و بودجه همراه با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را در بند‌های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱ ۱۲،، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031035
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از افق زرین محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ستار شکوری به کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008858
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۳۱/۰۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۲/xxx۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987639
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814471
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پلاک xxx طبقه چهارم شمالی کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771194
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه شرکت، انحلال شرکت پیش از موعد، ادغام سایر شرکت‌ها در شرکت یا ادغام شرکت در سایر شرکت‌ها و انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ماده ۶۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی: سال مالی شرکت از روز اول خرداد ماه هر سال آغاز و در روز آخر اردیبهشت ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756287
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن علی حسینی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر قرنلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ستار شکوری به کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729710
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654333
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259687
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۴۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پیمان شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حبیب محمدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم رضوان رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259691
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۴۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای پیمان شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محسن علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حبیب محمدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره خانم رضوان رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و الزام آور شرکت از قبیل چک سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040481
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام کلانتر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۵۱ اساسنامه شامل بند های ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040484
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ محمد طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بهرام کلانتر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای کاظم کاشفی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم صفیه صدر عاملی بشماره ملی xxxxxxxxx۱انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410086
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کلانتر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای بهرام کلانترپور کد ملی xxxxxxxxx۰و آقای محمد طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۵و آقای کاظم کاشفی پور کد ملی xxxxxxxxx۴و خانم صفیه صدرعاملی کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به توسعه خدمات مدیریت اهداف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696180
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847054
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819916
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات