بیمه نوین

شرکت بیمه نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808680 ()
12
افراد
29
آگهی‌ها
263461
شماره ثبت
1384/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13698632
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۳/xxx/۹۶ مورخ ۳/۸/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کریم خان زند ش م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مهمور به مهر شرکت (با حق توکیل بغیر) معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اسناد غیررسمی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (با حق توکیل بغیر) معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600371
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۱/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۵/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452819
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۳۹/xxx/۹۶ مورخ ۲۶/۲/xxx۶ بیمه مرکزی و تاییدیه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۸/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978111
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۹/xxx/۹۵ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615734
آگهی تغییرات شرکت بيمه نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷۴/xxx/۹۴مورخ۱۶/۱۰/۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ جناب آقای حسن معتمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به سمت رئیس هیئت مدیره و جناب آقای عیسی شهسوار خجسته به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وجناب آقای نصراله طهماسبی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ـ جناب آقای جواد گیوه چین کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ـ جناب آقای علی دهقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وجناب آقای مسعود اژیه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند. ـ آقای حسین کریم خان زند به شماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) با اختیارات مشروحه ذیل انتخاب گردیدند: نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع بیمه مرکزی ج..ا.ایران. ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ استخدام، اخراج، نصب، عزل، تعیین شرایط کار و شغل کارکنان و مشاوران و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی و سایر مقررات ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد حداکثر تا سقف چهار میلیارد ریال و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت (با حق توکیل به غیر) و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ امضاهای مجاز برای برداشت از حساب های بانکی بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: ـ پرداختهای عملیاتی شامل خسارت، الحاقیه برگشتی، وام بیمه عمر، بازخرید بیمه عمر و امثالهم پس از ثبت و تایید حواله مربوطه در سیستم فنی شرکت بر اساس حدود اختیارات تفویض شده به مدیران فنی و رؤسای شعب از طریق روش پرداخت ویژه بانکها یا صدور چک و یا واریز به حساب، به شرح ذیل انجام شود: امضاء کلیه اسناد تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال توسط معاون پشتیبانی و امور اقتصادی باتفاق مدیر مالی یا معاون فنی همراه با مهر شرکت امضاء کلیه اسناد تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل به اتفاق معاون پشتیبانی و امور اقتصادی یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت امضاء کلیه اسناد بیش از مبلغ دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت انتقال وجوه میان حساب های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک های دیگر با امضاء مدیرعامل به اتفاق معاون پشتیبانی و امور اقتصادی یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت پرداختهای غیر عملیاتی شامل کلیه پرداختها به استثناء پرداختهای عملیاتی به صورت صدور چک و یا واریز به حساب به شرح ذیل انجام شود: امضاء کلیه اسناد تا سقف دویست میلیون ریال توسط معاون پشتیبانی و امور اقتصادی باتفاق مدیر مالی یا مدیر منابع انسانی همراه با مهر شرکت امضاء کلیه اسناد تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل باتفاق معاون پشتیبانی و امور اقتصادی یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت امضاء کلیه اسناد بیشتر از دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581946
آگهی تغییرات شرکت بيمه نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۰/xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۸/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت توسعه صنایع بهشهر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت تامین مسکن نوین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361224
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ در خصوص افزایش سرمایه و مجوز شماره xxx۹۴/xxx/۹۴ مورخ ۱/۶/۹۴ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق واریز نقدی به بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۳/۲/xxx۵۶ مورخ ۸/۴/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده، و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نیز از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274204
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxx۵۴/xxx/۹۴مورخ ۲۰/۳/۹۴ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین کریم خان زند به شماره ملی xxxxxxxxx۳به جای آقای غلامعلی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل با اختیارات مشروحه زیر انتخاب گردیدند. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع بیمه مرکزی ج.ا.ایران ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ استخدام، نصب؛ عزل تعیین شرایط کار و شغل کارکنان و مشاوران و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد حداکثر تا سقف چهارمیلیارد ریال و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند و مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها ـ بروات ـ سفته ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت (با حق توکیل بغیر)معتبر خواهد بود. ـ مکاتبات عادی و اسناد غیررسمی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (با حق توکیل بغیر) معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561279
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx/۹۳ مورخ ۲۲/۴/xxx۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقانی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره به جای غلامرضا مثنوی برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512718
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ xxx۳/۰۳/۱۳ و مجوز شماره ۹۳/xxx/xxx۸۱ مورخ xxx۳/۳/۲۰ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419699
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxxxxxxxx۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ بانک اقتصاد نوین میدان مادر پرداخت گردید و از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419701
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
برداشت از حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره یا نائب رئیس هیات‎مدیره به همراه یکی از اعضای هیات‎مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت.
پرداخت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در دفتر مرکزی در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیرمالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و بازاریابی همراه با مهر شرکت.
پرداخت از حسابهای بانکی مربوط به خسارت و کارمزد در شعب تهران و شهرستانها با امضای دو نفر از بین رئیس منطقه، رئیس شعبه، معاون شعبه و یکی از پرسنل شعبه با تأیید مدیرعامل (ترجیحاً مسئول مالی شعبه) همراه با مهر شرکت.
سایر اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره یا نائب رئیس هیات‎مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت گیرد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254190
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرتضی داداش بعنوان نماینده بانک اقتصادنوین xxxxxxxxx۰۱ در هیئت مدیره و حسن معتمدی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر xxxxxxxxx۹۰ در هیئت مدیره و نصراله طهماسبی آشتیانی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس xxxxxxxxx۷۷ در هیئت مدیره و عیسی شهسوارخجسته بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران xxxxxxxxx۱۰ در هیئت مدیره و غلامرضا مثنوی بعنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین xxxxxxxxx۷ در هیئت مدیره انتخاب بنابراین حسن معتمدی به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و نصراله طهماسبی آشتیانی به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش به نمایندگی از بانک اقتصادنوین بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا مثنوی به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصادنوین بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مسعود اژیه از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و آقای سهراب میرفخرایی از سوی شرکت تأمین مسکن نوین بعنوان نمایندگان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و آقای غلامعلی غلامی بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. مقرر شد برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه، رئیس شعبه، معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت صورت گیرد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211015
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اشخاص زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸، شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934071
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۹/۹۱ برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه, رئیس شعبه و معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708068
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۹/۹۱ برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه, رئیس شعبه و معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658739
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به کدملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623057
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۲۶۳۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به کدملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615022
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین سهامی‌ خاص بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۶/۲/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11620969
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین سهامی‌ خاص بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۶/۲/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589751
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و نصراله طهماسبی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ـ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ـ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ـ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851847
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و نصراله طهماسبی‌آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ـ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نصراله طهماسبی‌آشتیانی عضو هیئت‌مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ـ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ـ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038738
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علی دهقانی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حسن معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی نصراله طهماسبی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عیسی شهسوار خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی مرتضی عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی مسعود اژیه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و به نمایندگی سهراب میر فخرائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ حسن معتمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، عیسی شهسوار خجسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعلی غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. ۱ امضاء مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت به شرح ذیل می‌باشد: حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوطه به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضاء مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت ۲ برداشت از حسابهای مربوطه به پرداخت خسارت در تهران با امضاء مدیر عامل یا مدیر مالی باتفاق امضا یکی از معاونین فنی یا امور شعب و بازار یابی همراه با مهر شرکت ۳ برداشت از حسابهای مربوطه به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضا مسئول شعبه باتفاق امضا رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که با تائید مدیر عامل تعیین می‌شود (ترجیحا مسئول مالی شعبه) همراه با مهر شعبه ۴ امضا سایر اوراق بها دار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۷ ۳ فوق می‌باشد هیئت مدیره امضا مکاتبات عادی را به مدیر عامل تفویض نمود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373591
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886266
آگهی اصلاحی شرکت بیمه نوین سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۱۹/۳/۸۹ نصراله طهماسبی آشتیانی به نمایندگی از طرف شرکت پیمانکاری استراتوس بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردید که مراتب بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109917
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ علی دهقانی به نمایندگی بانک اقتصاد نوین و حسن معتمدی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر و عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و مرتضی عزیزی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حسن معتمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی شهسوارخجسته به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامعلی غلامی به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادها بیمه‌نامه‌ها و مکاتبات عادی بر اساس اصلاحیه ماده ۴۶ اساسنامه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود. مسعودو اژیه به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر و محمدنبی درویش به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881718
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین سهامی‌ عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/۸۷ و هیات‌‌مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به موجب گواهی شماره xxx ـ xxx مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804616
آگهی تغییرات در شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به سمت عضو هیئت‌مدیره و عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن معتمدی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد عباس‌زادگان (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11654674
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بانک اقتصادنوین ـ شرکت توسعه صنایع بهشهر ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ـ شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس ـ شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع بهشهر ایران و شرکت تامین مسکن نوین بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات