قند پانیذ فام

شرکت قند پانیذ فام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808034 ()
15
افراد
29
آگهی‌ها
263392
شماره ثبت
1384/10/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14647684
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی ( ره ) ، خیابان شهیدحسین مرادی ، پلاک ۲ ، طبقه همکف کد پستی : xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647688
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377207
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
۱-انجام امورجاری شرکت ازهرقبیل با رعایت ضوابط ومقررات ابلاغی.۲-نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ،اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.۳-نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت ،تعیین شغل وحقوق ودستمزذوپاداش وترفیع وتنبیه ،تعیین سایراستخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.(پس ازهماهنگی با مبادی ذیربط)۴-پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.(پس ازتصویب هیئت مدیره شرکت.).۵-افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر.۶-دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت.۷-تعهد ظهرنویسی،قبولی ،پرداخت وواخواست اوراق تجارتی.۸-عقد هرنوع قرارداد وتغییروتبدیل،فسخ واقامه آن درمورد خریدوفروش ومعاوضه انواع منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردرماده (۲)اساسنامه شرکت.۹-واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت(سرقفلی).۱۰-تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام ونشان وتصویروعلائم تجاری ویا خرید وتحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات وورقه اختراع ویا هرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها.۱۱-تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت ونام تجاری .۱۲-عقدهرگونه قرارداداجاره،چه شرکت موجرباشد وچه مستاجر،واقامه وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره.۱۳-تحصیل تسهیلات ازبانکها و شرکتها و موسسه های رسمی ودرخواست واخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ وبه هرمدت وبه هرمیزان و سود و کارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد،با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه شرکت(پس ازتصویب هیئت مدیره شرکت ،واستقراض به وسیله انتشاراوراق قرضه ،منوط به تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.).۱۴-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب- با حق صلح و یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر وزیان و صدور دستور لازم الاجرا(اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... . پیگیری کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.۱۵-تعیین و میزان استهلاکها، باتوجه به قوانین جاری کشور.۱۶-تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت.۱۷-تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.۱۸-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.۱۹-انجام خریدهای سرمایه ای (داراییهای ثابت ) براساس بودجه مصوب ابلاغی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251317
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره ، آقای محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره ، آقای بهمن دانائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره ، آقای علی بیوس به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره شرکت. ، آقای محمد عیوضی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره ، آقای رضا عامری به کدملی xxxxxxxxx۳بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت و آقای داود مصلح آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره که آقای مجید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ رابه سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ، آقای محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک،سفته،برات و قراردادها با امضاءثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاءهیئت مدیره یامدیر مالی شرکت آقای داود مصلح آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت،واوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238911
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ _ آقای مجید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ _ آقای محمد رضا مهدی به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳ _ آقای بهمن دانائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ _ آقای علی بیوس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ _ آقای محمد عیوضی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۶ _ آقای رضا عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره ۷ _ آقای داود مصلح آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828061
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس قانونی شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239222
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهمن دانائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای ابوالقاسم بابانیا به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای صابرآقاجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای مجتبی یادگاری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098294
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847596
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مهدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم بابا نیا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی بیوس به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مجتبی یادگاری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هادی قویدل کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا عامری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847650
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای مجتبی یادگاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای ابوالقاسم بابانیا به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای علی بیوس به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای هادی قویدل شال به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل وآقای رضا عامری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مجید مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای. محمدرضا مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای هادی قویدل شال به کدملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428750
آگهی تغییرات شرکت قند پانيذ فام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702596
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس "شهرتهران ـ خیابان فرمانیه ـ خیابان شهید جهانبخشی نژاد ـ پلاک ۲۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ "تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613838
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613837
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان امام خمینی خیابان باستیون شرقی سازمان اتکا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613839
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای هادی قویدل شال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527277
آگهی تغییرات شرکت قند پا‌نیذ فام سهامی‌عام شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابو لقاسم بابا نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ علی بیو س به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ افشین قنبر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ عبدالحمید دلاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525161
آگهی تغییرات شرکت قند پا‌نیذ فام سهامی‌عام شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدرضا مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ابو لقاسم بابا نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
علی بیو س به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
افشین قنبر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
رضا عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
عبد الحمید دلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای مسعود باقر پسندی به کدملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192146
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104335
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715791
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745404
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566056
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیروس اسدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی بیوس به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالقاسم بابانیا به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مسعود باقرپسندی به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا عامری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ مجید مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566063
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا معاونت مالی مسعود باقرپسندی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658643
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا معاونت مالی مسعود باقرپسندی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886786
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیروس اسدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی بیوس به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالقاسم بابانیا به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و مسعود باقرپسندی به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا عامری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ مجید مرادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909787
آگهی افزایش سرمایه شرکت قند پانیذ فام سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته‌‌‌ و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158677
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624170
آگهی تصمیمات شرکت قند پائیذفام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۶/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی کل کشور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231965
آگهی تصمیمات در شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱/۸۹ در اجرای ماده xxx قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات