گروه پتروشیمی تابان فردا

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103804104 ()
18
افراد
43
آگهی‌ها
262978
شماره ثبت
1384/10/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801495
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801503
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰ میلیارد سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627599
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب گردید . امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14580859
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری اهداف ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ برای باقیمانده دوره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441555
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای امیر قرنلی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین با شماره ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای سید محسن حسینی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره والباقی اعضاء بشرح ذیل در سمتهای خود ابقاء گردیدند : عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه صندوق‌های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ آقای منوچهر کبیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد رحمانی نصر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399513
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به جای شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای برای باقیمانده دوره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201702
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رهبین xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069495
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس بنی شریف به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر قرنلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منوچهر کبیری به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رحمانی نصر آبادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر قرنلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019585
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت افق زرین محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت توسعه پتروشیمی کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971886
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان دانشور شرقی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848747
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رحمانی نصر آبادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ بجای اقای وحید باقری خیر آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر قرنلی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای هدایت عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره عباس بنی شریف به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محسن حسینی خلیلی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633999
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634003
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهد بود و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369187
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس بنی شریف به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای امیر قرنلی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هدایت عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی ماندند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیار بندهای ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034129
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود صدیقی تنکابنی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد حریری به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفتی و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر قرنلی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای یوسف زارعی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هدایت عزیزی هندمینی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره، در غیر اینصورت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیار بندهای ۱۵، ۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015056
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت افق زرین محاسب شماره ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996355
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990085
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686768
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ثقفیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای سید رضی حسین شبیری به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و … با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود همچنین مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629910
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به:تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی جنوبی کوچه اتحاد پلاک ۳۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622177
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورت های مالی ترازنامه و صورت سود وزیان برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب گردید. -موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601664
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر مالکی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای فریدون ثقفیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو جدید و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا غلامی به کدملی شماره xxxxxxxxx به نمایندگی از خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو جدید هیئت مدیره ـ آقای مصطفی امید قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای حسینعلی زحمتکش به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو جدید هیات مدیره هیات مدیره اختیارات مندرج در بند های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ، ۱۸، ۷، ۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲ ماده مربوطه اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578343
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مربوط به صورتجلسه ۷/۲/۹۴مراتب به شرح ذیل اصلاح میگردد: آقای علیرضا غلامی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره صحیح می باشد که اشتباها به عنوان مدیرعامل نیز معر فی شده است. و بدینوسیله اصلاح میگردد همچنین کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و.... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت معتبر می باشد. و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476500
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر مالکی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای فریدون ثقفیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا غلامی به کدملی شماره xxxxxxxxx به نمایندگی از خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو جدید هیئت مدیره ـ آقای مصطفی امید قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسینعلی زحمتکش به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره ـ آقای داوود رزاقی دارای شماره xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476520
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263515
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۲۹۷۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117058
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681642
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده (۵۱)، بند (۱۶) به شرح ذیل اصلاح گردید: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع خود یا اشخاص ثالث (صرفاً شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ یا شرکتهای معرفی شده از سوی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) در جهت اخذ وام و اعتبارات از بانکها و سایر اشخاص
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661198
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شدوموسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به بازرس اصلی شرکت و حسابرسی آرشین حساب به کدملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529675
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره شامل مفاد بندهای ۴ الی ۷ و ۱۳ و ۱۸ الی ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364825
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسینعلی زحمتکش به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مالی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای مهدی تبیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای داوود رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و ... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187680
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109961
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سال مالی شرکت به اول فروردین ماه هر سال و پایان اسفند ماه همان سال تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش.م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش.م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش.م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ناصر مالکی به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش.م xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش.م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت نفت سپاهان به ش.م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مهدی تبیان به ش.م xxxxxxxxx۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986233
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی امیدقائمی به ک م xxxxxxxxx۱ اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ مهدی فرقی به ک م xxxxxxxxx۴ امیر آشتیانی عراقی به ک م xxxxxxxxx۹ ابوالقاسم احسانی نیا به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ مصطفی امیرقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم یارمحمدی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فرقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای یک دو سه چهار هفت هجده بیست و بیست و یک ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696181
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فرد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085731
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فرد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11497694
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۹۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به ش‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11714751
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پر جلا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11811601
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پرجلا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987305
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629087
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف‌اندیش بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند نجمی هاشمی‌فشارکی‌ـ بهرام کلانترپورـ محمد طباطبائی‌ـ کاظم کاشفی‌پورـ صفیه صدرعاملی.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ نجمی هاشمی‌فشارکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد طباطبائی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام کلانترپور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و کاظم کاشفی‌پور وصفیه صدرعاملی به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات