بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103798457 ()
17
افراد
21
آگهی‌ها
262377
شماره ثبت
1384/10/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14708343
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه ۱۰/۰۴/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرج اله قدمی با کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدحسین رضوی نائینی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمرتضی پورمرعشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی با کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدجواد وطن پورسوادکوهی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548689
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و مجوز شاره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیاراتی بشرح ذیل از هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید : اختیارات مندرج در ماده ۸۴ اساسنامه که متضمن امور اجرائی در بانک بوده را به مدیرعامل تفویضگردید . در ذیل به برخی موارد اشاره می‌گردد : ۱ ۲ ۳: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی ، مؤسسات عمومی غیردولتی ، مراجع قضایی ، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، ۲ ۲ ۳: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک ؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ، ۳ ۲ ۳: ایجاد و تعطیلی شعبه ، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط ، ۴ ۲ ۳: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ، ۵ ۲ ۳: دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ، ۶ ۲ ۳: صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، ۷ ۲ ۳: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ، ۸ ۲ ۳: به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها ، ۹ ۲ ۳: به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ، ۱۰ ۲ ۳: اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن ، ۱۱ ۲ ۳: احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14521714
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا اکبری ماسوله به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و امجد خضری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و سیدحسین رضوی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدعبداله سیدصالحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند . علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت عامل و فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت عامل و سیدمرتضی پورمرعشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیأت عامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانک اعم از چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و تفاهم نامه‌ها و غیره با امضای متفق مدیرعامل ( آقای علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ) و عضو اجرایی هیأت مدیره ( آقای فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ) همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق عضو اجرایی مذکور هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت عامل ( آقایان سیدمرتضی پورمرعشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ ) همراه با مهر بانک و در غیاب عضو اجرایی هیأت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت عامل مذکور همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317012
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۳۰/۴/۹۵ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد ، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317025
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲/۸/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. آقای فرج اله قدمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای حسین موفقی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدعبداله سیدصالحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و آقای سیدحسین رضوی نائینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به ه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030545
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۱/۹۷ مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اکبری ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امجد خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و آقای مجتبی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانک اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و تفاهمنامه‌ها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری بانک با امضای مدیرعامل با حق توکیل به قائم مقام و معاونین و دیگر مدیران و کارکنان بانک مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878221
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی خیابان اراک پلاک ۳۴ طبقه همکف کدپستی xxx۱۱ xxx۸۹ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593875
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ و مجوزهای شماره xxx۰۰/۹۶ مورخ ۲/۳/xxx۶ و شماره xxx۷۱/۹۶ مورخ ۲۹/۳/xxx۶ و شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۵/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا پویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - عیسی شهسوار خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - امجد خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - علیرضا اکبری ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816717
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی بانک سرمایه درتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: بهره گیری از ورزش در جهت رشد و تعالی جسمی، روانی و اخلاقی کارکنان بانک سرمایه و شرکت‌های تابعه ایجاد کانونی برای فعالیت‌های ورزش قهرمانی در کلیه رشته هایی که دارای فدراسیون در جمهوری اسلامی ایران می‌باشند ایجاد و ساخت محیط و تاسیسات ورزشی با استفاده از مشارکت سازمان‌ها، ارگانها، شهرداری‌ها، کارخانجات در جهت استفاده پرسنل بانک سرمایه، شرکت‌های تابعه و کلیه اعضای موسسه. تشکیل تیم‌های ورزشی جهت شرکت در مسابقات داخلی و خارجی، اعم از تیمهای حرفه‌ای، آماتور پرورش استعدادهای ورزشی جهت ارتقاء کمی و کیفی ورزشکاران. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان شهید سپبدقرنی بعد از چهارراه طالقانی نبش خیابان اراک پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی بهمن خادم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی یوسف الهی شکیب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نقی نائیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت و ودر صورت غیاب مدیرعامل با امضای هردونفر از اعضای هیئت مدیره متفقاو ممهور به مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816669
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۳ به تصویب رسید.. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به بانک انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816744
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۲/۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۲ به تصویب رسید. ونیز موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند. وروزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به بانک انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791227
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۴/۵/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094041
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ و مچوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۰ به تصویب رسید. ـ آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094045
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۱ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل: ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ـ شرکت سرمایه گذاری فرآیند بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت ساختمانی معلم بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت فروگاز اصفهان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771207
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۱/۰۹/۱۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۹ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۱/۰۹/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ معاونت بانک مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۳ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰,xxx مورخ ۰۹/۰۷/۹۱ بانک سرمایه و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۳,xxx مورخ ۱۴/۰۹/xxx۱ بانک سرمایه شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462420

آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067275
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679646
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۴/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780770
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۳۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه‌گذاری فرآیند و شرکت سرمایه‌گذاری شهرآتیه و شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136872
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد ـ اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871715
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه هیات‌‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: غلامرضا حاجی‌زاده بجای اصغر ابوالحسنی‌هستیانی خارج از هیات‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید و کلیه اسناد و واوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه به مهر شرکت معتبر و امضای کلیه نامه‌ها ومکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل مجاز می‌باشد..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات