سرمایه گذاری همگامان تجارت

شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103797591
16
افراد
11
آگهی‌ها
262276
شماره ثبت
1384/10/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14419001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولی عصر، کوچه مهر، خیابان شهید برادران شاداب، پلاک ۴۶، طبقه دوم، واحد ۸ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. شرکت موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اقای سید احمد اولیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای محمدرضا احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای سید علی امام جمعه قدسی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای غلامعلی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره اقای حسین ادم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید احمد اولیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفاقا به همراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . محمدرضا احمدی خرازی به کدملی xxxxxxxxx۳، محسن حاج قاسم به کدملیxxxxxxxxx۸، سید احمد اولیائی به کدملی xxxxxxxxx۳، حجت ا... قاسمی صیقل سرایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و امیر مسعود رجب پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و جواد رستگار مقدم چوبداری به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب و مرتضی خان احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی خرازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن حاجی قاسم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن گوهرجو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی خرازی بسمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خان احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022254
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی‌بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی‌خرازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن حاجی‌قاسم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن گوهرجو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم‌چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی‌خرازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مرتضی خان‌احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132902
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069024
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری همگامان تجارت سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۲۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۵۲/ت۳۲ مورخ ۱۲/۵/۸۹ نام شرکت سرمایه‌گذاری همگامان تجارت صحیح است که سرمایه‌گذاری همگامان تجهیزات تایپ گردیده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409628
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد اولیایی علیرضا باغیا مرتضی خان احمدی محسن حاج قاسم رامین خسروخاور بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و داریوش اعرابی و ناصر مهدیزاده بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ مرتضی خان احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا باغیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمد اولیایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667672
آگهی تغییر پلاک شرکت سرمایه گذاری همگامان تجهیزات سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۲۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۴۸ به پ ۴۶ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات