فرا بورس ایران

شرکت فرا بورس ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103749172 ()
19
افراد
30
آگهی‌ها
332483
شماره ثبت
1387/8/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14807779
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۴/ xxx مورخ ۲۶/ ۴/ xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14807793
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۴/ xxx مورخ ۲۶/ ۴/ xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تایخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. مواد ۲۱ ، ۵۸ و ۷۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321288
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳,xxx مورخه ۱۷/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدابراهیم عنایت کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ـ ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احمد پویان فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه مالی ملت (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی صحرائی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی نقوی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219800
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ ومجوزxxx۹۲,xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت، و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی با نام میباشد که تماما" پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219814
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ومجوزxxx۹۲,xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت گروه مالی ملت(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت گروه مالی بانک پارسیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت مرکز مالی ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ اعضای علی البدل: ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه گذاری پارس آریان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808868
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۶ , xxx مورخ ۴/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ جایگزین آقای علی قاسمی ارمکی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478588
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۱۰ , xxx مورخه ۰۷/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103853
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخ ۲۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد نعمتی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای عبداله شیر محمدپور گرجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی صحرائی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی قاسمی ارمکی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احمد پویانفر کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیآت مدیره. آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065944
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx - xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992980
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱۹/۳/xxx۵ معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به اعضا اصلی هیئت مدیره ومؤسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت تعاونی خردمندان صابر عصربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352404
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx / xxx مورخ ۱۲/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/xxx۳نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۹/۰۷/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی رستمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512638
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۳/۰۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۳/۰۳/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم ۱,xxx ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512639
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۰۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۳/۰۳/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: شرکت بانک پارسیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ب) اعضای علی البدل: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه آروند (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488221
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۲/۱۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، بزرگراه حقانی، نبش دیدار شمالی، پلاک یک، کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292390
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام و از محل سود تقسیم نشده و اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085333
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی عام با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد نعمتی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۳
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085343
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747880
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۳۲۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد تعمتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۳
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب و رئیس هیئت مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296037
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد تعمتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب و رئیس هیئت مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658518
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx (عضو علی البدل) و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (عضو علی البدل) سهامی عام و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422787
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx (عضو علی‌البدل) و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و شرکت مرکز مالی ایران سهامی‌خاص و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (عضو علی‌البدل) سهامی‌عام و شرکت بانک پارسیان سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بانک اقتصادنوین سهامی‌عام (عضو علی‌البدل) و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی‌خاص و شرکت گروه مالی ملت سهامی‌عام و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193508
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660521
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۰ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154924
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات به شماره‌های xxx۷۲/ ت ۳۲/۸۹ مورخ ۲۲/۶/۸۹ و xxx۷۳/ ت ۳۲/۸۹ مورخ ۲۲/۶/۸۹ شرکت فرابورس ایران سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ موارد ذیل اصلاح می‌گردد: ۱ در بند ۲ صورتجلسه روزنامه دنیای اقتصاد زائد می‌باشد. ۲ در سطر ۲ از بند ۳ نام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام صحیح است. ۳ در سطر ۴ نام شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص سرمایه گذاری سپه سهامی عام صحیح می‌باشد. ۴ در سطر ۷ نام بانک ملت صحیح است. در آگهی تغییرات شماره xxx۷۳/ ت ۳۲/۸۹ مورخ ۲۲/۶/۸۹ در سطر دوم نام شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص در سطر ۵ نام شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام و در سطر ۶ نام شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658096
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران (سهامی‌عام)بشماره ثبت۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی‌عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی‌عام با نمایندگی آقای هاشم بوذرجمهر به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی‌عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی‌کشتلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی قاسمی‌ارمکی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری نهایت‌نگر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرهاد عبداله‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری بانک بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد غفارپور به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محرم رزمجوئی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای مصطفی امیدقائمی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۴/xxx۱.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضا ۲‌ نفر از اعضا هیئت‌مدیره به همراه مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۲۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409142
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم رزمجوئی و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی عام با نمایندگی آقای هاشم بوذرجمهر و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی قاسمی ارمکی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رسول سعدی و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرهاد عبداله زاده و شرکت کارگزاری بانک بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد غفارپور تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204591
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ‌ثبت۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی‌عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی‌کشتلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرهاد عبداله‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شیخ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نوراله گل‌بو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نمایندگی آقای مهدی لری‌امینی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا حیدری‌عراقی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای مصطفی امیدقائمی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۲/۸/xxx۹.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا ‌مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013045
آگهی تغییرات شرکت فرابورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی ملکی اسکوئی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شیخ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد عبداله زاده به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای نوراله گل بو به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا حیدری عراقی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مصطفی امیدقائمی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۹. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607848
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، اقای علیرضا خالق به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات