پخش پدیده پایدار

شرکت پخش پدیده پایدار (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103745301 (فعال)
11
افراد
41
آگهی‌ها
332001
شماره ثبت
1387/8/20
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14654247
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496611
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496619
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی سید محمد باقر فاضلیان به ک . م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی کیانوش حسنی نژاد به ک . م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی سجاد پورآرین به ک . م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به ک . م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق یکی از آقایان سید محمد باقر فاضلیان یا سجاد پورآرین به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351973
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پخش پدیده پایدارxxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره -شرکت پدیده شیمی نیلی xxxxxxxxx۵۷با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیات مدیره-شرکت پدیده شیمی پایدار xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان xxxxxxxxx۴بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل- شرکت گروه صنعتی آنیتاسان xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای سیدعبد الرضا مظفری چنیجانی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره -شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد xxxxxxxxx۵بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی ازآقایان سید محمد باقر فاضلیان یا مهرداد والی نژاد به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351996
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی وخدمات مالی راهبران حساب تهران xxxxxxxxx۰۵و آقای حمید رضا جبینی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170076
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170077
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پخش پدیده پایدار با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای سیدعبد الرضامظفری چنیجانی بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای علیرضا خوز بعنوان عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان سید محمد باقر فاضلیان یا علیرضا خوز به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669678
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493007
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به ش. م xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای سجاد پورآرین به ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به ش. م xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد به ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات وغیره با امضاء متفق یکی ازآقایان سیدمحمدباقرفاضلیان یا سجادپورآرین بهمراه یکی ازآقایان محسن صادق بیان یا کیانوش حسنی نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997097
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل وشرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای سجاد پورآرین ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سجادپورآرین بهمراه یکی از آقایان محسن صادق بیان یا کیانوش حسنی نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997105
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847780
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پخش پدیده پایدار xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی آنیتاسان xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حامد شیر پور xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای سجاد پورآرین xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سجادپورآرین بهمراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا کیانوش حسنی نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821511
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ xxxxxxxxx۲۷ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان xxxxxxxxx۴۹ شرکت گسترش پخش پدیده پایدار xxxxxxxxx۰۲ شرکت پدیده شیمی نیلی xxxxxxxxx۵۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410917
آگهی تغییرات شرکت پخش پديده پايدار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش.م xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به ش.م xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264394
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۲۰۰۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264404
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۲۰۰۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل ، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حامد شیر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سجاد پور آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سجاد پور آرین بهمراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا محمد رضا فضلی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434959
آگهی تغییر محل شرکت پخش پدیده پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ محل شرکت به تهران میدان ونک خیابان گاندی حنوبی خیابان هجدهم پلاک ۱۳ با کد پستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614202
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247897
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247898
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ٍریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است.
درنتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218396
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ را تصویب نمود.
موسسه حسابرسی خبره با ش.م xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218499
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷.
ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218503
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603998
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909099
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135465
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652739
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید عابدین حسینی به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان سید محمدباقر فاضلیان یا سید عابدین حسینی بهمراه یکی از آقایان علی ابراهیمی‌کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504562
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی و شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان سهامی خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی تا تاریخ ۱۲/۵/۹۲. در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10188054
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهم xxx/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725547
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906410
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاصبه شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار « رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744936
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۵.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به پنج میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱.xxx ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348765
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدارسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی و شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی‌خاص با نمآیندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱

در تاریخ۲۴/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108496
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان سهامی خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عابدین حسینی به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره مهراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301679
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید عابدین حسینی با نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10231494
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عابدین حسینی به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711456
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ سهروردی شمالی خ حسینی (سورنا) کوچه پیلتن پلاک ۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۴/۸/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754534
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعلی دین‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعابدین حسینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گل‌ پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدعابدین حسینی به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ و غیره با امضاء ثابت آقای فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681364
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص بشماره‌ ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فائق صالحی و شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعلی دین‌حسینی و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی تا تاریخ۲۲/۴/xxx۰.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740932
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعابدین حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدعابدین حسینی به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ و غیره با امضاء متفق رییس هیئت‌مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۰۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744749
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعابدین حسینی و شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان و شرکت گل‌پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر تا تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۹

در تاریخ ۱۶/۰۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات