آرین سلولز صنعت

شرکت آرین سلولز صنعت (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103726185 (فعال)
8
افراد
30
آگهی‌ها
336550
شماره ثبت
1387/7/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14246719
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گل پخش اول xxxxxxxxx۴۸ شناسه ملی شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246722
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شرکت بزازان کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا روزبهانی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای علی آقا گلی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید رشوند کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831897
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد میدان کاظمی خیابان شهید ناوسروان محمودرضا کوشا پلاک ۶۵ طبقه اول واحد غربی، کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660535
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997115
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گل پخش اول بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی آقا گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت صنایع سلولزی مارینا سان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضوء هیئت مدیره و محمد امین محامد پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. - کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997123
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گل پخش اول بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت صنایع سلولزی مارینا سان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی خبره بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969640
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجاره نمودن و اجاره دادن املاک تجاری، اداری و پارکینگها همچنین ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری، تعمیرات و پارکینگ داری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916352
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، میدان ونک، بلوار شرقی شهید حقانی، پلاک ۱۹ با کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351760
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع سلولزی مارینا سان xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای علی آقا گلی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351986
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰ شرکت گل پخش اول xxxxxxxxx۴۸ شرکت صنایع سلولزی مارینا سان xxxxxxxxx۰۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661661
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218493
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گل پخش اول xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
شرکت صنایع سلولزی مارینا سان xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای علی آقاگلی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187705
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083916
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آقاگلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به نمایندگی از شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984836
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آقا گلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی آقا گلی به نمایندگی از شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737988
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعتسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213889
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603976
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی قانع به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی قانع به نمایندگی از شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603977
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد بلوار ستاری پلاک ۵۶ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9907102
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد بلوار ستاری پلاک ۵۶ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11496657
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت‌بزازان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی قانع به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی قانع به نمایندگی از شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020990
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت‌بزازان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد شرکت‌بزازان به نمایندگی از شرکت گل پخش اول سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11390517
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن‌بست گل ساختمان گل پلاک۴ طبقه دوم واحدxxx کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211964
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی و شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود گودرزی تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10458811
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به نمایندگی از شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. در تاریخ ۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674196
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن‌بست گل ساختمان گل طبقه اول واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758958
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت (سهامی‌‌خاص) بشماره ثبت۳۳۶۵۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۷/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۴۰ریال منقسم به چهل میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهمxxx/۱ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۲۴/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708436
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212564
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و گلپخش اول با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به نمایندگی از گلپخش اول به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. در تاریخ ۱۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11248516
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۴/xxx۰ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

گلپخش اول به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمد شرکت‌بزازان و شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی تا تاریخ۲۰/۴/xxx۰.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۵/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات