بیمه میهن

شرکت بیمه میهن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103698106 (فعال)
10
افراد
39
آگهی‌ها
330902
شماره ثبت
1387/6/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر بیمه میهن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بیمه میهن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15062758
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 330902 و شناسه ملی 10103698106
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1398 و مجوز شماره 130458/602/98 مورخه 11/10/98 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره با تفویض اختیارات بند 14 ماده 40 به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت موافقت نمود: بند14 ماده 40: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت،دفاع ازشرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. پ981106660855704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14978548
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 330902 و شناسه ملی 10103698106
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1398 و مجوز شماره 62724/602/98مورخ 28/05/1398 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره 57560 / 122 مورخ 17/09/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 62 ماده و 23 تبصره منطبق با نمونه اساسنامه سازمان بورس واوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ980927539754740  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14922290
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت 330902 و شناسه ملی 10103698106
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 و مجوز شماره 100947 / 602 / 98 مورخ 18/8/98 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1397به تصویب رسید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شر کت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد شناسه ملی 10103233472 بسمت عضو علی البدل انتخاب گردید. پ980909128977289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624570
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶/xxx/۹۸ مورخ ۲۸/۱/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ، جایگزین شرکت گروه مالی صدر پارس به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره گردید . آقای ابراهیم حمیدی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی درفشی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سامان محیط به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای علی محمدخانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم اعظم هنردوست دارنده کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش محمدی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . به استناد ماده ۳۸ اساسنامه اختیارات بندهای ۱ ، ۴ ( به استثنای ساختار سازمانی ) ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ( با رعایت مفادآئین نامه‌های مربوط ) ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ به مدیرعامل تفویض گردید . صاحبان امضاء مجاز وکلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت خواهد_بود . کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده مجاز معرفی شده از طرف ایشان معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375026
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۸/ xxx/ ۹۷ مورخ ۲۶/ ۹/ xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت سرمایه گذاری سپهر(با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت سامان محیط(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ گروه مالی صدر پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری سفیراقتصاد(بامسئولیت محدود) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای احمد زمزم به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345867
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۳۰/۰۸/xxx۷ مبلغ مندرج در تأیید شماره ۲/xxx۶ مورخ ۱۸/۰۵/xxx۷ بانک رفاه کارگران شعبه میهن xxxxxxxxxxxx ریال می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325686
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۲/xxx/۹۷مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شمارهxxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق پرداخت نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره۲/xxx۶ مورخ ۱۸/۰۵/xxx۷ بانک رفاه کارگران شعبه میهن پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134144
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۱/xxx/۹۷ مورخه ۲۶/۴/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شر کت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134282
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸/xxx/۹۷ مورخه ۲۴/۴/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه مالی صدر پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ هادی درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سامان محیط با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مجید بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جایگزین علی موسی رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف بنیادمسکن انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. مطابق با بندهای ماده ۳۸ اساسنامه اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بندهای ۱و۶ لغایت ۱۴ به صورت کامل و با رعایت قوانین و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۳: اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی ها در داخل کشور در اختیار مدیرعامل و در مورد شعب خارج از کشور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی تا حد مدیران میانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و کلیه اختیارات استخدام و اخراج و تعیین حقوق و مزایا و پاداش پرسنل در اختیار مدیرعامل خواهد بود تا با رعایت آیین نامه ها اقدام نمایند. بند ۵: پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره در اختیار مدیرعامل خواهد بود. صاحبان امضاء مجاز وکلیه اوراق، قراردادهاو اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مُهر شرکت معتبر است. در غیاب هر یک، دونفر اعضاء هیئت مدیره و یا آقایان مسعود محمدی معاون پشتیبانی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد مهدی عزیزی امیری معاون فنی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ می توانند چک ها و قراردادها را به اتفاق امضاء نمایند. کلیه مکاتبات ومراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مُهر شرکت ویا نماینده مجازمعرفی شده از طرف ایشان معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942516
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان «مدیرعامل» شرکت انتخاب گردید. مطابق با بندهای ماده ۳۸ اساسنامه اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بندهای ۱ و ۶ لغایت ۱۴ به صورت کامل و با رعایت قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۳: اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی‌ها در داخل کشور در اختیار مدیرعامل و در مورد شعب خارج از کشور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی تا حد مدیران میانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و کلیه اختیارات استخدام و اخراج و تعیین حقوق و مزایا و پاداش پرسنل در اختیار مدیرعامل خواهد_بود تا با رعایت آیین نامه‌ها اقدام نمایند. بند ۵: پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. صاحبان امضاء مجاز وکلیه اوراق، قراردادهاو اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. در غیاب هر یک، دونفر اعضاء هیئت مدیره و یا آقایان مسعود محمدی معاون پشتیبانی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد مهدی عزیزی امیری معاون فنی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ می‌توانند چک‌ها و قراردادها را به اتفاق امضاء نمایند. کلیه مکاتبات ومراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ویا نماینده مجازمعرفی شده از طرف ایشان معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572331
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۷۵/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246902
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۰۱/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت گروه مدیریت صدر پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت سامان محیط بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت سرمایه گذاری سپهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و احمد زمزم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828125
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵/xxx/۹۵ مورخه ۲۶/۲/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ – کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673018
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۰/xxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه وساخت صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و هادی درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سامان محیط به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و علی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیأت مدیره و اسماعیل دلفراز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و علی موسی رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده مجاز ایشان معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646944
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸,xxx مورخ ۵/۱۱/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۸/xxx/۹۴ مورخ ۳/۶/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت منطبق با نمونه اساسنامه سازمان بورس واوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب قرار گرفت، و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی با نام عادی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646925
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ و مجوز xxx۹۵/xxx/۹۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی درفشی ش م xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سامان محیط ش م xxxxxxxxx۴۷ نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی موسی رضا ش م xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۷۳ عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی محمدخانی ش م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر ش م xxxxxxxxx۶۷ عضو هیات مدیره آقای اسماعیل دلفراز ش م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ش م xxxxxxxxx۶۶ عضو هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615442
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۴/xxx/۹۴ مورخ ۱۳/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی درفشی ش م xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سامان محیط شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی موسی رضا ش م xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی محمدخانی ش م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595978
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ و مجوز شمارهxxx۵۷/xxx/۹۴ مورخه۲۶/۸/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز xxx,xxx مورخ ۲۶/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران و توسعه ساخت صدرپارس شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ جایگزین شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد به عنوان عضواصلی هیئت مدیره انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536391
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۳/xxx/۹۴ مورخه ۲۴/۰۸/xxx۴بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید عبدالحسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره هادی درفشی کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سامان محیط شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره علی موسی رضا کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده مجاز ایشان معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526017
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxxxxx۵۷/۹۴ مورخ ۲۶/۸/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به جای موسسه سازمان اقتصادی رضوی وشرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به جای شرکت کارگزاری صباتامین برای باقیمانده مدت تصدی قانونی اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487702
آگهی تغییرات شرکت بيمه ميهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۰/xxx/۹۴مورخ ۲/۴/۹۴بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بجای شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان عضو اصلی برای باقیمانده مدت قانونی دوره تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751157
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره‌ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۱۲/xxx/۹۳مورخ ۵/۸/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردید.موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، شرکت سامان محیط به شناسه ملی xxxxxxxxx۷، شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، شرکت کارگزاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373373
آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹ شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۱/۹۲ شرکت فوق الذکر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقایان کاوه چنبرنیا و کامران چنبرنیا به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجمع تصویب نمود مدیرعامل شرکت می تواند رئیس هیئت مدیره نیز باشد. خانم گلزار قویدل گلشن به سمت بازرس اصلی و زهرا اسماعیلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کاوه چنبرنیا به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کامران چنبرنیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک, سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230790
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005506
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی عام و شرکت سامان محیط سهامی خاص و شرکت لیزینگ امید سهامی خاص و موسسه سازمان اقتصادی رضوی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳. در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524226

آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس
(سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی با نام افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و تماماً پرداخت شده است. ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آگهی فوق در مورخه ۱۹/۱۲/۹۰ ذیل ثبت مربوطه تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228351
آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی با نام افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و تماما پرداخت شده_است. ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آگهی فوق در مورخه ۱۹/۱۲/۹۰ ذیل ثبت مربوطه تکمیل و امضاء گردید. ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111585
آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس (سهامی خاص) شماره ثبت۲۰۰۹شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا و کامران چنبرنیا بعنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

مجمع تصویب نمود رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل شرکت هم باشد.

خانم زهرا اسماعیلی بعنوان بازرس اصلی و خانم گلزار قویدل‌گلشن بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کامران چنبرنیا نایب رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 500595

آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس
(سهامی خاص) شماره ثبتxxx۹
شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا و کامران چنبرنیا بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
مجمع تصویب نمود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت هم باشد.
خانم زهرا اسماعیلی بعنوان بازرس اصلی و خانم گلزار قویدل گلشن بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کامران چنبرنیا نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785009
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460340

آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437028
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شهید اسلامبولی نبش خیابان بیست و هشتم پلاک ۹۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۳۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11453982
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169304
آگهی اصلاحی شرکت بیمه میهن سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۹/ ت ۳۲/۹۰ مورخ ۲۱/۳/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۰ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10926111
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ۲۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007430
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۳۰۹۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

موسسه سازمان اقتصادی رضوی با نمایندگی آقای سید احمد موذن‌علوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسین دلجو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت لیزینگ امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مظفر‌الدین تقوی‌باسمنج به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای علی موسی‌رضا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایجاد محیط سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هادی درفشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی موسی‌رضا به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به سمت مدیرعامل.

در‌ تاریخ۱۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11523730
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۵/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه سازمان اقتصادی رضوی با نمایندگی آقای سید احمد موذن‌علوی و شرکت لیزینگ امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مظفرالدین تقوی‌باسمنج و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسین دلجو و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای علی موسی‌رضا و شرکت ایجاد محیط سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هادی درفشی تا تاریخ ۳/۵/xxx۱.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

موسسه سازمان اقتصادی رضوی با نمایندگی آقای سید احمد موذن‌علوی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسین دلجو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای علی موسی‌رضا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت لیزینگ امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مظفرالدین تقوی‌باسمنج به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایجاد محیط سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هادی درفشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۳/۵/xxx۱.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات عادی تا تصویب دستورالعمل مربوطه توسط هیئت‌مدیره با امضا مدیرعامل و مهر شرکت یا با امضاء نماینده مجاز ایشان معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310275
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

۳ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

در تاریخ۵/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396102
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه‌ملی ۱۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۹/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شهید بهشتی خ پاکستان کوچه هشتم (شهید ساوجی‌نیا) پ ۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات