به پخش

شرکت به پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103652024 ()
24
افراد
50
آگهی‌ها
15137
شماره ثبت
1350/8/25
تاریخ تأسیس

اشخاص به پخش

در این بخش تمامی اشخاصی که در به پخش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14710149
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۹۰ شرکت پاکسان ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۸۸ شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۴۵ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۲۹ شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۳۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710161
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهروز پورمحمدی رودسری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجید محسنی مجد باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره آقای کورش عبدلی باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای بهرام جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس پارسا سیرت به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوهیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادارواسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . * هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل ، به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت . نصب ، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیأت مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت ، حقوق و مزایا ، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع ، اخراج ، مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت‌ها . تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب . وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات . صدور ، پرداخت ، قبولی ، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی . تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت مقررات پس از تصویب هیأت مدیره . انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش ، معاوضه ، اجاره ، مناقصه ، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند ( از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش ) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور . اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری ، امانی و غیرآن . اجاره ، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن . تعیین تکلیف ضایعات ، برگشتی‌ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره‌های پرداخت ، تخفیفات ، مارژین‌ها ، جوایز کالایی ، ترویج فروش ، هدایا و امثالهم . اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی ، صلح دعاوی یا انصراف آن ، تسلیم به دعوی ، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی ، فرجام ، ادعای جعل و تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به دادرسی ، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری xxx۶ ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و یا بدون آن ، تعیین مصدق و کارشناس ، استرداد دعوی و مطالبه خسارات ، دعوی جلب شخص ثالث ، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل ، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد . شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی ، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت‌های فرعی ( تابع و وابسته ) اصالتا یا وکالتا ( با معرفی نماینده ) و نیزتشکیل یا انحلال وتوقف کانال‌های توزیع . تعیین میزان استهلاک‌ها و اندوخته‌های لازم ، تهیه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد xxx و xxx لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت . مدیرعامل می‌تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را ، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها ، نهادهای دولتی ، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ، مراجع قضایی ، محاکم و شوراهای حل اختلاف ، جهت امضاء اسنادی از قبیل اسناد رهنی و فک رهن ، وکالتنامه‌های تنظیمی تفویض نمایند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323603
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز پورمحمدی رودسری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید محسنی مجد با کدملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای سیامک ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای کورش عبدلی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالعلی نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهرشرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ـ نصب، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیات مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت، حقوق و مزایا، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع، اخراج، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت ها. ـ تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. ـ وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات. ـ صدور، پرداخت، قبولی، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و مؤسسات با رعایت مقرّرات پس از تصویب هیات مدیره. ـ انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیّتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش، معاوضه، اجاره، مناقصه، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند (از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور. ـ اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری، امانی و غیرآن. ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن. ـ تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره های پرداخت، تخفیفات، مارژین ها، جوایز کالایی، ترویج فروش، هدایا و امثالهم. ـ اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی، صلح دعاوی یا انصراف آن، تسلیم به دعوی، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام، ادّعای جعل و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به دادرسی، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری xxx۶، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و یا بدون آن، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دعوی و مطالبه خسارات، دعوی جلب شخص ثالث، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادّی، فوق العاده و عادّی بطور فوق العاده شرکت های فرعی (تابع و وابسته) اصالتاً یا وکالتاً (با معرّفی نماینده) و نیزتشکیل یا انحلال و توقّف کانال های توزیع. ـ تعیین میزان استهلاک ها و اندوخته های لازم، تهیّه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد xxx و xxx لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیّتهای هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ مدیرعامل می تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را ،به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها، نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجع قضایی، محاکم و شوراهای حل اختلاف ،جهت امضاء اسنادی از قبیل اسناد رهنی و فک رهن ، وکالتنامه های تنظیمی تفویض نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188676
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939405
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای سیامک ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عبدالعلی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای جعفر بیرالوند با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادارواسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. نصب، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیأت مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت، حقوق و مزایا، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع، اخراج، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت‌ها. تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات. صدور، پرداخت، قبولی، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت مقررات پس از تصویب هیأت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش، معاوضه، اجاره، مناقصه، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند (از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور. اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری، امانی و غیرآن. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن. تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره‌های پرداخت، تخفیفات، مارژین‌ها، جوایز کالایی، ترویج فروش، هدایا و امثالهم. اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی، صلح دعاوی یا انصراف آن، تسلیم به دعوی، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام، ادعای جعل و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به دادرسی، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری xxx۶، تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو یا بدون آن، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دعوی و مطالبه خسارات، دعوی جلب شخص ثالث، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد. شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت‌های فرعی (تابع و وابسته) اصالتا یا وکالتا (با معرفی نماینده) و نیزتشکیل یا انحلال وتوقف کانال‌های توزیع. تعیین میزان استهلاک‌ها و اندوخته‌های لازم، تهیه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد xxx و xxx لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - مدیرعامل می‌تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها، نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجع قضایی، محاکم و شوراهای حل اختلاف، جهت امضاء اسنادی از قبیل اسناد رهنی و فک رهن، وکالتنامه‌های تنظیمی تفویض نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758040
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653530
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492713
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صفوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای محمد رضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) و آقای حمید مقیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای جواد ظهیری با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) جهت حضور در هیئت مدیره شرکت به پخش (سهامی عام) معرفی شدند. آقای حمید مقیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی صفوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعلی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پاکسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376559
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم عادی یکهزار ریالی با نام تماما " پرداخت شده از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx۷/۷۵ مورخ ۹/۱۲/۹۵ بانک صادرات شعبه بلوار استاد معین تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327049
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حیدری باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب هیئت مدیره و جواد ظهیری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمید مقیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیامک ربیعی باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک xxxxxxxxx۴۵ به شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256667
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حیدری باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد ظهیری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیامک ربیعی باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک xxxxxxxxx۴۵ به شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921104
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا حیدری باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالعلی نجفی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیامک ربیعی باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای جواد ظهیری کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمدصنایع بهشهر (سهامی خاص) شناسه م xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادارواسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دو عضوهیأت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814494
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12598651
آگهی تغییرات شرکت به پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574980
آگهی تغییرات شرکت به پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت ـ نصب، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیأت مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت، حقوق و مزایا، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع، اخراج، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت ها ـ تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت از طریق تصویب بودجه توسط هیأت مدیره و سایر تصمیمات لازم ـ وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات ـ صدور، پرداخت، قبولی، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و مؤسسات با رعایت مقرّرات ـ انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیّتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش، معاوضه، اجاره، مناقصه، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند (از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور ـ اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری، امانی و غیرآن ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن ـ تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره های پرداخت، تخفیفات، مارژین ها، جوایز کالایی، ترویج فروش، هدایا و امثالهم ـ اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی، صلح دعاوی یا انصراف آن، تسلیم به دعوی، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام، ادّعای جعل و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به دادرسی، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری xxx۶، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و یا بدون آن، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دعوی و مطالبه خسارات، دعوی جلب شخص ثالث، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادّی، فوق العاده و عادّی بطور فوق العاده شرکت های فرعی (تابع و وابسته) اصالتاً یا وکالتاً (با معرّفی نماینده) و نیزتشکیل یا انحلال وتوقّف کانال های توزیع ـ تعیین میزان استهلاک ها و اندوخته های لازم، تهیّه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد xxx و xxx لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیّتهای هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ـ تهیّه و ارائه گزارش حسابداران رسمی وفق مقرّرات مادۀ xxx لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت جهت تصویب عملیات سال قبل و تصویب صورتهای مالی شرکت وفق مقرّرات مادۀ xxx لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ تنظیم دستور جلسات و ادارۀ جلسات هیأت مدیره شرکت ـ سایر اختیارات مصرّح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مدیرعامل می تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را که معاذیر قانونی ندارد، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها، نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی، دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، مراجع قضایی، محاکم وشوراهای حل اختلاف تفویض نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537664
آگهی تغییرات شرکت به پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx, xxx مورخه ۹/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ریال که تماما از محل تبدیل مطالبات حال شده تامین گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209010
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام ه‌شماره‌ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۳ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614702
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۰/۹۳,xxx مورخ ۱۸/۰۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586305
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای حمید مستور طهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای هوشنگ بالازاده نیری باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالعلی نجفی باکدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیامک ربیعی باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای جواد ظهیری باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دوعضوهیأت مدیره همراه با مهرشرکت ویا با امضاءمشترک یکی ازاعضاء هیأت مدیره وآقای مهدی حشمتی با کدملیxxxxxxxxx۰به همراه مهرشرکت معتبربوده وسایراسناد عادی ونامه های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544234
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مستورطهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای هوشنگ بالازاده نیری باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالعلی نجفی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدعلی ضیغمی باکدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای جواد ظهیری باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیأت مدیره و آقای مهدی حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهرشرکت معتبر بوده و سایر اسناد عادی و نامه های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504919
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی‌عام شماره ثبت ۱۵۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494835
آگهی تغییر پلاک شرکت به پخش سهامی‌عام شماره ثبت ۱۵۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
بموجب مصوبه هیأت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پلاک xxx به پلاک xxx تغییر یافت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394013
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دو عضو هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیات‎مدیره و آقای مهدی حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360644
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/xxx۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای حمید مستورطهرانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هوشنگ بالازاده نیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالعلی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی ضیغمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا شریفی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک آقای علیرضا شریفی (مدیرعامل) و آقای مهدی حشمتی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و سایر اسناد عادی و نامه های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305696
آگهی تغییرات شرکت به‌پخش سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت پاکسان به ش ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت صنعتی بهپاک به ش ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به ش ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرآمد صنایع بهشهر به ش ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171221
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149034
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۴/۹۲ تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ۸/۱۱/۹۱ صحیح میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112722
آگهی تغییرات شرکت به بخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید مستورتهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالعلی نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید سعیدی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی حشتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اسناد عادی و نامه های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112759
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972488
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام شماره ثبت۱۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهدی حشمتی به ک م xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات اداری و قراردادهای جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941781
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: هوشنگ بالازاده نیری به ک.م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به ش.م xxxxxxxxxxxx۰ بجای مرتضی رضی زاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حسن رضوانفر به ک.م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به ش.م xxxxxxxxx۳۴ امید سعیدی نژاد به ک.م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت بهپاک به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره و حمید مستورطهرانی به ک.م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان به ش.م xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به ش.م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به ک.م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک مدیرعامل و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه قبلی کماکان نافد و معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646065
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: هوشنگ بالازاده‌نیری به ک.م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی‌عام به ش.م xxxxxxxxxxxx۰ بجای مرتضی رضی‌زاده بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حسن رضوانفر به ک.م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به ش.م xxxxxxxxx۳۴ امید سعیدی‌نژاد به ک.م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت بهپاک به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و حمید مستورطهرانی به ک.م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان به ش.م xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ بالازاده‌نیری به ش.م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شریفی به ک.م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک مدیرعامل و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه قبلی کماکان نافد و معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931233
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از موضوع فعالیت شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۷۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و یک بند به شرح مندرج به مفاد آن اضافه گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999907
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از موضوع فعالیت شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۷۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و یک بند به شرح مندرج به مفاد آن اضافه گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666097
آگهی تصمیمات شرکت به پخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ حمید مستور طهرانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و مرتضی رضی زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و حسن رضوانفر به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ و امید سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ تعیین و حمید مستورطهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره, مرتضی رضی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا شریفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضا هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کدملیxxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکمت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436297
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ حمید مستور طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و مرتضی رضی زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حسن رضوانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و امید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تعیین و حمید مستورطهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره , مرتضی رضی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضا هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکمت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 632247
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت به بخش سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده است و بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801128
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت به بخش سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده است و بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620794
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840519
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555012
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام بشماره ثبت۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ مرتضی رضی زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و حسن رضوانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شنامه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و امید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات مدیره تعیین شدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیات مدیره و مهدی حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591582
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام بشماره ثبت۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ مرتضی رضی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و حسن رضوانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شنامه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و امید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهدی حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات‌مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691939
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا صحرایی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ جواد ظهیری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ مرتضی رضی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسن رضوانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ جواد ظهیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شریفی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و رضا صحرایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953224
آگهی اصلاحی شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲مورخ۵/۴/xxx۰نوع شرکت سهامی عام میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11185220
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240190
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11733914
آگهی تغییرات در شرکت به پخش اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۴۷۲۱و به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۱۴۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ـ شرکت به پخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای بهزاد کمالی زاده و شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص بشماره ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای علی جنابی و شرکت به پخش داروی بهشهر سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای احمد شیرانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای احمد شیرانی را بسمت رئیس هیئت مدیره, آقای علی جنابی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد کمالی زاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء‌ مدیرعامل به اتفاق مسئول مالی شرکت آقای مسعود شهابی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776735
آگهی تغییرات شرکت به‌پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۸۹ بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875496
آگهی افزایش سرمایه شرکت به‌پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871530
آگهی تغییرات شرکت بهپخش سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره یا با امضای مشترک یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و علی سهرابی‌کیا همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل برابر مصوبات قبلی کماکان نافذ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات