مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103647290 (فعال)
23
افراد
43
آگهی‌ها
325081
شماره ثبت
1387/4/3
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر مخابرات ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در مخابرات ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مخابرات ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14211562
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۱ مورخه ۲۶/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211549
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۱ مورخه ۲۶/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شماره ثبت xxx۱ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986076
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و به موجب مجوز شماره xxx۵۳ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و بموجب نامه شماره xxxxxx/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساسان جباری ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم یافتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شهسواری به شماره ملی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید وحیدرضا توکلی صبور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت دبیر (منشی) هیئت مدیره و سید مجید صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی، اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد_شد: کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت و همچنین جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء مدیرعامل شرکت و معاون مالی مدیرعامل، در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت و کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت و همچنین جابجائی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبراست. و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. وکلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. و افتتاح یا انسداد هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکهای داخل و خارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و معاون مالی مدیرعامل انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با رعایت مصوبات هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی، با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و ضوابط مربوطه در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره. انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه همکاری با آنها برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد تغییرات در ساختار سازمانی شرکت و شرکتهای تابعه به هیئت مدیره برای تصویب. پیگیری و اجرای فرآیندهای استخدامی کارکنان جدید در شرکت وشرکتهای تابعه، برابر آئین نامه استخدامی کارکنان مصوب هیئت مدیره و اصلاحیه‌های آن. رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام و واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص جذب و بکارگیری مشاور داخلی. کلیه اختیارات راجع به اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیئت مدیره. امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در شرکتهای تابعه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت مربوطه، برابر آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیئت مدیره و سایر مقررات مربوطه. اجرای ضوابط مقرر در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته، برابرآئین نامه مصوب هیئت مدیره. هرگونه تصمیم گیری در امور رفاهی و درمانی پرسنل با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آیین نامه‌های مصوب معاملات و امور رفاهی و معیشتی کارکنان. اجرای امور آموزش‌های کابردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز، برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسیهای لازم شرکتهای تابعه. تصمیم گیری درخصوص انتصاب معاونین مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت، مدیران مناطق، جابجائی کارکنان بین شرکتهای تابعه، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت و صدور احکام مربوطه، مطابق آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اجرای مقررات مصوب در خصوص متقاضیان و مشترکین تلفن ثابت و سیار برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده. ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیئت مدیره. پیشنهاد انتصاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. صدور و ابلاغ احکام هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه پس از تصویب در هیئت مدیره و انجام سایر مراحل قانونی. تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی، افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه‌های مورد نیاز برای اخذ مصوبه هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. اجرای کلیه آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ونظارت برحسن اجرای آن. اتخاذ تصمیم درخصوص ماموریتهای خارج از کشور کارکنان و مدیران شرکت و شرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیرمنقول شرکت که از سوی هیئت مدیره تعیین تکلیف شده، اعم از خرید و فروش و معاوضه. تعیین نرخ فروش محصولات، خدمات و خدمات ارزش افزوده به مشترکین با رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و موارد ابلاغی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13884092
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۵/۴۱ مورخ ۱۷/۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش. م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829053
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۳/۴۱ مورخ ۴/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب آئین نامه اجرایی بند الف لغایت و ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال xxx۰ و آیین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند ز انتقال کلیه اموال و دارایی‌ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکتهای مخابرات استانهای آذربایجان شرقی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آذربایجان غربی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ واردبیل شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ واصفهان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و ایلام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و بوشهر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و تهران شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ چهارمحال و بختیاری شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و خراسان جنوبی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و خراسان رضوی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و خراسان شمالی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و خوزستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و زنجان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و سمنان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و سیستان و بلوچستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و فارس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و قزوین شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و قم شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کردستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و کرمان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و کرمانشاه شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و گلستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و گیلان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و لرستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۱ و مازندران شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و مرکزی شماره ثبت: xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و هرمزگان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۸ و همدان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و یزد شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ادغام گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484531
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی با شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۵/۰۲/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۸/۴۱ مورخه ۱۶/۰۳/xxx۶ سازمان خصوصی سازی، محل افزایش سرمایه علاوه بر آورده نقدی و مطالبات حال شده، سایر اندوخته‌ها نیز می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432801
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱/xxx۵ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره ۱۱ ۲ xxx۸۸ , xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۴۵ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx ۶۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. از محل مطالبات و آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx۸/ xxx۷۸ مورخه ۹/۲/۹۶ بانک ملت شعبه میر داماد افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431817
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای برات قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان بابک تراکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و لطیف وصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و حمید رضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضاء هیأت مدیره و آقای سید وحیدرضا توکلی صبور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت منشی و آقای رسول سرائیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) خارج از اعضاء هیأت مدیره، بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده از مأموریت هیأت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431819
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: ۱ ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۱ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ ۱ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴ ۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ۵ ۱ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با رعایت مصوبات هیئت مدیره. ۶ ۱ اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی، با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و ضوابط مربوطه در چارچوب بودجه مصوب. ۷ ۱ تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی و هرگونه تصمیم گیری درامور رفاهی و درمانی مربوطه، با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آئین نامه‌های مصوب معاملات و امور رفاهی و معیشتی کارکنان. ۸ ۱ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه همکاری با آنها برابرآئین نامه مصوب. ۹ ۱ پیشنهاد تغییرات در ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیأت مدیره. ۱۰ ۱ پیگیری و اجرای فرآیندهای استخدامی کارکنان جدید در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب استخدامی کارکنان. ۱۱ ۱ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۲ ۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام و واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۳ ۱ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیأت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیأت مدیره. ۱۴ ۱ اتخاذ تصمیم درخصوص جذب مشاور داخلی و خارجی (جذب مشاور خارجی تا سقف xxx هزار دلار در سال)، گروه مشاورین و کارشناسان داخلی. ۱۵ ۱ کلیه اختیارات راجع به اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیئت مدیره. ۱۶ ۱ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی ومراجع رسمی. ۱۷ ۱ تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در حوزه شرکتهای تابعه با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت مربوطه، برابر آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. ۱۸ ۱ اجرای ضوابط مقرر در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته، برابرآئین نامه مصوب. ۱۹ ۱ اجرای مقررات مصوب درخصوص متقاضیان تلفن ثابت و سیار، برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه. ۲۰ ۱ اجرای امور آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز، برابر آئین نامه مصوب. ۲۱ ۱ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسیهای لازم شرکتهای تابعه. ۲۲ ۱ تصمیم گیری درخصوص انتصاب مدیران و کارکنان شرکت مخابرات ایران، جابجائی کارکنان بین شرکتهای تابعه، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت مخابرات ایران و صدور احکام مربوطه، مطابق آئین نامه مصوب. ۲۳ ۱ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیأت مدیره. ۲۴ ۱ پیشنهاد انتصاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، برابرآئین نامه مصوب. ۲۵ ۱ صدور و ابلاغ احکام هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای گروه (شرکتهای تابعه) پس از تصویب در هیأت مدیره و انجام سایر مراحل قانونی. ۲۶ ۱ تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۲۷ ۱ تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ۲۸ ۱ اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی، افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ۲۹ ۱ تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه‌های مورد نیاز و اخذ مصوبه هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. ۳۰ ۱ اجرای کلیه آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره ونظارت برحسن اجرای آن در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه. ۳۱ ۱ اتخاذ تصمیم درخصوص ماموریتهای خارج از کشور کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب. ۳۲ ۱ امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیرمنقول شرکت که از سوی هیأت مدیره تعیین تکلیف شده، اعم از خرید و فروش و معاوضه. ۲ کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد_شد. ۱ ۲ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت تا سقف ۵ میلیارد ریال و همچنین جابه جایی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها با امضاء متفق معاون مالی مدیرعامل و یک امضاء از امضاء‌های مدیرکل حسابداری یا مدیرکل بودجه و خزانه داری، ممهور به مهر شرکت. ۲ ۲ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء مدیرعامل شرکت و در غیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی مدیرعامل، ممهور به مهر شرکت. ۳ ۲ کلیه قراردادها، چکها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. تبصره ۱: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (در غیاب آنان توسط اعضاء هیئت مدیره)، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. تبصره ۲: افتتاح یا انسداد هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکهای داخل و خارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و معاون مالی مدیرعامل انجام خواهد_پذیرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431822
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار فناوران و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431619
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان برات قنبری (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره و مظفر پوررنجبر (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ولطیف وصلی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هرمزگان (سهامی عام)، حمیدرضا رفیعی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت توسعه اعتمادمبین (سهامی خاص) و بابک تراکمه (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) به سمت اعضای هیأت مدیره و سیدوحیدرضا توکلی صبور (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت دبیر (منشی) هیئت مدیره وآقای رسول سرائیان (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396182
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مظفر پوررنجبر (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و لطیف وصلی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید مصطفی سید هاشمی (کدملی xxxxxxxxx۴)، علی بقائی (کدملی xxxxxxxxx۱) و سید وحید رضا توکلی صبور (کدملی xxxxxxxxx۷) به ترتیب در سمت‌های رئیس، نایب رئیس و دبیر (منشی) هیئت مدیره ابقاء شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365051
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دولت جمهوری اسلامی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره مجددا انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103933
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت به تصویب رسید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۲/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار فناوران و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136513
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه قراردادها با مبالغ کمتر از ۲۰ میلیارد ریال مربوط به معاملات جاری شرکت (موضوع بند۱ این مصوبه)با امضاء متفق مدیرعامل ومعاون مالی و پشتیبانی مدیرعامل وامضاء قراردادهای با مبالغ بیش از ۲۰ میلیارد ریال تا xxx میلیاردریال در بخش معاملات جاری، با امضاء متفق آقای سیدمصطفی سیدهاشمی(رئیس هیأت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۴و آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی(مدیرعامل)با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت خواهد بود. ـ امضاء کلیه قراردادهای مربوط به معاملات فنی و توسعه ای ومعاملات بخش سرمایه گذاری واقتصادی(موضوع بندهای ۲و۳ این مصوبه) با مبالغ کمتر از xxx میلیاردریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء منتخب هیأت مدیره عضو کمیته مربوطه خواهد بود. ـ امضاء کلیه قراردادها با مبالغ بیش از xxx میلیارد ریال با امضاء متفق یکی از آقایان سیدمصطفی سیدهاشمی یا علی بقایی با کدملی xxxxxxxxx۱یا محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ و یک نفر از آقایان محمد روح الهی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا نصرا...جهانگرد با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی (مدیرعامل)شرکت انجام خواهد شد. ـ افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانک های داخل وخارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر، با امضاء متفق جناب آقای سیدمصطفی سیدهاشمی، و یکی از آقایان نصر ا... جهانگرد یا محمد روح الهی و آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی (مدیرعامل)و آقای کمال بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۵ (معاون مالی و پشتیبانی مدیرعامل) پس از تصویب هیأت مدیره خواهد بود. ـ کلیه چک های مربوط به حسابهای بانکی شرکت، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء وصادر خواهد شد. ۱ ـ کلیه چک ها و اوراق بهادار شرکت تا سقف ۵ میلیارد ریال با امصاء متفق آقای کمال بیگدلی وامضاء آقایان عبدا...اورعی یا عبدالرزاق سلمانی چوبر با کدملی xxxxxxxxx۰ و امضاء آقایان خداکرم وجواهری با کدملی xxxxxxxxx۲ یا کیانوش گوینده با کدملی xxxxxxxxx۱ ممهور به مهر شرکت. ۲ ـ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیاردریال، تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان کاظم ابراهیمی صدر آبادی (مدیرعامل)وکمال بیگدلی (معاون مالی و پشتیبانی مدیرعامل) و امضاء آقایان عبدا...اورعی یا عبدالرزاق سلمانی چوبر، ممهور به مهر شرکت. ۳ ـ کلیه چکها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال تا xxx میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان سیدمصطفی سیدهاشمی یا محمدرضا مدرس خیابانی یا علی بقایی ومحمد روح الهی یا نصرا... جهانگرد و آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی (مدیرعامل) وکمال بیگدلی (معاون مالی و پشتیبانی) ممهور به مهر شرکت. ۴ ـ کلیه چکها، اوراق بهدار واسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از صد میلیارد ریال وبیشتر، با امضاء متفق یک نفر از آقایان سیدمصطفی سیدهاشمی یا علی بقایی یا محمدرضا مدرس خیابانی و یک نفر از آقایان نصرا...جهانگرد یا محمد روح الهی و جناب آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی (مدیرعامل)، ممهور به مهر شرکت. افراد مندرج در بند ۴دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای ۱و۲و۳ نیز می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630926
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره در موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض شد: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با رعایت مصوبات هیئت مدیره. ـ اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی، با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و ضوابط مربوطه تا سقف xxx میلیارد ریال. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی و هرگونه تصمیم گیری درامور رفاهی و درمانی مربوطه، با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آئین نامه های مصوب معاملات و امور رفاهی و معیشتی کارکنان. ـ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه واتخاذ تصمیم در خصوص نحوه همکاری با آنها، برابرآئین نامه مصوب. ـ پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیئت مدیره. ـ پیگیری و اجرای فرآیندهای استخدامی کارکنان جدید در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب استخدامی کارکنان. ـ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً تا پانصد میلیارد ریال. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام و واخواهی، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب درهیئت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم درخصوص جذب مشاور داخلی و خارجی (جذب مشاور خارجی تا سقف xxx هزار دلار در سال) با رعایت مقررات مربوطه. ـ استفاده از خدمات گروه مشاورین و کارشناسان داخلی و پیشنهاد استفاده از مشاورین خارجی (بالاتر از سقف xxx هزار دلار) جهت اجرای پروژه های مصوب با رعایت ضوابط مربوطه، به هیئت مدیره. ـ کلیه اختیارات راجع به اداره عملی شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیئت مدیره. ـ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری واشخاص حقیقی، حقوقی ومراجع رسمی. ـ تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد، حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در حوزه شرکتهای تابعه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت مربوطه، برابر آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. ـ پیگیری اجرای ضوابط مقرر در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته، برابرآئین نامه مصوب. ـ اجرای مقررات مصوب درخصوص متقاضیان تلفن ثابت و سیار، برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه. ـ اجرای امر آموزش های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز، برابر آئین نامه مصوب. ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسیهای لازم شرکتهای تابعه. ـ تصمیم گیری درخصوص انتصاب مدیران و کارکنان شرکت مخابرات ایران، جابجائی کارکنان بین شرکتهای تابعه، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت مخابرات ایران و صدور احکام مربوطه، مطابق آئین نامه مصوب. ـ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می شود، بعد از تصویب در هیئت مدیره. ـ پیشنهادانتصاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، برابرآئین نامه مصوب. ـ صدور و ابلاغ احکام هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای گروه (شرکتهای تابعه) پس از تصویب در هیئت مدیره و انجام سایر مراحل قانونی. ـ تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره ای و سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی، افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ـ تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه های مورد نیاز و اخذ مصوبه هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. ـ اجرای کلیه آئین نامه های مصوب هیئت مدیره ونظارت برحسن اجرای آن در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه. ـ اتخاذ تصمیم درخصوص ماموریتهای خارج از کشور کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب. ـ امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیرمنقول شرکت که از سوی هیئت مدیره تعیین تکلیف شده، اعم از خرید و فروش و معاوضه. تبصره ۱: در مورد سایر مندرجات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. تبصره ۲: مدیرعامل شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، پیش نویس آئین نامه های مندرج در بند های ۸، ۱۰، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵و ۳۱ این مصوبه را برای تصویب به هیئت مدیره ارائه نموده و تا زمان تصویب آئین نامه های فوق الذکر، لازمست برای اجرای موارد مندرج در بندهای یاد شده، هر یک از موارد بصورت موردی در هیئت مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169138
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۲۵۰۸۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد ماده ۴۳ اساسنامه آقای سید اسدالله دهناد xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده مدیرعامل (سرپرست) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و جایگزین شدن عنوان " سرپرست شرکت " با عنوان " مدیرعامل شرکت "در بندهای ۱ الی ۴ و سطر دوم بند ۵ صورتجلسه شماره ۹۳/۳۱ به تاریخ ۰۵/۰۶/۹۳ هیئت مدیره، به تصویب رسید. ـ در سطر آخر بند ۵ صورتجلسه شماره ۹۳/۳۱ به تاریخ ۰۵/۰۶/۹۳ هیئت مدیره، امضاء آقای سید اسدالله دهناد (سرپرست) جایگزین امضاء آقای کاظم ابراهیمی صدرآبادی xxxxxxxxx۶ (مدیرعامل) شد و در معاملات مربوطه نافذ خواهد بود. ـ کلیه معاملات خارج از تشریفات عام (مناقصه یا مزایده عمومی) با شرکتهایی که تمام یا بخشی از آن مستقیم و یا غیرمستقیم، متعلق به سهامداران شرکت مخابرات ایران باشد، باید به تصویب هیئت مدیره برسد. ـ افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکهای داخل و خارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر، پس از تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ـ کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد شد. ۱ ـ ۶ ـ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت تا سقف ۵ میلیارد ریال با امضاء متفق آقای کمال بیگدلی xxxxxxxxx۵ (معاون مالی و پشتیبانی مدیر عامل) و امضاء آقایان عبدا... اورعی یا عبدالرزاق سلمانی چوبر xxxxxxxxx۰ و امضاء آقایان همایون احمدوند یا کیانوش گوینده، ممهور به مهر شرکت. ۲ ـ ۶ ـ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان سید اسدالله دهناد (سرپرست شرکت) و کمال بیگدلی (معاون مالی و پشتیبانی مدیر عامل) و امضاء آقایان عبدا... اورعی یا عبدالرزاق سلمانی چوبر، ممهور به مهر شرکت. ۳ ـ ۶ ـ کلیه قراردادها، چکها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۲۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و آقای سید اسدالله دهناد (سرپرست شرکت) و معاون مالی و پشتیبانی و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب سرپرست شرکت و یا معاون مالی و پشتیبانی، امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به جایگزینی امضاء آقایان دهناد و معاون مالی و پشتیبانی مهمور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. ـ ۴ ـ ۶ افراد مندرج در بند ۳ ـ ۶ دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای ۶ ـ ۱ و ۶ ـ ۲ نیز می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116625
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت مخابرات ایران)در موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض شد: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی،موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی،پرداخت وواخواست اوراق تجارتی. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع،نام یا علائم تجاری و صنعتی،کپی رایت،سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند،مدرک،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با رعایت مصوبات هیأت مدیره. ـ اخذ تسهیلات از بانکها،موسسات اعتباری،صندوقهای قرض الحسنه،شرکتها وموسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و مطابق ضوابط مربوطه تا سقف xxx میلیارد ریال. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها،موسسات اعتباری،صندوقهای قرض الحسنه،شرکتها وموسسات مالی وهرگونه تصمیم گیری در امور رفاهی ودرمانی مربوطه،با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آیین نامه های مصوب معاملات وامور رفاهی ومعیشتی کارکنان. ـ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)،موسسات اعتباری،صندوقهای قرضالحسنه و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه همکاری با آنها،برابر آئین نامه مصوب. ـ پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه آن برای تصویب به هیأت مدیره. ـ پیگیری واجرای فرایند های استخدامی کارکنان جدید در شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه،برابر آئین نامه مصوب استخدامی کارکنان. ـ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب،اعم از منقول،غیر منقول وفک رهن ولو کرارا تا پانصد میلیارد ریال. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری،دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها،دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیازدر دادرسی از آغاز تا اتمام،از جمله حضور در جلسات،اعتراض به رأی،درخواست تجدید نظر،فرجام و واخواهی،ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داورمنتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور،درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوح ایداعی و تعقیب آنها،تعیین مصدق وکارشناس،انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر،اقرار در ماهیت دعوا،جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث،قبول یا رد سوگند،تامین خواسته،تامین ضرروزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. ـ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیأت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیأت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص جذب مشاور داخلی و خارجی (جذب مشاور خارجی تا سقف xxx هزار دلار در سال)با رعایت مقررات مربوطه. ـ استفاده از خدمات گروه مشاورین وکارشناسان داخلی و پیشنهاد استفاده از مشاورین خارجی (بالاتر از سقف xxx هزار دلار)جهت اجرای پروژه های مصوب با رعایت ضوابط مربوطه به هیأت مدیره. ـ کلیه اختیارات راجع به اداره عملی شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیأت مدیره. ـ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری واشخاص حقیقی،حقوقیو مراجع رسمی. ـ تصمیم گیری در خصوص فروش اموال منقول مازاد، حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در حوزه شرکت های تابعه با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت مربوطه،برابر آیین نامه مالی ومعاملاتی مصوب ومقررات مربوطه. ـ پیگیری اجرای ضوابط مقرر در پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته،برابر آیین نامه مصوب. ـ اجرای مقررات مصوب در خصوص متقاضیان تلفن ثابت و سیار،برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه. ـ اجرای امر آموزش های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز،برابر آیین نامه مصوب. ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت،نظام مالی،بازرسی وحسابرسی های لازم شرکتهای تابعه. ـ تصمیمگیری در خصوص انتصاب مدیران وکارکنان شرکت مخابرات ایران،جابجایی کارکنان بین شرکت های تابعه،مأموریت به خارج یا داخل شرکت،بازنشستگی،بازخریدی،مرخصی بدون حقوق،خدمت نیمه وقت بانوان،توبیخ،تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت وخاتمه خدمت کارکنان شرکت مخابرات ایران و صدور احکام مربوطه،مطابق آیین نامه مصوب. ـ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می شود،بعد از تصویب در هیأت مدیره. ـ پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه به هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران،برابر آیین نامه مصوب. ـ صدور و ابلاغ احکام هیأت مدیره ومدیران عامل شرکتهای گروه (شرکتهای تابعه)پس از تصویب در هیأت مدیره وانجام سایر مراحل قانونی. ـ تهیه وتنظیم بودجه تلفیقی دوره ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره ای و سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی،افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ـ تهیه و پیشنهاد کلیه آیین نامه های مورد نیاز و اخذ مصوبه هیأت مدیره ونظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. ـ اجرای کلیه آیین نامه های مصوب هیأت مدیره ونظارت بر حسن اجرای آن در شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریتهای خارج از کشور کارکنان ومدیران شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه،برابر آیین نامه مصوب. ـ امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیر منقول شرکت که از سوی هیأت مدیره تعیین تکلیف شده،اعم از خرید و فروش و معاوضه. تبصره۱ ـ در مورد سایر مندرجات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت،مدیرعامل، مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. تبصره۲ ـ مدیرعامل شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ،پیشنویس آیین نامه های مندرج در بندهای ۳۱،۲۵،۲۳،۲۱،۱۹،۱۰،۸ این مصوبه را برای تصویب به هیأت مدیره ارائه نموده و تا زمان تصویب آیین نامه های فوق الذکر،لازم است برای اجرای موارد مندرج در بندهای یادشده،هر یک از موارد به صورت موردی در هیأت مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116444
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۳وصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله جهانگرد با کد ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران(وزارت امور اقتصاد و دارایی)و آقای محمد روح الهی با کد ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گزاری سهام عدالت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱و آقای سید مصطفی سید هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰وعلی بقائی با کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و آقای محمد رضا مدرس خیابنی با کد ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به عنوان اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای سید مصطفی سید هاشمی باکد ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بقائی با کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم ابراهیمی صدر آبادی فرزند غلامحسین با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین شدند آقای سید وحید رضا توکلی صبوربا کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055672
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx, xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه های کثیر انتشار اصلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598120
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله جهانگرد ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی وزارت امور اقتصاد و داراریی بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386741
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208077
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116770
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه تجهیزات و خدمات مخابراتی الحاق گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111564
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید: چکهای مربوط به حسابهای بانکی اصلی شرکت و اوراق بهادار با امضای متفق یک نفر از آقایان مظفر پور رنجبر مدیرعامل یا سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره و یک نفر از آقایان محمد روح اللهی یا علی اصغر عمیدیان اعضای هیات مدیره و یک نفر از آقایان کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمدرضا شیرازی مدیرکل امور مالی ممهور به مهر شرکت خواهد بود. کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی شرکت که بابت حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران شرکت ارتباطات زیر ساخت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت ایرانسل و سایر چکهای دارای مبالغ کمتر از ۵۰ میلیارد ریال با امضا صاحبان امضا مجاز صادر خواهد شد. در خصوص پرداختهای بیش از ۵۰ میلیارد ریال چکهای مربوطه با امضای متفق مظفر پوررنجبر مدیرعامل یا سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره و علی اصغر عمیدیان یا محمد روح اللهی اعضای هیات مدیره و کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمدرضا شیرازی مدیرکل امور مالی صادر خواهد شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011018
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شرکت کارگذاری سهام عدالت استان اصفهان سهامی خاص و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص تا تاریخ ۸/۱/xxx۳. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011033
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگی آقای علی اصغر عمیدیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگذاری سهام عدالت استان اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد روح اللهی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۳/۲/xxx۳. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691802
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایرانسهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه همت بلوار سردار جنگل پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405314
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه همت بلوار سردار جنگل پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682682
آگهی اصلاحی شرکت مخابرات ایران سهامی عامبه شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ بدینوسیله اعلام می گردد آقای وحید صدوقی به نمایندگی وزارت دارایی امور اقتصاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274399
آگهی اصلاحی شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد آقای وحید صدوقی به نمایندگی وزارت دارایی امور اقتصاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384462

آگهی اصلاحی شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۹ بدینوسیله اعلام میگردد حق امضای شرکت به شرح ذیل صحیح میباشد امضا کلیه قراردادها با امضا متفق آقای صابر فیضی مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره به ترتیب آقایان مسعود مهردادی یا سید مصطفی سید هاشمی و نماینده کارگزاری سهام عدالت( اعضا هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت خواهد بود چکهای مربوط به حسابهای بانکی اصلی شرکت و اوراق بهادار با امضا متفق یک نفر از آقایان صابر فیضی مدیرعامل یا سید مصطفی سید هاشمی عضو هیئت مدیره ویک امضا از امضاهای آقای مسعود مهردادی یا نماینده کارگزاری سهام عدالت(اعضای هیئت مدیره) و یک نفر از آقایان کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمد رضا شیرازی مدیرکل امور مالی ممهور به مهر شرکت صادر خواهد شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070021
آگهی اصلاحی شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۹ بدینوسیله اعلام میگردد حق امضای شرکت به شرح ذیل صحیح میباشد امضا کلیه قراردادها با امضا متفق آقای صابر فیضی مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره به ترتیب آقایان مسعود مهردادی یا سید مصطفی سید هاشمی و نماینده کارگزاری سهام عدالت( اعضا هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت خواهد بود چکهای مربوط به حسابهای بانکی اصلی شرکت و اوراق بهادار با امضا متفق یک نفر از آقایان صابر فیضی مدیرعامل یا سید مصطفی سید هاشمی عضو هیئت مدیره ویک امضا از امضاهای آقای مسعود مهردادی یا نماینده کارگزاری سهام عدالت(اعضای هیئت مدیره) و یک نفر از آقایان کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمد رضا شیرازی مدیرکل امور مالی ممهور به مهر شرکت صادر خواهد شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559178
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556147
آگهی اصلاحی شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۵/ت۳۲/۹۰ مورخ ۱۸/۳/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676428
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "فناوران اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940228
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۹/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت کارگذاری سهام عدالت سهامی خاص و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص تا تاریخ ۹/۹/xxx۰.

در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387693
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202458
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای وفا غفاریان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگذاری سهام عدالت سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۹/xxx۰. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778174
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای وفا غفاریان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ناصر یوسف‌پور بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر فیضی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی مرجانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد کریم‌پور بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم ابراهیمی صدرآبادی بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای سید ابوالفضل فاطمی‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای صابر فیضی بسمت بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007427
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543407
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدابوالفضل فاطمی زاده و آقای کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان عضو علی البدل و آقای محمد کرم پور و آقای ناصر یوسف پور و آقای صابر فیضی و آقای وفا غفاریان و آقای مهدی مرجانی تا تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۹. در تاریخ ۱۸/۰۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933139
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۵/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ ۶/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات