پخش سراسری محیا گستر خزر

شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103643565 (منحل شده)
5
افراد
16
آگهی‌ها
324649
شماره ثبت
1387/3/29
تاریخ تأسیس

اشخاص پخش سراسری محیا گستر خزر

در این بخش تمامی اشخاصی که در پخش سراسری محیا گستر خزر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707318
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278024
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612561
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و کاظم مرادی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ ۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ می باشد.
در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815445
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و کاظم مرادی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ ۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815071
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602291
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858369
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسر محیا گستر خزر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194705
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای منوچهر دلفانی همراه با یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10486879
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر و آقای سید محمد احمدیان و آقای منوچهر دلفانی و آقای بهمن اصلانی و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱. در تاریخ ۲۴/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373787
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012967
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531932
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم ابدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر یونس‌نیا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۶/xxx۰.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته بروات با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633262
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079710
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۶/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر و خانم مریم ابدی و آقای سید محمد احمدیان تا تاریخ ۱۵/۶/xxx۰. در تاریخ ۲۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11400780
آگهی تغییرات شرکت محیا گستر پاسارگاد سهامی خاص ثبت ‌شده‌ به ‌شماره ۳۲۹۵۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به 'پخش سراسری محیا گستر خزر' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۱/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987276
آگهی تغییرات شرکت محیا گستر پاسارگاد سهامی‌ ‌خاص ثبت ‌شده‌ به ‌شماره ۳۲۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر صیام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس علی‌‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۵/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات