کشت آفرینان منطقه دشت مغان

شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103611690 (فعال)
9
افراد
23
آگهی‌ها
322823
شماره ثبت
1387/2/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کشت آفرینان منطقه دشت مغان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشت آفرینان منطقه دشت مغان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14413467
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین ناجی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد میر محمد صادقی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد هاشمی احمدی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها ـ سفته ها و بروات و عقد قراردادها با امضای آقای حسین ناجی (رئیس هیئت مدیره) و یا آقای محمد میر محمد صادقی (نایب رئیس هیئت مدیره) هریک به تنهایی و مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326562
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میر محمد صادقی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد هاشمی احمدی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا(سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹با نمایندگی آقای حسین ناجی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . آقای نبی ا... کرمی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881406
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران، محله تیموری، کوچه صفا (بن بی نام)، کوچه شهید احمد آقائی، پلاک ۱۴، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813453
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای نبی ا … کرمی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124407
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. نبی ا … کرمی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و عباس سعید پور گیلوایی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837131
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد هاشمی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها سفته‌ها و بروات و عقد قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760073
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی ا … کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس سعید پور گیلوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643899
آگهی تغییرات شرکت كشت آفرينان منطقه دشت مغان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به تهران خیابان آزادی خیابان حبیب اله کوچه شهید قاسمی بن بست گوهر پلاک ۲ و احد ۷ کدپستیxxxxxxxxx۱تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434938
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای نبی الله کرمی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382873
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمود زارع زاده مهریزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276001
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین ناجی تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276002
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین ناجی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۲ـ مقرر گردید کلیه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره مهر شرکت و امضا، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد.
در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275935
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب رسید.
ـ آقای نبی ا... کرمی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پورگیلوایی دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905125
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800150
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665483
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تولید انواع کود گوگردی آلی طراحی نصب و راه‎اندازی مجتمع‎های بازیافت و کمپوست خرید و فروش و واردات و صادرات انواع کود ایجاد مزارع نمونه کاشت و داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی و میوه و واردات و صادرات آنها انجام کلیه امور مرتبط با موضوع کشاورزی و دامپروری از جمله پرورش و پرواربندی دام راسا یا با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا سرمایه‎گذاری در سایر شرکتها اجرای طرحهای بازیافت ضایعات حیوانی گیاهی انسانی خانگی شهری بیمارستانی صنعتی و ایجاد صنایع بازیافتی با رعایت مقررات تولید انواع محصولات بازیافتی‎ـ اجرای پروژه و ایجاد واحدهای مربوطه جهت افزایش بازدهی کود با اهداف اقتصادی در مناطق پر الویت خرید و فروش واردات و صادرات انواع ماشین‎آلات و تجهیزات مواد اولیه و مصرفی و نهاده‎های مورد نیاز موارد فوق همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات انواع ماشین‎آلات مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز صنایع مختلف و انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به آنهاـ مبادله خدمات فنی مهندسی و انتقال دانش فنی و فرآیندهای تولید با افراد شرکتها سازمانها موسسات دانشگاهها مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مختلف داخل کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم و همچنین خارج از کشور استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری سرمایه‎گذاری در خصوص موارد فوق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام هرگونه فعالیت مجازی که با موضوع شرکت مرتبط مفید و موثر باشد. اکتشاف استخراج توسعه و بهره‎بردای از معادن از قبیا گوگرد فسفر و سایر معادنی که بعنوان ماده اولیه در تولید کود گوگرد آلی مورد نیاز است پس از اخذ مجوزهای لازم.

در تاریخ ۲۹/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382599
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11928012
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxxریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ریال منقسم به شانزده میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهمxxx/۱ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995953
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی‌کهدوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینان روستا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین ناجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی پیوند کشت زرند بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای قربانعلی ضرغام‌پور بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501412
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی حاجی صادقی کهدوئیه و آقای احمد هاشمی احمدی و آقای محمد میرمحمدصادقی و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدمهدی حاجی صادقی کهدوئیه و شرکت کشاورزی پیوند کشت زرند بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قربانعلی ضرغام پور تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۱ ۳ آقای نبی اله کرمی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۰/۰۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243149
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۹/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718603
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از محمودیه پلاک xxx۶ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780571
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی‌ ‌خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ احمد هاشمی‌احمدی به عنوان بازرس اصلی، آقای نادر نوائی به عنوان بازرس علی‌‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات