حمل و نقل پرسی گاز

شرکت حمل و نقل پرسی گاز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103609241 (فعال)
9
افراد
16
آگهی‌ها
322077
شماره ثبت
1387/2/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811471
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ و تاییدیه شماره xxx۶۹/۱۱ مورخ ۱/۵/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی کرج ماهدشت خیابان زیبادشت خیابان صنعتگران بعد از صنعت ۵ شرکت پرسی ایران گاز کد پستی xxxxxxxxx۱ با مدیریت لیلا سادات طاهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797167
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۳/۱۱ مورخ ۱۷/۲/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408153
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۳/۱۱ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود بشرح ذیل و مندرج در ماده ۳۹اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب. ۳ ـ در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۴ ـ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا" ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ،استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۶ ـ تعین میزان استهلاک ها. ۷ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۸ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۰ ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۱ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۲ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408167
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴/۱۱ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل تعیین گردید: خانم مرجان بیطرفان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره ، آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقای جمال محمدامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره همچنین آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256350
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۳/۱۱ مورخ۱۱/۰۶/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل چاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیرضائی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ـ آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند حسین به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. ۳– آقای جمال محمدامینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴فرزند جلال به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیأت مدیره. و آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و قرارداد ها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104004
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲/ ۱۱ مورخ ۱۱/ ۲/ xxx۷ سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۹۶ تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026817
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۰۹/۱۱ مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892785
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۹/۱۱ مورخ ۸/۱۱/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای التفات غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای جمال محمدامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیأت مدیره. همچنین آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892829
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۲/۱۱ مورخ ۲۷/۹/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پرسی ایران گازآذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729471
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۹۷/۱۱ مورخ ۲۴/۸/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول بهمن ماه هر سال آغاز و روز آخر دی ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652218
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸/۱۱ مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298341
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/۱۱ مورخه ۲۷/۱۰/xxx۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای التفات غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جمال محمد امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد عربی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298349
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/۱۱ مورخه ۲۷/۱۰/xxx۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای عمومی و فرآورده‌های نفتی از تهران به سایر نقاط کشور و از هر نقطه به نقطه دیگر در داخل کشور جهت بارهای تحت قرارداد برای کامیون‌های ملکی و تحت پوشش و همچنین تأسیس هر گونه شعب یا نمایندگی با کسب اجازه از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای امکان پذیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658829
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ ومجوز xxx۳۶/۱۱ مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارتست از: انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از تهران به سایر نقاط کشور و همچنین از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور برای بارهای قرارداد برای کامیونهای ملکی، استیجاری و تحت پوشش، همچنین تأسیس هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662855
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ ومجوز xxx۳۶/۱۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد چگنی بازرس علی البدل با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664518
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ و مجوز xxx۳۶/۱۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای منصور کبیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حامد عربی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج (سهامداران واعضاء) آقای التفات غلامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازآذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات