تامین سرمایه نوین

شرکت تامین سرمایه نوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103584900
31
افراد
43
آگهی‌ها
321752
شماره ثبت
1387/1/18
تاریخ تأسیس

اشخاص تامین سرمایه نوین

در این بخش تمامی اشخاصی که در تامین سرمایه نوین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر تامین سرمایه نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تامین سرمایه نوین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تامین سرمایه نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تامین سرمایه نوین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14927011
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 321752 و شناسه ملی 10103584900
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/08/1398 ومجوز شماره 56637,122 مورخ 27/8/98 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی به قرار ذیل می باشند: آقای علی سعیدی با کدملی 0939670321 به نمایندگی شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی 10102194601 بسمت رئیس هیات مدیره آقای داوود رزاقی با کدملی 0065301765 به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی 10320396732 عضوهیئت مدیره آقای منصور کنعانی امیری با کدملی 2063472610به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101306234 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای احمد بدری با کدملی0872249311به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101660410 عضوهیئت مدیره آقای سید افضل موسوی با کدملی 4283896349 به نمایندگی از شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10103024860 عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا مروجی با کدملی 6359415682به نمایندگی از موسسه اعتباری ملل(سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10380252343عضوهیئت مدیره آقای ولی نادی قمی با کدملی2061934617 به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء پ980911503154615  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14861528
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 32071 و شناسه ملی 10320884704
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/04/1398 و مجوز شماره 53573,122 مورخ 11/06/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل صندوق در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، بن بست گل آذین ، پلاک -23 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 1915715351 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ 12/04/1398 تا تاریخ 12/07/1398 تمدید گردید. کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی 10102730837 تعداد 200 واحد ممتاز وگروه استراتوس پارس به شناسه ملی 10102942140 تعداد 200 واحد ممتاز تحت مالکیت خود را به شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی 10103584900 واگذار و ، خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی 10103190451 تعداد 200 واحد ممتاز تحت مالکیت خود را شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی 10320498804 واگذار نمودند. وضعیت دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال به قرار ذیل می باشد. شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی 10103584900 دارای تعداد 400 واحد ممتاز مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی 10320498804 دارای تعداد 200 واحد ممتاز بیمه نوین به شناسه ملی 10103808680 دارای تعداد 100 واحد ممتاز توسعه صنایع بهشهربه شناسه ملی 10100539090 دارای تعداد 100 واحد ممتاز سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شناسه ملی 10103838251 دارای تعداد 200 واحد ممتاز پ980729903288835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704437
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ و مجوزهای شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ و xxx۹۶ , xxx مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . عبارت « فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم » به موضوع فعالیت فرعی شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685595
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۲۰/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ( حسابداران رسمی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274066
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۷ / xxx مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می باشد: موضوع فعالیت شرکت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط؛ ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ ـ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ـ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ـ ۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضة اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود؛ ۱ ـ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛ ۱ ـ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ـ ۷ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛ ۱ ـ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۱ ـ ۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیة امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ـ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ـ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار. ۲ ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛ ۴ ـ ارایة خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها؛ ۵ ـ ارایة خدمات مدیریت دارایی ها؛ ۶ ـ ارایة خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و ادارة صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ ـ کارگزاری؛ ۸ ـ کارگزار/ معامله گری؛ ۹ ـ سبدگردانی؛ ۱۰ ـ بازارگردانی؛ ۱۱ ـ پردازش اطلاعات مالی؛ ۱۲ ـ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها؛ ۱۳ ـ جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ ـ کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ ـ کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه. ج) سایر فعالیت ها: ۱ ـ انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ۲ ـ انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/ معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، ادارة صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان آفریقا، بالاتر از اسفندیار، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، کدپستی:xxxxxxxxx۱ مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام و فاقد سهام ممتاز می باشد. اعضای هیئت مدیره شرکت بقرار ذیل می باشند: آقای علیرضا بلگوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور کنعانی امیری با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد بدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به شناسة ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدافضل موسوی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد عربلو با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی کدملی xxxxxxxxx۷خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت سرآمد صنایع بهشهربه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بعنوان اعضاء اصلی و موسسه اعتباری ملل به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضاء علی البدل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا نمایندۀ شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ ۸۸ اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیۀ مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادۀ xxx قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: درصورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نمایندۀ وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله حق حضور در جلسۀ مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام؛ ۲ ـ تاییدیۀ سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهد نمود وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیۀ قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ جمع کل بدهی های شرکت در حدود xxx۸۹ میلیارد ریال می باشد که شامل بدهی های جاری به مبلغ xxx۱۲ میلیارد ریال و بدهی های غیر جاری به مبلغ xxx میلیارد ریال می باشد همچنین بدهی های احتمالی شرکت xxx میلیارد ریال می باشد روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۶ و همچنین دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274050
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ و اجازه مجمع مورخ ۲۲/۲/۹۷ و مجوز شماره xxx۷۹ / xxx مورخ ۲۹/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۹/۴/۹۷ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627263
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو در تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امید نامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷ طبقه ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ریال می باشد. ـ اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری:شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیر صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس صندوق به مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان غلامرضا زال پور و ولی نادی قمی و بهرام آکسته به به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای ولی نادی قمی و با مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۶/۶/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239984
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۲۸,xxx مورخ ۲۲/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور کنعانی امیری با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد بدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به شناسة ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدافضل موسوی با کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد عربلو با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی کدملی xxxxxxxxx۷خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات‎، اوراق عادی و اداری، صرفاً با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل: «الف. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن ها و عزل و نصب آن ها و به طور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسة هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید»، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹ الی ۱۷، ۱۹ الی ۲۱، ۲۷ و ۲۹ مادة ۴۱ اساسنامه نیز به شرح ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند ۹: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند ۱۰: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند ۱۱: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، بند ۱۲: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، بند ۱۳: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، بند ۱۴: به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، بند ۱۶: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، بند ۱۷: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی،مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند ۱۹: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت، بند ۲۰: تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس/ حسابرس، بند ۲۱: تنظیم صورت های مالی میان دوره ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس، بند ۲۷: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود، بند ۲۹: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075757
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت لیزینگ اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - شرکت تامین آتیه درخشان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت مدیریت سرمایه ا قتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت سرآمد صنایع بهشهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان اعضاء اصلی و موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005149
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۰ , xxx مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۲/ ۳/ xxx۰۰ برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره معرفی و جایگزین نماینده قبلی شد. علیرضا بلگوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و منصور کنعانی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره، انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اختیارات تفویض شده به جناب آقای ولی نادی قمی به عنوان مدیرعامل به شرح مندرج روزنامه رسمی شماره xxx۱۲ مورخ ۳۰/ ۵/ xxx۵، کماکان به قوت خود است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538766
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و بنا بر اجازه مجمع عمومی مورخ ۱۶/۲/۹۶ و مجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۰/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی بشماره xxx۱ مورخ ۲۳/۳/۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461939
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۶ , xxx مورخ ۲/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410737
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۴/xxx مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید افضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006985
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۱۹/xxx مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شمارۀ xxx۷ مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968686
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۷ , xxx مورخ ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن معتمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا زال پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد بدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور کنعانی امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد حنیفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود مهردادفر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ولی نادی قمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات‎، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیر عامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه شرکت تفویض شد: «الف. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب ایین نامه‌های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید.»، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹ الی ۱۷، ۱۹ الی ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه نیز به شرح ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند ۹: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند ۱۰: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند ۱۱: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، بند ۱۲: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، بند ۱۳: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، بند ۱۴: به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، بند ۱۶: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، بند ۱۷: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند ۱۹: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه‌های داخلی شرکت، بند ۲۰: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس/ حسابرس، بند ۲۱: تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس، بند ۲۷: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود، بند ۲۹: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیه امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876557
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت بانک اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت لیزینگ اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854431
آگهی تغییراتسرمایه گذاری امید نوین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی صندوق برای دوره ۱۴ روزه منتهی به ۱۴/۷/xxx۳، دوره ۲ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۲۵/۹/xxx۳ و سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴، به تصویب رسیدو صندوق مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای احمد اشتیاقی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیر تصفیه صندوق انتخاب گردید. و نشانی محل تصفیه تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778123
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نوین سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه صندوق در ۷۱ ماده و ۷۸ تبصره تصویب گردید. ارکان صندوق و نمایندگان آن به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مرتضی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت: بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی یوسف علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701426
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در و احد ثبتی تهران به آدرس خیابان آفریقا بالاتر از خیابان اسفندیار خیابان گل آذین پلاک ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548270
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۳/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548299
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۳/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال ان طی گواهی بانکی به شماره xxx۵ مورخ ۲۲/۴/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxxxxxریال ان از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548308
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx,xxx مورخ ۲۱/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا شجاع الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548279
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در خصوص کلیه اختیارات راجع به حسابهای تامین سرمایه نوین نزد بانک اقتصاد نوین با شماره مشتری xxxxxx۶، امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا امضای متفق مدیرعامل به همراه امضای یکی از آقایان حسین درویشها با کد ملی xxxxxxxxx۱و علیرضا کدیور با کد ملی xxxxxxxxx۰و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه امضاء یکی از آقایان حسین درویشها با کد ملی xxxxxxxxx۱و علیرضا کدیور با کد ملی xxxxxxxxx۰به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544837
آگهی تغییراتسرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخه ۴/۸/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل میباشد شرکت تامین سرمایه نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مرتضی احمدی کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق بانک اقتصاد نوین شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱به نمایندگی نیما محمدی تودشکی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ندا نعمتیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳به نمایندگی مهدی عسجدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628248
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۳ و باستناد مجوز بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن معتمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا زال پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد بدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و منصور کنعانی امیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و فرهاد نیلی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و فرهاد حنیفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و مسعود مهردادفر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و ولی نادی قمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل بتنهایی بامهر شرکت معتبر میباشد.
علاوه بر اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
الف ـ حق امضا از طرف شرکت در حدود اختیارات خود
ب ـ اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره
ج ـ استخدام کارکنان و تعیین حقوقی و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و بطور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه های مصوب
دـ دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری
تبصره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۹ الی ۱۷ و ۱۹ الی ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه نیز بشرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید
بند ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
بند ۹ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر
بند ۱۰ـ ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین
بند۱۱ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
بند ۱۲ـ انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات
بند ۱۳ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی مالکیت فکری سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره
بند ۱۴ـ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها
بند ۱۵ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی به هیئت مدیره جهت تصویب
بند ۱۷ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر
بند ۱۹ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت
بند ۲۰ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس/ حسابرس
بند ۲۱ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس بند ۲۷ همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود بند ۲۹ افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیه امور گمرکی برای ترخیص کالاهای که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628253
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/xxx۳ و باستناد مجوز بشماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۱۹/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۸۴ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است.
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589370
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس واوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک وسایر انواع اوراق بهادار وسرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری درانواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پلاک ۱۷ کد پ xxxxxxxxx۱۱ سرمایه صندوق متغیر بوده و در زمان تاسیس xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد. ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهرام آکسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق برای مدت ۳ سال ـ ـ بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱و شماره ثبت xxxxxxبانمایندگی نیما محمدی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxx۰با نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شماره ثبت xxx۶۶ بانمایندگی مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرسی به مدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور با امضای دونفر ازسه نفر(آقایان غلامرضازال پور،ولی نادی قمی،بهرام آکسته) همراه با مهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی با امضای ولی نادی قمی و مهرصندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534321
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۰۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت برنهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ازموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین سهام خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرامد بهشهر سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه مالی واعتباری عسکریه سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127383
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012487
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سرامد صنایع بهشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۲ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است مکاتبات اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689559
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160947
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666065
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۳۹ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهام خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبتxxx۸۰ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۲
در تاریخ۳۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853797
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۳۹ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهام‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۸۰ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه و شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۲

در تاریخ۳۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587684
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید حسین میری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۳/۹۱.
در تاریخ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383778
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید حسین میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۹۱. در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577331
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11354917
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693165
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدهاشم بت‌شکن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان‌کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصادنوین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی معنوی‌راد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن‌کشی بهپاک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و معادن روی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای ولی نادی‌قمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای احمد بدری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی اعتبار عسگریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی‌جاریانی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سید حسین میری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۱.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869699
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی‌ خاص‌ به‌ شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کابرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی معنوی‌راد و شرکت مدیریت کارخانجات روغن‌کشی بهپاک سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا زال‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxx۳۹ با نمایندگی آقای مسعود حجاریان‌کاشانی و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد بدری و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدهاشم بت‌شکن و شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بدیعی‌جاریانی و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای ولی نادی‌قمی تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369321
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه گذاری نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864190
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدهاشم بت‌شکن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید افضل موسوی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید محمد صدرهاشمی‌نژاد بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن معماری بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شایسته‌نیا بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین عبده‌تبریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن‌کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالحسین ثابت بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دور دانش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات پشتیبانی نوین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد احمدی بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حسین عبده‌تبریزی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱/۸۸.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11260249
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شایسته‌نیا بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید افضل موسوی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید محمد صدرهاشمی‌نژاد بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی‌جاریانی بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای بهمن یزدخواستی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین عبده‌تبریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات پشتیبانی نوین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد احمدی بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت مدیرت کارخانجات روغن‌کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالحسین ثابت بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین عبده‌تبریزی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۵/۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات