سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103584095 (فعال)
11
افراد
39
آگهی‌ها
40027
شماره ثبت
1387/1/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14570771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید . : مشارکت ، احداث و ایجاد شهرک صنعتی خصوصی . ( در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ) . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی ( ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد ) منتهی به xxx/۱۲/xxx۶ تصویب شد . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۱۱ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت xxx۸۷ تهران ، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076644
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت xxx۷ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۰۵ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج درماده ۴۹ اساسنامه شرکت از بند یک الی بیست و یک، به مدیرعامل شرکت مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی مستمری وارث آنان. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تعهد ظهر نویسی، قبولی پرداخت و دادخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و با من جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه مذکور. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیشه تجاری (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره چه موجر و چه مستأجر و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استراد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا. اقامه هرگونه دعوی و دفاع یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری طبق مقررات تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امر قاطع دعوی، دعوی خسارت جلب شخص ثالث ورود ثالث دفاع از دعوی مذکر اقدام به دعوی متقابل در دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647622
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۹ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۹ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. توفیق زردهء بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: توفیق زردهء بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره. مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره. مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402797
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی فرزین قنبری قوشچی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳بنمایندگی سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402802
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی کشاورز رمضانی شماره ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره فرزین قنبری قوشچی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بناب وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۵ ایلخچی وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12189152
انتقال شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام)
در تاریخ ۰۹/۰۲/xxx۴ بشماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردید، که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم اگهی میگردد: بموجب نامه شماره xxx۲۲/۹۴ مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و مستندا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۱۲/xxx۳ مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) ـ منطقه صنعتی غرب ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت ودر اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری تبریز تحت شماره xxx۲۷ به ثبت رسیده وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به" استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ملت (دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، کد پستیxxxxxxxxx۳ "منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اتوبان شهید همت خیابان شهید کبیری طامه خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی خیابان مشعوف کوچه دوم پلاک ۱/۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531703
آگهی انتقال
شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) در تاریخ ۱/۳/۹۳ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده، که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
به موجب نامه شماره xxx۱۰ مورخ ۱/۳/۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به نشانی تهران خ شهید بهشتی خ احمد قصیر (بخارست) کوچه ششم پ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591271
آگهی تغییرات
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود:
۱ ـ آقای محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
۳ ـ آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ آقای فرزین قنبری قوشچی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) شماره ثبت xxx بناب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ آقای سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
برای باقی مانده مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591273
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۸۹۹ بناب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از استان آذربایجانشرقی، واحد ثبتی شهر بناب به نشانی جدید: استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه ششم، پلاک ۳، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1403007
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود:
۱. صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید.
۲. مؤسسه آرمان اندیش آگاه شماره ثبت xxx ارومیه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی آقای رامین جهانگیری بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای تقی امینی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306096
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۹/xxx۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تصمیم ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلّی آگهی میشود:
شعبه شرکت در تبریز به نشانی: تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز ـ مراغه، شهرک صنعتی غرب، کدپستی xxxxxxxxx۳ ایجاد گردید و ماده۴ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185035
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود:
۱ ـ آقای محمد رضا زنوزی مطلق کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
۲ ـ آقای عبداله اقرعی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ آقای مهدی کشاورز رمضانی کد ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ آقای مهدی سلیم زاده کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ آقای فرزین قنبری قوشچی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره. برای باقی مانده مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170773
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/xxx۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
مقرر گردید بماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت ذیل اضافه گردد: اکتشاف و استخراج و ثبت محدوده و بهره برداری و فرآوری از معادن فلزی (اعم از فلزات آهنی و غیرآهنی) و غیرفلزی و مشارکت در کلیه طرح ها و صنایع و بازرگانی و تجارت و واردات و صادرات مواد معدنی، پس از اخذ مجوز های لازم. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993567
آگهی تغییرات
موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود:
با رعایت ماده xxx مؤسسه آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و آقای تقی امینی فر بسمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943645
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام)
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
ـ صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب کلیه سهامداران رسید.
ـ آقای غلامرضا سمندر نوبر بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ اشخاص مشروحه ذیل جهت عضویت در هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا زنوزی مطلق، عبداله اقرعی، احمد رضا نیک کار اصفهانی، فرزین قنبری قوشچی و روشن رنجبر صباغ.
آقای محمدرضا زنوزی مطلق بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای عبداله اقرعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان احمد رضا نیک کار اصفهانی، فرزین قنبری قوشچی و روشن رنجبر صباغ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی یا با امضای آقای سید مجید سید طاهری (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام)
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx بناب و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود.

‌ـ صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب کلیه سهامداران رسید.

‌ـ آقای غلامرضا سمندر نوبر بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

‌ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

‌ـ اشخاص مشروحه ذیل جهت عضویت در هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا زنوزی مطلق، عبداله اقرعی، احمد رضا نیک کار اصفهانی، فرزین قنبری قوشچی و روشن رنجبر صباغ.

آقای محمدرضا زنوزی مطلق بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای عبداله اقرعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان احمد رضا نیک کار اصفهانی، فرزین قنبری قوشچی و روشن رنجبر صباغ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی یا با امضای آقای سید مجید سید طاهری (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 450668

آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای محمد رضا زنوزی مطلق (رئیس هیئت مدیره) یا آقای حمید حاجی زاد منصور (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) یا آقای عبداله اقرعی (عضو هیئت مدیره) هریک به تنهایی و یا با دو امضای از سه امضای آقایان: مهدی کشاورز رمضانی و غلامرضا سمندر نوبر و محمد رضا زمانیاد (اعضاء هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالت نامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9871513
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود.

حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای محمد رضا زنوزی مطلق (رئیس هیئت مدیره) یا آقای حمید حاجی زاد منصور (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) یا آقای عبداله اقرعی (عضو هیئت مدیره) هریک به تنهایی و یا با دو امضای از سه امضای آقایان: مهدی کشاورز رمضانی و غلامرضا سمندر نوبر و محمد رضا زمانیاد (اعضاء هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالت نامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 402540

آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهام عام) ثبت شده بشماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
به موضوع فعالیت شرکت در ماده ۲ اساسنامه عبارت ذیل اضافه گردد: ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه متالوژی، آب و کالیبراسیون. (در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610449
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهام عام) ثبت شده بشماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود.

به موضوع فعالیت شرکت در ماده ۲ اساسنامه عبارت ذیل اضافه گردد: ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه متالوژی، آب و کالیبراسیون. (در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۹۹ بناب
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود:

صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب کلیه سهام داران رسید.

با رعایت ماده xxx موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا بسمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی بسمت بازرس علی‌البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب شدند.

روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853047
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx بناب و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود.

اشخاص مشروحه ذیل جهت عضویت در هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

آقایان: محمدرضا زنوزی مطلق، حمید حاجی‌زاد منصور، مهدی کشاورز رمضانی، عبداله اقرعی، غلامرضا سمندرنوبر و محمدرضا زمانیاد.

آقای محمدرضا زنوزی مطلق به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حاجی‌زاد منصور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: مهدی کشاورز رمضانی، عبداله اقرعی، غلامرضا سمندر نوبر و محمدرضا زمانیاد به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای حمید حاجی‌زاد منصور (مدیرعامل) یا آقای عبداله اقرعی (عضو هیئت مدیره) هر یک به تنهایی و یا با دو امضاء از سه امضاء آقایان: مهدی کشاورز رمضانی و غلامرضا سمندر نوبر و محمدرضا زمانیاد (اعضاء هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌‌های ترخیص از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9582963
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۹/xxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx بناب و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: اشخاص مشروحه ذیل جهت عضویت در هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان: محمدرضا زنوزی‌مطلق، مهدی کشاورزرمضانی، عبداله اقرعی، غلامرضا سمندرنوبر و محمدرضا زمانیاد. آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی کشاورزرمضانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقایان: عبداله اقرعی، غلامرضا سمندرنوبر و محمدرضا زمانیاد به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حقامضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیة قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق (رئیس هیئت‌مدیره) یا آقای عبداله اقرعی (عضو هیئت‌مدیره) هر یک به تنهایی و یا با دو امضاء از سه امضاء آقایان: مهدی کشاورزرمضانی (نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل) و غلامرضا سمندرنوبر و محمدرضا زمانیاد (اعضاء هیئت‌مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151668
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود:

حق امضای کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق (رئیس هیئت‌مدیره) به تنهایی و یا با دو امضاء از سه امضاء آقای مهدی کشاورزرمضانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل) و آقای عبدالله اقرعی (عضو هیئت‌مدیره) و آقای محمدرضا زمانیاد (عضو هیئت‌مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741061
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود:

ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب کلیه سهامداران رسید.

ـ با رعایت ماده xxx موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204237
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۳/xxx۹ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx بناب و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میشود: تعداد xxx/xxx/۳ سهام xxx۰ ریالی عادی بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید. فلذا تعداد xxx/xxx/۳ سهام بی نام شرکت باطل و به همان تعداد سهام با نام صادر و جایگزین سهام بی نام گردید. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی عادی با نام و ۱۰ سهم xxx/۱ ریالی عادی بی نام که تماما پرداخت شده و نقدی میباشند. بدین وسیله هیئت مدیره اعلام نمود که xxx/xxx/۳ سهام بی نام ابطال گردیده و جای آن سهام با نام صادر و دراختیار سهامداران قرارگرفت. ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396257
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۶/۳/xxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx بناب و به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی و محلی آگهی میشود:

اشخاص مشروحه ذیل جهت عضویت در هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

آقایان: محمدرضا زنوزی‌مطلق، مهدی کشاورز‌رمضانی، محمدرضا ادریسی، عبداله اقرعی، محمدرضا زمانیاد.

آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی کشاورز‌رمضانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقایان: محمدرضا ادریسی، عبداله اقرعی و محمدرضا زمانیاد به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

حق امضاء کلیة اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیة قراردادها و عقوداسلامی و باامضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و یا با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (آقای عبداله اقرعی) متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص ازگمرکات با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560103
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی‌عام) ثبت شده بشمارهxxx بناب و بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود:

ـ تعداد xxx/xxx/۳ سهام xxx/۱ ریالی عادی بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل گردید فلذا تعداد xxx/xxx/۳ سهام بانام شرکت باطل و به همان تعداد سهام بی‌نام صادر و جایگزین سهام بانام میگردد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۴ سهم xxx/۱ ریالی عادی بی‌نام که تماما پرداخت شده و نقدی میباشد. بدین وسیله هیئت‌مدیره اعلام نمود که xxx/xxx/۳ سهام بانام ابطال گردیده و جای آن سهام بی‌نام صادر و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297358
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۸ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) ثبت ش//ده بشماره xxx بناب و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم //در روزنامه رسمی و محلی آگهی میشود: با رعایت ماده xxx موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ تسلیمی به سمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند. ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات