ارتباطات سیار ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103560453
20
افراد
41
آگهی‌ها
317512
شماره ثبت
1386/12/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14781302
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای دوره سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ انتخاب شد. - روزنامه های دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776246
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱کلیه قراردادها، چک ها، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضای متفق آقای سید مهدی قاسمی زاویه (معاون مالی و تدارکاتی) و امضای آقای محمدباقر محمدزاده مقدم (مدیرکل مالی) همراه با مهر شرکت. ۲ ـ کلیه قراردادها، چک ها، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال، با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت. ۳ ـ انتقال وجوه بین حساب های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق مدیرعامل و آقای سید مهدی قاسمی زاویه (معاون مالی و تدارکاتی) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ۴ ـ افراد مندرج در بند «۲» دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای «۱ و ۳» نیز می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520220
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۵ مورخه ۱۱/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه قراردادها ، اسناد و اوراق بهادار شرکت بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد_شد : ۱ کلیه قراردادها ، چک‌ها ، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضای متفق آقای سید عباس نوربخش ( معاون مالی و تدارکاتی ) و امضای آقای محمدباقر محمدزاده مقدم ( مدیرکل مالی ) همراه با مهر شرکت . ۲ کلیه قراردادها ، چک‌ها ، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال ، با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت . ۳ انتقال وجوه بین حساب‌های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق مدیرعامل و آقای سید عباس نوربخش ( معاون مالی و تدارکاتی ) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود . ۴ افراد مندرج در بند « ۲ » دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای « ۱ و ۳ » نیز می‌باشند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405425
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۲ مورخ ۲۵/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، بزرگراه کردستان ، خیابان ونک ، پلاک ۹۰ برج همراه ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137444
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۵ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی اخوان بهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید اسداله دهناد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و بابک تراکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی غیناقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمید فرهنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137463
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۲ مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137477
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۲ مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970582
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ و نامه شماره مورخ xxx۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی ازمحل مطالبات حال شده و اورده نقدی طی گواهی بانکی به شماره xxx/۱۵ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ وشماره xxx/۱۵ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936594
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۶۰ مورخ ۳/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اخوان بهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بابک تراکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شرکت مدیریت سامان سازه غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی غیناقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید فرهنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938090
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۶۰ مورخ ۳/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات، شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و متفرعات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره و سایر مصوبات مرتبط. اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی و تأمین منابع از طریق خطوط اعتباری خارجی از قبیل فاینانس و یوزانس در راستای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیات مدیره. هرگونه تصمیم گیری در کلیه امور رفاهی و درمانی و انگیزشی و حقوق و مزایای کارکنان، در راستای افزایش کارائی، بهره وری و انگیزش منابع انسانی در چارچوب مصوبات هیات مدیره و بودجه مصوب. انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه مورد تایید بانک مرکزی. پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیات مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی و اداری اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیات مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیات مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص جذب مشاور داخلی و خارجی با رعایت آیین نامه معاملات و مقررات مربوطه. امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد، برابر آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. اجرای مقررات مصوب درخصوص متقاضیان تلفن سیار و واگذاری خدمات یاد شده. اجرای آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با دوره‌های آموزشی حین خدمت برابر آیین نامه مصوب. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسی‌های لازم شرکتهای تابعه. تصمیم گیری در خصوص انتصاب کلیه کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران در تمامی سطوح شغلی ساختار سازمانی شرکت، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور احکام مربوطه، جابجایی کارکنان بین شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. ماموریتهای خارج از کشور پس از پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در کمیته ماموریتهای خارج از کشور (مرکب از رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و معاون منابع انسانی شرکت) قابلیت اجرا دارد. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن، خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیات مدیره. ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیات مدیره. پیشنهاد انتصاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه به هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور و ابلاغ احکام هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه پس از تصویب در هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. کلیه اختیارات اجرایی لازم جهت توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه و خدمات مخابراتی و ارائه خدمات نوین ارتباطی طبق برنامه پنجساله با رعایت آیین نامه‌های مصوب. تهیه و پیشنهاد موضوعات و آیین نامه‌های مورد نیاز جهت تصویب به هیات مدیره و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و آیین نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن. اختیارات راجع به اجرای مصوبات و آیین نامه‌های شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه‌های مصوب. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه مصوبات قبلی راجع به تفویض اختیار، ملغی گردید. ۲ ۱ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۵ میلیارد ریال با امضای متفق آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) و امضای آقای محمدباقر محمدزاده مقدم (مدیرکل مالی) همراه با مهر شرکت. ۲ ۲ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق مدیرعامل و آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت. ۲ ۳ کلیه قراردادها، چک‌ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. انتقال وجوه بین حساب‌های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق مدیرعامل و آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. افراد مندرج در بند «۳ ۲» دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای «۱ ۲، ۲ ۲ و ۴ ۲» نیز می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716814
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۵ / ۴۱ مورخ ۲/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا مهدوی خسروشاهی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت شرکت مدیریت سامان سازه غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای بهزاد خان سفید کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716816
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ و مجوز ۴۱/xxx۹۳ مورخ ۱۷/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به جای شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای جدید هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701990
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۹۴ / ۴۱ مورخ ۱۷/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای دوره سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار توسکا درتاریخ ۱۶/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و نگهداری پایگاه داده‌های الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات. خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، انتشار نشریه و یا انجام فعالیتهای مطبوعاتی، تصدی به فعالیت در خصوص سرویسهای رادیویی، خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی، خدمات مخابراتی و ارتباطات همراه. اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی، ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی، شرکت در مزایده‌های داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگهای داخلی داخلی و خارجی و برگزاری همایشها، مراسم، جشن‌ها کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و نگهداری پایگاه‌های داده، توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سامانه‌های یکپارچه سازمانی، سامانه‌های پرداخت خرد روی بستر تلفن همراه و دیتا (اینترنت)، سامانه‌های مدیریت ارتباطات با مشتریان، اتوماسیون سازمانی و توزیع کالا، کسب و ارائه خدمات، تجهیزات، ماشین الات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای فوق، انجام فعالیتهای مجاز تجاری، بازرگانی و اقتصادی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ولیعصر خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی خیابان ولیعصر پلاک xxx۹ برج سایه طبقه چهارم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ به موجب گواهی با نکی شماره xxx۱/xxx۷/۹۶ مورخ ۲۵/۶/۹۶ نزد بانک آینده شعبه امانیه توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی محمدمهدی عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی سعید عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه مالی آرمان آروین پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594271
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۶۸/۴۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358797
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و مسئولیتهای ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات، شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۳ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چهارچوب آیین نامه معاملات مصوب شرکت. ۵ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شکرت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و سایر مصوبات مرتبط. ۶ اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی و تامین منابع از طریق خطوط اعتباری خارجی از قبیل فاینانس و یوزانس در راستای سرمایه گذاری داخلی و خارجی پس از تصویب در هیئت مدیره. ۷ هرگونه تصمیم گیری در کلیه امور رفاهی و درمانی و انگیزشی و حقوق و مزایای کارکنان، در راستای افزایش کارائی، بهره وری و انگیزش منابع انسانی در چهارچوب دستورالعمل‌های اجرایی مدیرعامل و بودجه مصوب. ۸ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه مورد تایید بانک مرکزی. ۹ پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیئت مدیره. ۱۰ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی و اداری اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ف درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیئت مدیره. ۱۳ اتخاذ تصمیم در خصوص جذب مشاور داخلی و خارجی با رعایت آیین نامه معاملات و مقررات مربوطه. ۱۴ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. ۱۵ تصمیم گیری در خصوص فروش اموال منقول مازاد، برابر آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. ۱۶ اجرای مقررات مصوب در خصوص متقاضیان تلفن سیار و واگذاری خدمات یاد شده. ۱۷ اجرای آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با دوره‌های آموزشی حین خدمت برابر آیین نامه مصوب. ۱۸ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسی‌های لازم شرکتهای تابعه. ۱۹ تصمیم گیری در خصوص انتصاب کلیه کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران در تمامی سطوح شغلی ساختار سازمانی شرکت، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور احکام مربوطه، جابجایی کارکنان بین شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه. ۲۰ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن، خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیر منقول در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیئت مدیره. ۲۱ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیئت مدیره. ۲۲ پیشنهاد انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور و ابلاغ احکام هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه. ۲۳ تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ۲۴ کلیه اختیارات اجرایی لازم جهت توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه و خدمات مخابراتی و ارائه خدمات نوین ارتباطی طبق برنامه پنجساله با رعایت آیین نامه‌های مصوب. ۲۵ تهیه و پیشنهاد موضوعات و آیین نامه‌های مورد نیاز جهت تصویب به هیئت مدیره و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و آیین نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن. ۲۶ اختیارات راجع به اجرای مصوبات و آیین نامه‌های شرکت. ۲۷ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۸ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه‌های مصوب. ۲۹ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید. ۳۰ کلیه مصوبات قبلی راجع به تفویض اختیارات، ملغی گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار شرکت بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد_شد: ۲ ۱ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۵ میلیارد ریال با امضاء متفق معاون مالی و تدارکاتی و امضای مدیر کل مالی همراه با مهر شرکت. ۲ ۲ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضای متفق آقای وحید صدوقی (مدیرعامل) و معاون مالی و تدارکاتی و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. ۲ ۳ کلیه قراردادها، چک‌ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق آقای وحید صدوقی (مدیر عامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ۲ ۴ انتقال وجوه بین حساب‌های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق آقای وحید صدوقی (مدیر عامل) و معاون مالی و تدارکاتی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. ۲ ۵ افراد مندرج در بند «۳ ۲» دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای «۱ ۲، ۲ ۲ و ۴ ۲» نیز می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358817
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهر اقتصاد مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداسداله دهناد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد خان سفید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295123
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691582
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید روزنامه‌های دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126882
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره. ـ آقای مجتبی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهر اقتصاد مبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ـ آقای حمید رضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره. ـ آقای ناصر یوسف پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای وحید صدوقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت تا سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل(در غیاب ایشان عضوی از اعضاء هیات مدیره) و معاون مالی و تدارکاتی(در غیاب ایشان مدیر کل مالی) همراه با مهر شرکت و راجع به قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بمیزان بالای سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل(در غیاب ایشان عضوی از اعضا، هیات مدیره) و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613905
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال، منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی، ازمحل سود انباشته،افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614096
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ روزنامه های کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و" فناوران اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164611
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (نماینده شرکت مخابرات ایران) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر (نماینده شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقایان مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقایان وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، رسول سرائیان xxxxxxxxx۱، ناصر یوسف پور xxxxxxxxx۶ و محمد روح اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای فتح اله زرگر به عنوان منشی جلسات هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070878
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'فناوران اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مخابرات استان اصفهان سهامی خاص و شرکت مخابرات استان تهران سهامی خاص و شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۳۰/۱/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971377
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755291
آگهی اصلاحی شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۷/ت۳۲/xxx۱ مورخ ۱۹/۷/xxx۱ بدینوسیله اعلام میگردد:
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت تا سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل(در غیاب ایشان عضوی از اعضاء هیئت مدیره) و معاون مالی و تدارکاتی(در غیاب ایشان مدیرکل مالی) همراه با مهر شرکت و راجع به قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به میزان بالای سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل( در غیاب ایشان عضوی از اعضاء هیئت مدیره) و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. متن فوق از آگهی مذکور از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616012
آگهی اصلاحی شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۷/ت۳۲/xxx۱ مورخ ۱۹/۷/xxx۱ بدینوسیله اعلام میگردد:

کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت تا سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل(در غیاب ایشان عضوی از اعضاء هیئت مدیره) و معاون مالی و تدارکاتی(در غیاب ایشان مدیرکل مالی) همراه با مهر شرکت و راجع به قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به میزان بالای سه میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل( در غیاب ایشان عضوی از اعضاء هیئت مدیره) و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. متن فوق از آگهی مذکور از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087559
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753682
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730901
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایرانسهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت مخابرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مظفر پورنجبر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول سرائیان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر یوسف پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱/۹۳.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11859866
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت مخابرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مظفر پورنجبر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رسول سرائیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر یوسف‌پور بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی‌عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱/۹۳.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620620
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "فناوران اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رسول سرائیان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مظفر پوررنجبر و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ناصر یوسف پور و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی اقای وحید صدوقی و شرکت مخابراتی ایران سهامی عام به شماره ثبxxxxxx با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ۳۰/۰۱/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395476
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "فناوران اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۰۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رسول سرائیان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مظفر پوررنجبر و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ناصر یوسف‌پور و شرکت شهریار مهستان سهامی‌عام با نمایندگی اقای وحید صدوقی و شرکت مخابراتی ایران سهامی‌عام به شماره ثبxxxxxx با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ۳۰/۰۱/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114027
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "فناوران اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329455
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۴/۸/xxx۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا یک میلیارد ریال با امضاء مشترک مدیرعامل و معاون پشتیبانی (در غیاب آنان به ترتیب یک عضو هیئت مدیره و مدیر کل مالی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بمیزان بالای یک میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل دیگر عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247534
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ایران' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۸/xxx۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506056
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد و شصت و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد و شصت و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعلامیه تبدیل بشرح ذیل: الف نام و شماره ثبت شرکت: ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت xxxxxx ب موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: هرگونه فعالیت (مستقیم یا غیرمستقیم) در خصوص ساخت، واردات، تاسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فن آوری‌های مربوط به انتقال صوت متن دیتا و دیگر انواع اطلاعات عرصه داخلی و بین المللی مستقلا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرم افزار و شبکه و فروش یا اجاره بهره برداری از آن تحت هر عنوان مبادرات به ارائه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در زمینه صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت و دریافت با رعایت قوانین لازم الاجراء مرتبط. ارائه خدمات ارزش افزوده و انواع سرویس‌های مبتنی بر انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات. تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات سیار. همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع مشترک. مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش‌های تخصصی و تحقیقات به منظور توسعه مهارت‌های لازم. انعقاد قراردادها و ایقاعات. اخذ هرگونه وام و اعتبار و سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی تحت هر عنوان. سرمایه گذاری مستقلا یا از طریق تاسیس شرکت‌ها و موسسات جدید یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر. اخذ یا اعطاء نمایندگی در داخل یا خارج با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. تولید یا انتقال فن آوری. انجام کلیه فعالیت‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت از قبیل فعالیت‌های فنی و بازرگانی و تحقیقاتی و غیره ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ونک برج همراه پلاک ۸۸ کدپستی: xxxxxxxxx۱ د مدت شرکت: نامحدود میباشد. ه سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. و هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ مسعود مهردادی (عضو و رئیس هیئت مدیره) فرزند رحیم شماره شناسنامه xxx۵ متولد ۲۲/۹/xxx۷ صادره از تهران کدملی xxxxxxxxx۸ ۲ وحید صدوقی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) فرزند امان الله شماره شناسنامه ۸۷ صادره از اردستان متولد ۱/۶/xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ مظفر پوررنجبر (عضو و نائب رئیس هیئت مدیره) فرزند ستار شماره شناسنامه ۶ صادره از ساوجبلاغ متولد ۲/۱/xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۰ ۴ رسول سرائیان (عضو هیئت مدیره) فرزند عباس شماره شناسنامه xxx۹۲ صادره از اصفهان متولد ۶/۲/xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۱ ۵ حمیدرضا رفیعی کشتلی (عضو هیئت مدیره) فرزند عبدالرزاق شماره شناسنامه xxx صادره از بابل متولد ۲۴/۱۱/xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۳ ح شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی بشرح ذیل است: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا توسط وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود بشرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رساند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. ط مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود و اندوخته بشرح ذیل است: مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد_نمود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: کل دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال می‌باشد. ک روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصا و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده xxx صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727967
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۴/xxx۸تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837391
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744898
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران(سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال منقسم به بیست میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و هشتصد و چهل و هشت سهم با نام، به ارزش هرسهمxxx/xxxریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل انتقال سود تقسیم نشده پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۶/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807534
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران(سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۴۷ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در‌ تاریخ۶/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات