پتروشیمی ممسنی

شرکت پتروشیمی ممسنی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103519478
18
افراد
45
آگهی‌ها
313443
شماره ثبت
1386/10/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727183
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - وحید ترکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و کامبیز فلاح اقبال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوء هیأت مدیره و سید رضا بطحائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مریم احمدی آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضوء هیأت مدیره و علی مخدومی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوء هیأت مدیره تعیین گردیدند . دارندگان امضاء مجاز : کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . - تعیین میزان استهلاک باتوجه به قوانین جاریه کشور . - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727198
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخابگردیدند . - شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581631
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم احمدی آهنگر کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای کامبیز فلاح اقبال پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضا هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377491
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سید رضا بطحائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ترک به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند ، در سمت بقیه اعضای هیات تغییر حاصل نگردید.
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تعیین میزان استهلاک باتوجه به قوانین جاریه کشور. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120193
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963555
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان شهید حسن اعلاء رحیمی (نهم) خیابان آفریقا پلاک ۳۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730534
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیار هیات مدیره به مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه و اختیارات مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671992
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید ترکیان به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره ورئیس هیات مدیره آقای علی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیرضا مهرصادقی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای محسن یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره. جناب آقای علی مخدومی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سید رضا بطحائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب شدند. دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646135
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523177
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۹۵ و همچنین مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی از طریق مطالبات و نقدی که مبلغ xxxxxxxxx۲۳ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۰/۴/xxx۶ بانک آینده شعبه مرکزی بابت افزایش سرمایه واریز گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078136
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید ترکیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد احمدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا مهرصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای محسن یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. دارندگان امضاءمجاز: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطه سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979198
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان آفریقا نبش خیابان نهم شماره ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594366
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي ممسني شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ش م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای احمد جزایری ،کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. شرکت پتروشیمیایی دلفین ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای بهیار ریاحی مهابادی کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. شرکت پتروشیمی گچساران ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای یاسر امامی، کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره.شرکت مدبران اقتصاد ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای علیرضا مهرصادقی، کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره.شرکت مهرآوران کوی نارون ش م xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای وحید ترکیان، کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سید جواد احمدی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر عامل(خارج از اعضاء)امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و چک و سفته توسط مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556427
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي ممسني شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت مهر آوران کوی نارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572384
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت‌۳۱۳۴۴۳ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت مهر آوران کوی نارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527248
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272470
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي ممسني شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452230
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي ممسني شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی احمد جزایری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی بهیار ریاحی مهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یاسر امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهرآوران کوی نارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی وحید ترکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی علیرضا مهر صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره سید جواد احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181524
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx/۳۴ مورخ ۲۸/۲/xxx۴ بانک تجارت شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12111087
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید " سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770175
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی منتهی به تاریخ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693576
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی،کدملی xxxxxxxxx۰به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی بهیارریاحی مهابادی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یاسر امامی، کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا مهرصادقی، کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مهرآوران کوی نارون به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی وحید ترکیان، کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو هیات مدیره سید جواد احمدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342996
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام), شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی, کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره
ـ شرکت پتروشیمیایی دلفین (سهامی خاص), شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای احد محمدی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره
ـ شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص), شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای نادر قربانی, کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص),شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان, کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ شرکت مهرآوران کوی نارون(سهامی خاص), شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای شمس الدین مومنی, کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان هیات مدیره
ـ آقای سید جواد احمدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303698
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام بشماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی مربوطه به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مهرآوران کوی نارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112745
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی بانکی شمارهxxx ـ xxxـ ۳۴ مورخ۱۹/۴/xxx۲ بانک تجارت شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است.
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054483
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603927
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593053
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464617

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۹/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت پتروشیمیایی دلفین سهامی خاص با نمایندگی آقای پژمان خلیل زاده و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی خانم صدیقه نعیمیان و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم صدیقه نعیمیان و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حمصیان اتفاق تا تاریخ ۱۷/۹/۹۰.
در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11970180
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۹/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت پتروشیمیایی دلفین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پژمان خلیل‌زاده و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی خانم صدیقه نعیمیان و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم صدیقه نعیمیان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی حمصیان‌اتفاق تا تاریخ ۱۷/۹/۹۰.

در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459386

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11544738
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 458554

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998843
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11174780
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان هفت‌تیر ابتدای خیابان کریمخان زند کوچه عارف ادیب پلاک ۳۲ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126662
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» و «خبر جنوب» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367403
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۰۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016606
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا پوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی دلفین سهامی خاص با نمایندگی آقای پژمان خلیل زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حمصیان اتفاق به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران دوج (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۹/xxx۰. ۲ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته توسط رئیس هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه مهر شرکت خواهدبود در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره میتواند به جای رئیس هیئت مدیره امضاء نماید. در تاریخ ۰۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150756
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت۳۱۳۴۴۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ امضا اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته توسط رئیس هیئت‌مدیره باتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و همراه مهر شرکت معتبر است در غیاب رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره می‌تواند به جای رئیس هیئت‌مدیره امضا نماید نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۲۸/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077841
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۹/xxx۰به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۴ با نمایندگی آقای احمدرضا اشراقی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید ستوده و شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو و شرکت پترو شیمیایی دلفین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید ستوده تا تاریخ۱۷/۹/xxx۰.

در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639069
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۰/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا پوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی حمصیان‌اتفاق به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پتروشیمیایی دلفین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پژمان خلیل‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران دوج (خارج ازاعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۷/۹/xxx۰.

در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156243
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خ شهید فیاضی (فرشته) پ ۹۰ ط سوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۹/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782402
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ‌ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا حمزه‌لو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد باقری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پتروشیمی گچساران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا حلی‌ساز به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پتروشیمی کاویان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران دوج (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۱۰/xxx۸.

در تاریخ ۱۵/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات