گروه بین المللی سام اکسون

شرکت گروه بین المللی سام اکسون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103445530 ()
10
افراد
28
آگهی‌ها
304236
شماره ثبت
1386/7/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13943434
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اسد آباد، خیابان شهید اسماعیل نیاززاده، کوچه کوه سفید، پلاک ۴۴، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559118
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینافکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871025
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، خیابان فیروزکوه، انتهای خیابان نیاززاده، نبش کوچه کوه سفید، پلاک ۴۴، کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871030
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۴، مازیار حیدری کرد زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۹، بابک صمدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۱، علی ندافی مزین اصلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و پیمان میلادی لاری با کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینا فکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871043
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار حیدری کرد زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک صمدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی ندافی مزین اصلی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان میلادی لاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی گلباز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و هرگونه عقود اسلامی تماما با دو امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب مشارالیه با نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199655
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان شهید باهنر، سه راه یاسر، خیابان صادقی قمی، خیابان بوکان، پلاک ۶۷، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122226
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۴ رییس هیئت مدیره. ـ آقای بابک صمدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیئت مدیره. ـ آقای مازیار حیدری کردزنگنه با کدملیxxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. - آقای علی ندافی مزین اصلی با کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره. - آقای علی امینی نظری با کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و هرگونه عقوداسلامی تماماً با دو امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق امضاء رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122232
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره ای سینافکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقایان علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۴، مازیار حیدری کرد زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۹، بابک صمدی اصل با کدملی xxxxxxxxx۱، علی ندافی مزین اصلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و علی امینی نظری با کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402068
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سی ام اسفند ماه xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره ای سینا فکر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374313
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیمان میلادی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین محمود فرین نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925229
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا خرم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925263
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا خرم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی تماما با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است نامه ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726118
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا خرم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود فرین‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی تماما با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت‌مدیره نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135801
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا خرم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود فرین‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610138
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی‌‌عام بشماره ثبت۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی سینافکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959696
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی تماماً با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت‌مدیره، نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست نامه‌ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و درغیاب وی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۱۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11424679
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۶/۱۰/۸۹ بنا بر مجوز مرجع ثبت شرکتها از "سهامی‌خاص" به "سهامی‌عام" تبدیل گردیده و اطلاعات مربوطه در مورد شرکت بشرح اعلامیه تبدیل اعلام می‌گردد:

۱ـ نام شرکت: شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون (سهامی‌عام) به شماره‌ثبت xxxxxx نزد اداره ثبت شرکتعا و موسسات غیرتجاری تهران.

۲ـ موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه‌گذاری، تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی پیمانکاری و انجام بخشی از فعالیتهای شرکتهای صنعتی بزرگ ـ خرید سهام شرکتها ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و تهیه طرحهای توجیهی سرمایه‌گذاری ـ مشارکت و جلب سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی یا داخلی جهت سرمایه‌گذاری و مشاوره مدیریت ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری و تولیدی و غیرتولیدی و مبادرت به انواع عملیاتی که برای فعالیتهای مذکور مفید و نافع باشد. تاسیس، تشکیل، مشارکت (حقوقی) در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه‌اندازی و بهره‌برداری انواع شرکتها، موسسات و واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، واگذاری سهام شرکتها یا انحلال آنها، آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی. انتشار اوراق مشارکت. انجام خدمات پژوهشی و تهیه طرح‌های صنعتی تولیدی کشاورزی و خدماتی و احداث و مشارکت و اجرای هر گونه طرحهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و صنعتی و تولیدی ـ انجام هر گونه فعالیت در زمینه تبدیلات و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و کارخانجات، بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت صنعت تبدیلی جهت خرید مواد اولیه از داخل و خارج ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت مدیریت، نظارت فنی، احداث مراکز اقتصادی و ارائه مطالعات اقتصادی و خدمات پژوهشی مبادرت به خرید هر گونه اموال و مبادرت به هر گونه مشارکت اعم از حقیقی و حقوقی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ ـ طراحی و نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی در زمینه ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، صنعتی) و سایر ابنیه سنگین و بتنی و فلزی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، محوطه‌سازی، تونل‌سازی، اسکله‌سازی و انبوه‌سازی ـ ساخت فرودگاه ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی، نظارت و تهیه نقشه‌ و اجرای بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ـ ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی ـ اجرای ساختمانهای بتنی فلزی و پانلهای مشبک و دکوراسیون داخلی و نماسازی ـ مشاوره و طراحی تخصصی فنی در زمینه تاسیسات و ساختمان به روش تکنولوژِی پیش‌ساخته ـ انجام پروژه‌های عمرانی در زمینه آب (شبکه‌های آبیاری، زهکشی، آبرسانی و دفع فاضلاب و سایر سازه‌های هیدرولیکی و آبی) راهسازی راه ترابری و شهرسازی، صنعت تاسیسات و تجهیزات (خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی و سیستم‌های سردکننده و گرم‌کننده ساختمان) برق (تولید و توزیع انتقال نیرو) استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه‌های موضوع فعالیت ـ تاسیس کارخانجات مونتاژ و اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس کارخانجات ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، داخلی یا خارجی. انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای مووضع شرکت ضرورت داشته باشد.

۳ـ مرکز اصلی شرکت تهران، کامرانیه جنوبی، روبروس سازمان آب، خیابان طاووس ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه سوم میباشد و در حال حاضر شرکت فاقد شعبه است.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (یکصد و یک میلیارد و یک میلیون) ریال میباشد که تماماً پرداخت شده است و هر سهم معادل یکهزار ریال است.

۵ـ شرکت در حال حاضر فاقد سهام ممتاز و اوراق مشارکت میباشد.

۶ـ هویت رئیس هیئت‌مدیره، اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

آقای علی‌رضا خرم فرزند بهمن به شناسنامه‌شماره ۳ صادره کرمان متولد سال xxx۸ دارای کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی حاجی‌باقری فرزند عباس به شناسنامه‌شماره ۱۳ صادره از نظنز متولد سال xxx۶ دارای کدملی xxxxxxxxx۴ نائب رئیس هیئت‌مدیره.

آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه فرزند غلامرضا به شناسنامه‌شماره xxx صادره از مسجدسلیمان متولد xxx۴ دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۹ عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

آقای محمود فرین‌نیا فرزند طالب به شناسنامه‌شماره xxx۵ صادره از عجب‌شیر متولد سال xxx۴ دارای کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت‌مدیره.

آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی فرزند قهرمان به شناسنامه‌شماره xxx۸ صادره از تهران متولد سال xxx۳ دارای کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: صاحبان سهام می‌توانند شخصاً (یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان) و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم‌ فقط یک رای خواهد داشت.

۸ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم شرکت و تشکیل اندوخته:

عبارت است "از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود و اندوخته صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی خواهدبود. در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود و صاحبان سهام بایستی ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

۹ـ مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به ترتیب معادل ۱۷،xxx میلیون ریال و ۱۹،xxx میلیون ریال بوده. ضمناً شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی و تضمین به اشخاص ثالث میباشد.

۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت: "روزنامه ابرار اقتصادی" میباشد.

۱۱ـ اساسنامه شرکت، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) حسابرسی شده سالهای مالی، xxx۷ و xxx۸، هم‌چنین صورت دارائی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و نیز در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.

۱۲ـ آگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه ابرار اقتصادی در "روزنامه ابتکار" نیز آگهی می‌گردد.

۱۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا خرم به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی حاجی‌باقری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محمود فرین‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۱۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی تماما با سه امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هر سه متفقا به همراه با مهر شرکت معتبر است.

۱۵ـ موسسه حسابرسی سینا فکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11630220
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا خرم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود فرین‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۳/۶/xxx۱

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424989
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خرم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خالدیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ندافی مزین اصلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی تماما با سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر سه متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855471
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا خرم و آقای علی حاجی‌باقری و آقای فرهاد خالدیان و آقای مازیار حیدری‌کردزنگنه و آقای علی ندافی‌مزین‌اصلی تا تاریخ ۳/۶/xxx۱.

در تاریخ ۲۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180871
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی سینا فکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323231
آگهی تغییرات شرکت گرو ه بین المللی سام اکسون سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ارزش اسمی سهام از مبلغ xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/۱ ریال تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و یک میلیون و یک هزار سهم با نام به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال میباشد. در تاریخ ۲۹/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940868
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا خرم بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی حاجی‌باقری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد خالدیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم ابراهیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی تماماً با سه امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هر سه نفر به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366933
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خرم و آقای علی حاجی باقری و آقای فرهاد خالدیان و آقای مازیار حیدری کرد زنگنه و آقای ابوالقاسم ابراهیمی تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۰. در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656556
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده میلیون و یکصد هزار و یکصد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736018
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی سینا فکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۸/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019615
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام‌اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام، به ارزش هرسهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۹/۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617967
آگهی تغییرات شرکت گروه بین‌المللی سام‌اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی سینافکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات