فن آوران بازار سرمایه

شرکت فن آوران بازار سرمایه (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103427840 (منحل شده)
5
افراد
17
آگهی‌ها
306597
شماره ثبت
1386/6/27
تاریخ تأسیس

اشخاص فن آوران بازار سرمایه

در این بخش تمامی اشخاصی که در فن آوران بازار سرمایه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12237400
آگهی تغییرات شرکت منحله فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۶۵۹۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . عملکرد مالی مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید ـ آقای غلامرضا شعبانی ش ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت یکسال به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12105129
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت سوم
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106231
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت سوم
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12079274
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت دوم
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12079242
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت دوم
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429277
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت اول
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429149
آگهی دعوت بستانکاران شرکت فن‌آوران بازار سرمایه (سهامی خاص)ـ در حال تصفیه نوبت اول
پیرو آگهی منتشره در صفحه ۶۲ روزنامه رسمی شماره xxx۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت فن آوران بازار سرمایه، ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارند دعوت می نماید در اجرای ماده xxx قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی همراه با مدارک مثبته طلب خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت فوق، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
پxxxxxx۷ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت فن آوران بازار سرمایه غلامرضا شعبانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270251
آگهی انحلال شرکت فن‌آوران بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای غلام رضا شعبانی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران xxxxxxxxx۳۹ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا شماره ۱۳ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018717
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای باقر طاهریان فر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۲. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور در شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977173
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی خوشمردان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9972966
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوشمردان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی عبدالهی‌خوشمردان به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای دو عضو از سه عضو هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر موارد شامل مکاتبات اداری و احکام حقوقی و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۲۹/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384087

آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی خوشمردان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی عبدالهی خوشمردان به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای دو عضو از سه عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد سایر موارد شامل مکاتبات اداری و احکام حقوقی و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۹/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853994
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوش‌مردان تا تاریخ ۲۸/۱/۹۲.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700771
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید

۲ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۸/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813962
آگهی تغییرات شرکت فن‌آوران بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649555
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۰۶۵۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۱/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی اثباتی و آقای سعید جعفری و شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوش‌مردان تا تاریخ۱۹/۱/xxx۰.

در تاریخ ۱۶/۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931512
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۰۶۵۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید جعفری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوش‌مردان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید جعفری به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود سایر مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی و غیره با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۱۶/۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات