صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس

شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103425643 (فعال)
35
افراد
50
آگهی‌ها
306215
شماره ثبت
1386/6/24
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
کاظم وادی زاده
کاظم وادی زاده
بازرس علی‌البدل از 1391/2/2
مجید صفاتی
مجید صفاتی
بازرس علی‌البدل از 1391/11/30
فرامرز رمضانی
فرامرز رمضانی
از 1392/4/18
مهدی صافی
مهدی صافی
از 1392/4/18
سعید صدرزاده
سعید صدرزاده
از 1392/4/18
حسن تیمورتاش
حسن تیمورتاش
از 1392/11/6
حسین صاحبی
حسین صاحبی
از 1392/11/6
رضا یعقوبی
رضا یعقوبی
بازرس علی‌البدل از 1393/2/21
سعید حاتم تهرانی
سعید حاتم تهرانی
از 1393/3/10
کریم کارآزموده
کریم کارآزموده
از 1393/3/10
علی نعمت الهی
علی نعمت الهی
از 1393/3/10
وغلام‌رضا فهرستی
وغلام‌رضا فهرستی
از 1393/11/19
مسعود لطفی
مسعود لطفی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/2/29
بهزاد نجارنژاد اصل
بهزاد نجارنژاد اصل
از 1394/2/29
مهدی رضوانی
مهدی رضوانی
از 1394/2/29
تورج دهقانی
تورج دهقانی
از 1394/2/29
علی خدادادی دهکردی
علی خدادادی دهکردی
از 1394/2/29
محمد حسن محمدی
محمد حسن محمدی
از 1395/9/24
حسین صوفلو
حسین صوفلو
نایب رییس هییت مدیره
مرتضی پاکروان نوقابی
مرتضی پاکروان نوقابی
سید علی محسنی صالحی منفرد
سید علی محسنی صالحی منفرد
مجیداعظمی
مجیداعظمی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/11/11
مهدی کرمانی
مهدی کرمانی
از 1396/11/11
جعفر صفائی مزید
جعفر صفائی مزید
از 1396/11/11
احمد قلعه بانی
احمد قلعه بانی
از 1396/11/11
مازیار اخوان ذاکری
مازیار اخوان ذاکری
نادر قاسمی تودشکی
نادر قاسمی تودشکی
سید محسن جزائری مقدس
سید محسن جزائری مقدس
مجتبی رحیمی نهوجی
مجتبی رحیمی نهوجی
از 1396/11/11
روح اله رضائی آدریانی
روح اله رضائی آدریانی
از 1396/11/11
حسین پور حبیبی
حسین پور حبیبی
از 1396/11/11
مسعود رهبری
مسعود رهبری
از 1396/11/11
سجاد صمدی
سجاد صمدی
رییس هییت مدیره از 1397/12/14
زهره قربان نژاد
زهره قربان نژاد
عضو هییت مدیره از 1397/12/14
محمد رضا علیمردانی
محمد رضا علیمردانی
از 1397/12/14

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14738898
آگهی شرکت تغییرات معدنی لاله کانی اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۵۹۰۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ واصله به تاریخ ۲۲/۰۳/xxx۸ ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱. شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲. شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی ایران با نمایندگی آقای سجاد صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با نمایندگی آقای محمد رضا علیمردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس با نمایندگی خانم زهره قربان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و سایر قرادادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان - خرمشهر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14484529
آگهی تغییرات پولاد فرایند بین الملل اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۱۳۰
به موجب صورتجلسه مجامع عمومی عادی سالیانه ، بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ و ۱۶/۰۴/xxx۷ و شرکت واصله به تاریخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ تصویب شد . ۲ شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ، شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ، شرکت صنعت گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ آقای مسعود رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین پور حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعت گستر کیش به به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای روح اله رضائی آدریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و هیئت مدیره ) و آقای مجتبی رحیمی نهوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۴ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نهان نیک نگر به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان خرمشهر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371695
آگهی تغییرات شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۵۴۶۴
آگهی تغییرات شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند (سهامی خاص)
به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و ۲۷/۰۶/xxx۶ شرکت واصله به تاریخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱-ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید .
۲-شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳-آقای محمد سلیمی نبی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای عباس حاجی قاسمی به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کریمی به نمایندگی از شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نهان نیک نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۶ انتخاب شدند
۵- روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331760
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۵.۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای احمد قلعه بانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید اعظمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کرمانی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مازیار اخوان ذاکری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای سید محسن جزائری مقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14264125
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت نهان نیک نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032308
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد قلعه بانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید اعظمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد نجارنژاد اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای مهدی کرمانی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای جعفر صفائی مزید با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. بند‌های ۱، ۴، ۷، ۱۵، ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866463
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران کریم خان زند خیابان شهیدمحمدمهدی جوادزاده (۸ شرقی) خیابان خردمند شمالی پلاک ۹۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510642
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت نهان نیک نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339312
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نهان نیک نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337542
آگهی تصمیمات شرکت حفاری و خدمات فنی دیاموند سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۶۵۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۹. ۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مرتضی پاکروان نوقابی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید علی محسنی صالحی منفرد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایرن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صوفلو با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعت گستر کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. هیئت مدیره بخشی از اختیارات و وظایف ماده ۴۰ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323279
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نعمت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسن محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت صنعت گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا فهرستی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته وبرات و سایر قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض نمودند نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد وانعام و ترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های داخلی شرکت که به تصویب هیات مدیره رسیده_باشد به استثناء مدیران ومعاونین شرکت که میبایستی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیات مدیره صورت پذیرد. - تهیه وتنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت وپیشنهاد تصویب آن به هیات مدیره. - پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد به هیات مدیره جهت تصویب واجرا. - تهیه وتنظیم بودجه سالانه شرکت وپیشنهاد تصویب آن به هیات مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارائی وقروض شرکت هرشش ماه یکبار وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. - تهیه وتنظیم صورت دارائی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وصورت سود زیان وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295576
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت صنعت گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954278
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بهسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756833
آگهی اصلاحی شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
پیرو آگهی تصمیمات منتشره در روزنامه رسمی به شماره xxxxxx/۴۱ مورخ ۴/۹/xxx۴، نام نماینده شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ آقای بهزاد نجار نژاد اصل با کدملی xxxxxxxxx۱» صحیح می‌باشد، لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585431
آگهی تغییرات شرکت صنايع لايروبي ترانشه پارس تتيس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: لایروبی در حوضچه و کانال های مربوطه، دربستر رودخانه ها و نوارهای ساحلی، مدیریت وراهبری پروژه های لایروبی. حفر کانال در بستر دریا (نزدیک ساحل)، کابل و لوله گذاری نزدیک ساحل و پرکردن کانال. کلیه فعالیت های فراساحل، شامل خدمات پایل کوبی ونصب جاکت های دریایی وانجام هرگونه عملیات مربوط به سکوهای نفت و گاز، عملیات کشش لوله به ساحل (شورپولینگ)، خدمات هیدرو گرافی، نقشه برداری و کنترل عملیات لایروبی، خدمات غواصی، فیلم برداری وامور زیر آبی. انجام عملیات استحصال و تراکم، راهبری ونگهداری وتعمیر لایروب ها، بازیافت مواد وتجهیزات مغروقه. ساخت موج شکن، ساخت بندر واسکله وابنیه فراساحل پس از اخذ مجوز های لازم. طراحی و مهندسی پروژه، نصب وراه اندازی، تامین و بهره برداری از ماشین آلات سنگین ونیمه سنگین وتجهیزات دریایی وخشکی. نگهداری وتعمیرات ماشین آلات وتجهیزات، حمل ونقل و ترابری واجاره دادن ماشین آلات وتجهیزات دریایی واجرای عملیات دریایی. شرکت در مناقصات وانجام عملیات تجاری مربوطه از قبیل خرید و فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و تجهیزات دریایی و خشکی. تامین سرمایه های داخلی وخارجی از بانکها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری تحقق مقدمات حقوقی قراردادی، از تفاهم نامه اولیه تا مشارکت نامه و هرگونه فعالیتی که به طورمستقیم ویا غیر مستقیم با فعالیتهای شرکت مرتبط باشد. تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای پروژه های موضوع فعالیت شرکت اعم از پروژه های در دست اجرای شرکت یا پروژه های مشابه در درست اجرای سایر موسسات و شرکت ها. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548649
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۴ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حمیدرضا گلپایگانی با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای تورج دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود لطفی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد نجار اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳، آقای علی خدادادی دهکردی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انرژی توان فریم کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای مهدی رضوانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273803
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155718
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۶۲۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای علی نعمت اللهی بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به نمایندگی آقای سعید حاتم تهرانی بسمت به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت صنعت گستر کیش بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به نمایندگی آقای کریم کارآزموده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره وغلامرضا فهرستی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته وبرات و سایر قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155728
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۶۲۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای علی نعمت اللهی بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به نمایندگی آقای سعید حاتم تهرانی بسمت به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت صنعت گستر کیش بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به نمایندگی آقای کریم کارآزموده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره وسعید صدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته وبرات و سایر قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155752
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۶۲۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای علی نعمت اللهی وشرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به نمایندگی آقای سعید حاتم تهرانی شرکت صنعت گستر کیش بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به نمایندگی آقای کریم کارآزموده بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720281
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524673
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از سه یا پنج مدیر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524676
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی نعمت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کریم کار آزموده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید حاتم تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519721
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372884
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حسین صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن تیمورتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر میباشد.
ـ اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218404
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مجید صفاتی با ک.م xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی تعیین شد.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177609
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای مهدی صافی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای فرامرز رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی سعید صدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176716
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی صافی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید صدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به شماره ثبت xxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و سایر عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می باشد. اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح پیوست این صورتجلسه می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014114
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691048
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ساطعی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز رمضانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید صدرزاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صدرزاده به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ بسمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256348
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ساطعی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز رمضانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید صدرزاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صدرزاده به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ بسمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628031
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778664
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527508

آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527516

آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580319
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840879
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11697512
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902688
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان بوشهر شهرستان عسلویه خیابان گلستان ۲ نبش فرعی اول کدپستی xxxxxxxxx۷ تأسیس گردید.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11857507
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص بشماره ثبت۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992123
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین رضائی‌نایه به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حکمت‌اله آزاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید اسمعیل موسوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید اسمعیل موسوی به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۰۴/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513299
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حکمت‌اله آزاد و شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای سید اسمعیل موسوی و شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین رضائی‌نایه تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱.

در تاریخ ۴/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033725
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حکمت‌اله آزاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و نصب فر اساحل پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرهاد شکیر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید اسمعیل موسوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید اسمعیل موسوی به نمایندگی از شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۲۵ به سمت مدیرعامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و نیز کلیه اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۳/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189500
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11606563
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000644
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساختمان تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ با نمایندگی آقای کاظم اصلاحی و شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور ناصری‌فر و شرکت مهندسی و نصب فراساحل پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرهاد شکیر تا تاریخ ۱۵/۷/۹۰.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور ناصری‌فر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای کاظم اصلاحی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و نصب فراساحل پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد شکیر بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم اصلاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ بسمت مدیرعامل.

۳ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۴ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا با امضای توام دو عضو هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲/۹/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560709
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبری ترانشه پارس تتیس سهامی خاص ‌به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدمحسن دادرس سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کاظم اصلاحی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و نصب فراساحل پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرهاد شکیر بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی مهرزادی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۷/۸۸.

در تاریخ ۱۹/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613711
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تنیس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفایی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297842
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تنیس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر قشم بلوار ولیعصر میدان گلها بلوار ۲۲ بهمن اسکله بهمن کارکاه لایروبی شرکت ترانشه پارس تنیس تأسیس گردید. در تاریخ ۳/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11764782
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعداد xxx/۱ ریال سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم آن بانام می‌باشد.

در تاریخ ۳۱/۳/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات