گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103389006
12
افراد
53
آگهی‌ها
302496
شماره ثبت
1386/5/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14681643
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و نبی الله الیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . برخی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر ۶. بند ۱۵: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه . بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681661
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۹۰ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نبی الله الیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . برخی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر ۶. بند ۱۵: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه . بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524335
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم فارسی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر محققی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود ۱. بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران ۲. بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۳. بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۴. بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . ۵. بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر ۶. بند ۱۵: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه ۷. بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجعه مربوطه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444060
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۰ , xxx مورخه ۲۴/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۷ منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195737
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۵,xxx مورخه ۲۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، محله الهیه، خیابان خزر شمالی، خیابان شهید سیدمحمد شریفی منش، پلاک۴۱، طبقه سوم، واحد شمالی، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846082
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۳/xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592787
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/xxx مورخ ۸/۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده زیر تحت عنوان «اندوخته سرمایه‌ای» به اساسنامه شرکت اضافه گردد. ماده ۵۸ اندوخته سرمایه‌ای خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برا حفظ روند سوددهی شرکت یا پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.» با توجه به مصوبه مجمع و اضافه شدن ماده ۵۸ تحت عنوان «اندوخته سرمایه‌ای» به اساسنامه شرکت، صرفا شماره و عنوان برخی از مواد اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت. ماده ۵۹ موارد اختیاری انحلال شرکت ماده ۶۰ لغو مجوز فعالیت ماده ۶۱ تصفیه ماده ۶۲ ثبت صورتجلسات ماده ۶۳ اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات ماده ۶۴ تفسیر اساسنامه ماده ۶۵ موضوعات پیش بینی نشده ماده ۶۶ مواد اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288223
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139025
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۳/xxx۵ تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/xxx۱ و ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل از قلم افتاده که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد: بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در خصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند ۱۵: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجعه مربوطه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940473
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۳۰/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۳۰ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۴۰ ریال منقسم به xxx xxx xxx ۴۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ بانک ملت شعبه مرکزی و مبلغ xxx xxx xxx ۷۰ بموجب گواهی xxxxxx/۹۵/۱۲ مورخ ۲۷/۴/۹۵ بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا سلیمانی امیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر محققی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632431
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا ء هیات مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب نمود . شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204420
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
با عنایت به ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت و طرح اعلامیه پذیره نویسی و بررسی مدارک و ضمائم آن بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406610
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا به کد مxxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه مxxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری به کد م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه م xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای جعفر ربیعی به کد م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه م xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای اکبر محققی به کد م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه م xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای مرتضی عزیزی به کد م xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت مدیریت تجهیز وتامین منابع آرمان به شناسه م xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269217
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۹۴ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۰۲/۰۴/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080874
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ ومجوز۴۸/۸/xxx۳/ط مورخ ۹/۱۲/xxx۳معاونت طرح وبرنامه وبودجه ستا د مشترک نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۳بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666230
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ ومجوزxxxxxx/xxxمورخه ۲۲/۷/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: « سال مالی شرکت روز اول مهرماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.» ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614287
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ ومجوز xxxxxx/xxxمورخه ۱/۶/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلمه " مادر و هلدینگ" از کلیه مفاد اساسنامه حذف گردید و مقرر گردید که صدر ماده ۶ و تبصره ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح گردید: ماده۶ ـ چارچوب فعالیت " شرکت از مصادیق شرکتهای موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون، محسوب شده و براساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند." تبصره ماده ۵۱ " چنانچه بازرس در طول بررسی های خود از نقض قوانین، مقررات مربوطه، اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیات مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569427
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۲ومجوز xxxxxx/xxxمورخه ۱۱/۵/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی سهم بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی که مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۵/۵/xxx۳ بانک صادارت شعبه بازار بزرگ میرداماد واریز گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.................................تکمیل امضاء شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436149
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۲ و مجوز xxxxxx/xxx مورخه ۳۰/۱/۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحیم اسماعیلی‎دانا با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه‎گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
آقای غلامرضا سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه‎گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
آقای عباس عصاری‎آرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
آقای اکبر محققی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
آقای رحیم اسماعیلی‎دانا را بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی را بعنوان نائب رئیس هیات‎مدیره و آقای مرتضی عزیزی را بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419723
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302321
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت xxx۸۰ سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شماره ثبت xxxxxx سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
شرکت دریابان جنوب ایران کیش شماره ثبتxxx۲ سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع ارمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۵/۵/۹۲ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092989
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محققی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092992
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای اکبر محققی و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093001
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799627
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام‌ به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460303

آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید.
۲ـ نام شرکت به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل و بر نکات زیر می باشد:
الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ثبت xxxxxx اداره ثبت تهران
ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن:
موضوع شرکت عبارتست از:
الف ـ موضوع فعالیت های اصلی:
۱ـ سرمایه شرکت در سهام سهام الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه های زیر فعالیت کنند:
۱ـ ۱ـ تهیه و تولید و تامین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فرآورده ها و مشتقات فرعی آنها که از فرآوری نفت و مشتقات نفتی گاز طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و مدنی بدست می آید.
۲ـ ۱ سرمایه گذاری در پروژه های نفتی به منظور تهیه تولید و پالایش نفت خام فرآورده های آن و تامین تجهیزات موردنیاز در صنایع نفت گاز و انرژی
۲ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:
۱ـ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ـ ۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۴ـ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین و ثقیه یا تضمین بازپرداخت
۵ ـ ۲ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۶ـ ۲ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۷ـ ۲ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
۱ـ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق
۲ـ ۳ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات.
ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز
۲ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
۴ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله:
۱ـ ۵ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۲ـ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
۳ـ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۴ـ ۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
تبصره ۱ـ ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود ولی در هر حال باید اکثر دارایی های خود را که از نصب دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتا می تواند بخشی از این دارایی ها را بصورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.
تبصره ۲ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
ج ـ مرکز اصلی شرکت:
تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
ه ـ مدت شرکت
فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.
خ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال شش هزار میلیاد ریال است که به xxx/xxx/xxx/۶ ریال سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است.
هیچگونه سهام ممتاز وجود ندارد.
و ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:
رحیم اسمعیلی دانا رئیس هیئت مدیره
غلامعلی کیانی نائب رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا اسکندری عضو هیئت مدیره
عباس عصاری آرانی عضو هیئت مدیره
علیرضا وفا عضو هیئت مدیره
مرتضی عزیزی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ز ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل ورقه یا گواهی موقت سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چناچنه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس هیئت مدیره مجمع قرائت شود.
تبصره ۲ـ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت:
۱ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام
۲ـ تائیدیه سهام دارای صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته:
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث
به استثنای اقلام مندرج در حسابهای شرکت شرکت هیچگونه دیون دیگر ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.
ک ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت:
روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد.
در اجرای مفاد ماده xxx صورت دارایی های شرکت و اموال منقول و غیرمنقول در پرونده شرکت برای مراجعه افراد ذینفع اماده میباشد.
در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118392
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید.

۲ـ نام شرکت به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام مشتمل و بر نکات زیر می‌باشد:

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ثبت xxxxxx اداره ثبت تهران

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن:

موضوع شرکت عبارتست از:

الف ـ موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱ـ سرمایه شرکت در سهام سهام‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه‌های زیر فعالیت کنند:

۱ـ ۱ـ تهیه و تولید و تامین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات فرعی آنها که از فرآوری نفت و مشتقات نفتی گاز طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و مدنی بدست می‌آید.

۲ـ ۱ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به منظور تهیه تولید و پالایش نفت خام فرآورده‌های آن و تامین تجهیزات موردنیاز در صنایع نفت گاز و انرژی

۲ـ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱ـ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۲ـ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۳ـ ۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۴ـ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین و ثقیه یا تضمین بازپرداخت

۵ ـ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۶ـ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۷ـ ۲ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۳ـ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه‌بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۱ـ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق

۲ـ ۳ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات.

ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی

۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز

۲ـ سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته‌ یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله:

۱ـ ۵ـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲ـ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۳ـ ۵ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار

۴ـ ۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

تبصره ۱ـ ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال باید اکثر دارایی‌های خود را که از نصب دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را بصورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

تبصره ۲ ـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

ج ـ مرکز اصلی شرکت:

تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

ه ـ مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

خ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده

سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال شش هزار میلیاد ریال است که به xxx/xxx/xxx/۶ ریال سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است.

هیچگونه سهام ممتاز وجود ندارد.

و ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

رحیم اسمعیلی‌دانا رئیس هیئت‌مدیره

غلامعلی کیانی نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

حمیدرضا اسکندری عضو هیئت‌مدیره

عباس عصاری‌آرانی عضو هیئت‌مدیره

علیرضا وفا عضو هیئت‌مدیره

مرتضی عزیزی عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل

ز ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل ورقه یا گواهی موقت سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چناچنه هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس هیئت‌مدیره مجمع قرائت شود.

تبصره ۲ـ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام

۲ـ تائیدیه سهام دارای صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته:

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث

به استثنای اقلام مندرج در حسابهای شرکت شرکت هیچگونه دیون دیگر ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

ک ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت:

روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد.

در اجرای مفاد ماده xxx صورت دارایی‌های شرکت و اموال منقول و غیرمنقول در پرونده شرکت برای مراجعه افراد ذینفع اماده میباشد.

در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415780

آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲.
در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415781

آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هامون سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415808

آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677065
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160761
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضای هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی‌دانا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری‌آرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هامون سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی‌دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212342
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی‌عام و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲.

در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113026
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شش میلیارد سهم با‌نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۵/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337815
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری‌آرانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757579
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری هامون سهامی‌عام و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام تا تاریخ ۵/۷/۹۲.

در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996475
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعداد xxx/xxx/xxx/۲ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد سهم آن با نام میباشد.

در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11909787
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعدادxxx/xxx/xxx/۲ سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال منقسم به دو میلیارد سهمxxx/۱ریالی که تعداد دو میلیارد سهم آن بی نام میباشد.

در‌ تاریخ۱۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475096
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300612
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی‌عام و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری تیر سهامی‌خاص تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱.

در تاریخ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837670
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن معماری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری‌آرانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277815
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162129
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «گسترش نفت و گاز پارسیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353546
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549741
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن معماری بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا سهامی‎خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‎خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‎خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی‎خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته , قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11427467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۸۰ و شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص تا تاریخ ۱۴/۶/۹۱.

در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878524
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شریعتی پل رومی ورودی الهیه روبروی مبشر شماره۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747339
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی ‌خاص به شماره‌ ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات