بورس کالای ایران

شرکت بورس کالای ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103387520 (فعال)
20
افراد
44
آگهی‌ها
301984
شماره ثبت
1386/5/2
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر بورس کالای ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بورس کالای ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه بورس کالای ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بورس کالای ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14825227
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۱,xxx مورخ ۲۶/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش.م xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای شاهین چراغی به ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیأت مدیره، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به ش.م xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمود اکبری مزرعچه به ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت فولاد خوزستان به ش.م xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای بهمن تجلی زاده به ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره، شرکت تامین سرمایه تمدن به ش.م xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی آقای امیر حمزه مالمیر به ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره، بانک آینده به ش.م xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی آقای علیرضا صادقی به ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیأت مدیره، شرکت ذوب آهن اصفهان به ش.م xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای نعمت الله محسنی به ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش.م xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی آقای امیر مهدی صبائی به ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای حامد سلطانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور، از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر موارد مندرج در اساسنامه شرکت موارد ذیل را که از اختیارات هیأت مدیره می باشد به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۲۱، ۲۰، ۱۷، ۱۳، ۶، ۴، ۳، ۱ و ۲۶ از ماده ۴۰ اساسنامه و در خصوص بندهای ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۸، ۷، ۵، ۴، ۲ و ۲۵ تفویض در قالب بودجه مصوب هیأت مدیره، مصوبات خاص هیأت مدیره و مقررات مربوطه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14752841
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۱۰/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : الف : اعضاء اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ - شرکت بانک آینده ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ - شرکت تامین سرمایه تمدن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت ذوب آهن اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ب : اعضای علی البدل : شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ - کارگزاری بانک صنعت و معدن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ - شرکت پتروشیمی شازند اراک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ - ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . - مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎ها و اطلاعیه‎های شرکت تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14752830
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۱۰/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ ( یکهزار و دویست وچهل ملیارد ریال ) به مبلغ xxx۰ ( یکهزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال ) منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت . و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257751
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۳۳,xxx مورخ ۱۰/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهانxxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین بهاری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملتxxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای امیر حمزه مالمیر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای میر فیض فلاح با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن عبدالهی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای امیر مهدی صبائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینxxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171106
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷و مجوز شمارهxxx۰۴/xxxمورخه۰۲/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxمیلیارد ریال به مبلغxxx۰میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهمxxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافته ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155588
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بارزس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676031
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: «بند ۱، ۳، ۴، ۶، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران و در خصوص بندهای ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۵ تفویض در قالب بودجه مصوب هیات مدیره، مصوبات خاص هیات مدیره و مقررات مربوطه خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573270
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۱۴/xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر بورس‌ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبدالهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498115
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ شرکت انتخاب شدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت ذوب آهن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و اعضای علی البدل: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، شرکت عمران و مسکن سازان ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118929
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۸/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره‌ی xxx۳۱ , xxx مورخ ۰۵/۷/xxx۵ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای عباس نیکچری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ جایگزین آقای مهدی قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080041
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
پیرو آگهی به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۵/۷/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشه و اندوخته احتیاطی افزایش یافت صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044790
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۲۷ , xxx مورخ ۵/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044774
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۲۷ , xxx مورخ ۵/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش دادو ستد در بورس کالا و انتشار نشریه در حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از أخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906595
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخه ۳۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان طالقانی بعد از تقاطع ولیعصر (عج) نبش خیابان بندر انزلی پلاک xxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742216
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخه ۲۵/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبانعلی داور پناه کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ جهت عضویت در هیئت مدیره به جای اسماعیل للگانی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722694
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ جایگزین آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408781
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: "بند ۱، ۳، ۴، ۶، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۰ اساسنامه و در خصوص بندهای ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۵ تفویض در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره، مصوبات خاص هیئت مدیره و مقررات مربوطه خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل علاوه بر موارد مندرج در اساسنامه شرکت موارد ذیل را که از اختیارات هیئت مدیره می باشد به مدیرعامل تفویض نمود: بند ۱ از ماده ۴۰ اساسنامه: بکارگیری تمام تلاش خود جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین شیوه. بند ۲ از ماده ۴۰ اساسنامه: اجرای تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه پیش بینی شده است.در قالب مصوبات هیئت مدیره بند ۳ از ماده ۴۰ اساسنامه: اجرای مقررات مصوب پس از ابلاغ. بند ۴ از ماده ۴۰ اساسنامه: تهیه و ارائه پیشنهاد برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و بودجة شرکت به هیئت مدیره. بند ۵ از ماده ۴۰ اساسنامه: تهیة گزارش سالانة هیئت مدیره در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی پس از تصویب هیئت مدیره. بند ۶ از ماده ۴۰ اساسنامه: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود. بند ۷ از ماده ۴۰ اساسنامه: ارائه پیشنهاد رویه هایی برای رفع تضاد منافع بین سهامداران؛ مدیران و اعضاء با سرمایه گذاران به هیئت مدیره. بند ۸ از ماده ۴۰ اساسنامه:ارائه پیشنهاد استقرار سیستم کنترل های داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت می پذیرد. بند ۱۰ از ماده ۴۰ اساسنامه: تحصیل دارایی ها و انجام سرمایه گذاری های لازم برای اجرای موضوع فعالیت شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. بند ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه:تصویب تشکیلات اداری و اجرایی شرکت و تغییر آن در قالب تاپ چارت مصوب هیئت مدیره. بند ۱۴ از ماده ۴۰ اساسنامه:پیشنهاد افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و استفاده از آنها به هیئت مدیره. بند ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه:تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بنام شرکت در قالب ضوابط مصوب هیئت مدیره و یا مصوبات خاص هیئت مدیره. بند ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه: عقد هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله بنام شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در حدود موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره یا مصوبات خاص هیئت مدیره. بند ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه: مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع بنام شرکت. بند ۱۸ از ماده ۴۰ اساسنامه: به امانت دادن، تضمین یا ترهین اسناد، مدارک، وجوه یا دارایی های شرکت و استرداد آن ها با رعایت صرفه و صلاح شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره یا مصوبات خاص هیئت مدیره. بند ۲۰ از ماده ۴۰ اساسنامه: تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانة شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. بند ۲۱ از ماده ۴۰ اساسنامه: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. بند ۲۵ از ماده ۴۰ اساسنامه: پیشنهاد تغییر مقررات حاکم بر شرکت به سازمان با تصویب هیئت مدیره بند ۲۶ از ماده ۴۰ اساسنامه: رسیدگی به تخلفات اعضاء در اجرای مادة ۳۵ قانون در چارچوب مقررات مربوط.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309704
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۳/۹۴ تصمیم ذیل اتخاذ شد :

اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
اعضای اصلی:(. شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳- کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵- شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲- شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ )
اعضای علی البدل:(. شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷-شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ )
صورتهای مالی و عملکرد مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی شرکت انتخاب شدند.
-روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصادبه عنوان روزنامه های کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx      اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309707
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۳/۹۴ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل لله گانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی از گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین خزلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل می تواند اختیار امضاء مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایرین تفویض نماید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393603
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۰/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود اکبری مزرعچه xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان xxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای علی شریفی xxxxxxxxx۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725332
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۶/۰۸/۹۳ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای حمید بنائیان xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی xxxxxxxxx۸۰ جایگزین آقای وحید رجبیان xxxxxxxxx۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586881
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ..................تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586880
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432558
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل: آقای منصور یزدی زاده xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت ذوب آهن اصفهان xxxxxxxxx۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا سروش xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه بهمن xxxxxxxxx۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نعمت اله شهبازی بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای ایرج اکبریه xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات xxxxxxxxx۵۷ گردیدند و سایر سمتها به قوت خود باقیست.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250532
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118042
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ که در تاریخ ۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098220
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ایرج پورحسین اکبریه دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت رییس هیئت مدیره، آقای علی شریفی دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه بسمت نائب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سروش دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره، آقای منصور یزدی زاده دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فتحعلی خوشبین دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت بسمت عضو هیئت مدیره، آقای وحید رجبیان دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بسمت عضو هیئت مدیره، آقای بهمن تجلی زاده دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و حسین پناهیان دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل می تواند اختیار امضای مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایر تفویض نماید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098222
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای ۲ سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت فولاد خوزستان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۴، فولاد مبارکه اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷، کارگزاری بانک کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰، گروه بهمن به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت ذوب آهن اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲، گروه مالی ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ و اتحادیه مرکزی تعاون های روستایی و کشاورزی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643246
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هشار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11321397
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هشار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606511
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643210
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341398
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588898
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۲۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968108
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‎اکبریه به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲

در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077183
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی‌ عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت‌مدیره به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‌اکبریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جاهد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۲.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

درتاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700587
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ۱۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515139
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت xxx۹ و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت xxx۶ و شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام و شرکت بانک ملت سهامی خاص تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۲ در تاریخ ۱۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250283
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسن دوانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755263
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ طالقانی نبش خ بندر انزلی پ xxx تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134637
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۰ و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت xxx۹ و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت xxx۹ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت کارگذاری بانک کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بانک ملت سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۵ و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ تا تاریخ ۱۳/۱۲/۸۹. در تاریخ ۰۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480566
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا شهیدی تبار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا یرموشمس آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای حسین پناهیان به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای منصور یزدی زاده شتربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بانک ملت سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سیدعلی اکبر هاشمیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۹. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731680
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی ‌عام بشماره‌ ثبت۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11612752
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان هرمزگان منطقه آزاد جزیره کیش برج صدف ط همکف تاسیس گردید.

در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات