سرمایه گذاری مسکن جنوب

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103382392 (فعال)
13
افراد
28
آگهی‌ها
40758
شماره ثبت
1386/4/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14697686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن امیری کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت ماموریتتا تاریخ ( ۰۶/۰۸/xxx۸ ) انتخاب شدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردید . - روزنامه کثیرالنتشار هدف و اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . - ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ناصر مقدم نژاد فرزند جعفر متولد ۲۱/۶/xxx۸ تهران با کدملی xxxxxxxxx۵ و شماره شناسنامه xxx۹ به سمت مدیر شعبه واقع در بندر لنگه، برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرس: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی کمالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد فرزین کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا محمودآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هئیت و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705434
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار (هدف و اقتصاد) جهت نشر آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرشاد فرزین به کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: - نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره - افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری - عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. - تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره - درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز - تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستور العملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره - جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس قدیری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی کمالی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید مسعود مروج جهرمی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا محمودآبادی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل همگی برای باقیمانده مدت ماموریت انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923879
آگهی تأسیس شعبه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۴. ۰۹. ۲۴، شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: جزیره کیش شهرک صدف فاز ۶ کدپستی xxxxxxxxx۰ تأسیس گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و بر ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (هفتصد میلیارد ریال) منقسم به xxxxxxxxx (هفتصد میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام می‌باشد. مرکز اصلی شرکت: شیراز - معالی آباد - نبش خیابان بهاران - مجتمع مسکونی آرین - طبقه دوم - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۵ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی - مطالعه و طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی اداری تجاری تاسیساتی - انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار - قبول مشاوره و نظارت فنی و اجرا و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی - تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج بمنظور استفاده و یا فروش آنها - خرید و وارد نمودن ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج بمنظور استفاده و یا فروش آنها - خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد - شرکت مدنی در ایجاد ساخت توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها - دریافت و کسب اعتبار یا هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارک مدنی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری - هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید سهام چه در داخل و یا خارج از کشور - انجام کلیه اموری بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد - تهیه زمین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی شرکت - واگذاری واحدها، ساختمان‌ها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت بصورت فروش قطعی اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج معزی کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسمعیل تبادار کدملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البزر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس قدیری کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید رضا محمود آبادی کدملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدیران فوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصا یا وکیل ییا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفه نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار باری هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره) در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت - اعلامیه خرید سهام - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهم - تاییدیه سهامدار صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد. مقررات تقسیم سود: بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: مبلغ xxxxxx میلیون ریال میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و بموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۹۴ به هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (هفتصد میلیارد ریال) منقسم به xxxxxxxxx (هفتصد میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی بانام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه‌ای از شرکت در بندر لنگه به آدرس: بندر لنگه – شهرک صدف – فاز ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید - آقای ناصر مقدم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر شعبه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شد. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای ایرج معزی کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای اسمعیل تبادار کدملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البزر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس قدیری کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید رضا محمود آبادی کدملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدجلیل حجازی کدملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدیران فوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588089
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ همگی تا تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۶ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال به مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت. و ماده ۵ اساسنامه بدینحو اصلاح گردید. و ماده (۵) اساسنامه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxx,xxx,xxx سهم ۱,xxx ریالی با نام عادی که تماما توسط سهامداران پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از شیراز ـ میدان ارم ـ بلوار جمهوری ـ کوچه۳۲ ـ پلاک ۲۰ ـ کدپستی xxx۵۹ ـ xxx۳۷ به آدرس شیراز ـ معالی آباد ـ نبش خیابان بهاران ـ مجتمع مسکونی آرین ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ ـ کد پستی xxx۶۵ ـ xxx۷۶ انتقال یافت و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شد. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ـ اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذازی مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
بسمه تعالی آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن فارس (سهامی خاص) بموجب نامه شماره xxx۵۶/۲ مورخه ۲۰/۰۷/xxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر عباس شرکت مذکور فوق به شهرستان شیراز بلوار جمهوری اسلامی کوچه ۳۲ پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل و تحت شماره xxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت از استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: استان فارس، شهرستان شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۳۲، پلاک ۲۰، کدپستی xxx۵۹ ـ xxx۳۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان هرمزگان واحد بندرعباس به نشانی جدید استان هرمزگان شهر بندرعباس ـ بلوار امام خمینی (ره) روبروی بیمارستان کودکان مجتمع اداری نخل طبقه اول پلاک آ ۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432926
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید مرادی نسب به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ابوالقاسم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس قدیری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای علی اصغر یمینی فر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا برجی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالقاسم هاشمی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدابوالقاسم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا برجی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای علی‌اصغر یمینی‌فر به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس قدیری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید مرادی‌نسب به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدمهدی طبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/xxx۱.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۹/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120815
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۸ و شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۲/۸/xxx۱.

در تاریخ ۹/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187344
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708564
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات