فرا توسعه سامان رشد

شرکت فرا توسعه سامان رشد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103378034
6
افراد
7
آگهی‌ها
300142
شماره ثبت
1386/4/19
تاریخ تأسیس

اشخاص فرا توسعه سامان رشد

در این بخش تمامی اشخاصی که در فرا توسعه سامان رشد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1636406
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورد ذیل به موضوع شرکت اتحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "مطالعه و تحقیق و بررسی پیرامون انرژی های تجدید پذیر ـ احداث نیروگاههای برقابی، بادی و کلیه نیروگاه هایی که مربوط به انرژی تجدید پذیر میشود ـ احداث کارخانه تولید قطعات نیروگاه های تجدید پذیر ـ کلیه اقدامات تحقیقی و اجرایی که به بهبود محیط زیست مربوط میشود." محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان آزادی ـ خیابان شهید صادقی ـ پلاک ۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636407
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ایرانی پورنظری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و محمدمهدی ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳و جواد کریمی اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۲و مهدی مقدسی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه برکات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و خانم مریم شکیبایی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای صدر امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار ابرار و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636408
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی ربانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علیرضا ایرانی پورنظری xxxxxxxxx۱کد ملی به نمایندگی از شرکت سامان سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد کریمی اصل کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه برکات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم شکیبایی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826689
آگهی تغییرات شرکت فراتوسعه سامان رشد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد کریمی‌اصل بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سامان‌سازان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدیحیی علیپوریزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه فرهنگی هنری آن با نمایندگی آقای محمدرضا سعدی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تورنگان‌ بنا بامسئولیت محدود با نمایندگی خانم مهناز شریفی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی فرنو نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی ترابی‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیراشکان ترابی‌زاده (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۷/۹۰.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گرید.

۲ـ کلیه توافقات و عقد قراردادها و معاملات تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق امضای رئیس هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته‌ها متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۸/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938939
آگهی تغییرات شرکت فراتوسعه سامان رشد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جواد کریمی‌اصل و شرکت تورنگان‌بنا بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مهناز شریفی و موسسه فرهنگی هنری آن به شماره ثبت xxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا سعدی و شرکت فرنو نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی ترابی‌زاده و شرکت سامان‌سازان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای سیدیحیی علیپوریزدی تا تاریخ ۱۱/۷/۹۰.

در تاریخ ۲۶/۸/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563060
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن صالح‌آبادی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

۳ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهان‌صنعت و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

در تاریخ۱۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707306
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد کریمی‌اصل بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهندسین مشاور آیگان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مسعود آقامیرکریمی بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سامان‌سازان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی علیپوریزدی و آقای محمدمهدی ربانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پرسین طرح و ساخت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن ذوقی بسمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و مؤسسه فرهنگی هنری آن با نمایندگی آقای محمدرضا سعدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی فرنو نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی ترابی‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تورنگان بنا با مسئولیت محدود با نمایندگی خانم آزاده ربانی‌رانکوهی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیراشکان ترابی‌زاده (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۴/۸۸.

۲ـ کلیه توافقات و عقد قراردادها و معاملات تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق امضای رئیس هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها متفقاً با امضاهای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات