گلرنگ موتور

شرکت گلرنگ موتور (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103356981 (فعال)
14
افراد
33
آگهی‌ها
297829
شماره ثبت
1386/3/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14364730
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364733
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای فرزاد مظهری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860114
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به ش. م xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش. م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به ش. م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای فرزاد مظهری به ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831899
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران میرداماد میدان کاظمی خیابان شهید ناوسروان محمودرضا کوشا پلاک ۶۵ طبقه اول واحد غربی کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742332
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره ش. م xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ک. م xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705012
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گلرنگ موتور» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352760
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352763
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای رضا صحرائی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219776
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای رضا صحرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای پرهام پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیف اله فامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای متفق یک از آقایان رضا صحرائی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076832
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739587
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ هفده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731397
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، بزرگراه حقانی، بین مدرس و چهارراه جهان کودک، جنب آژانس طنین پرواز، پلاک ۱۹، طبقه اول با کدپستی: xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708535
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشوبا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان بک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت گل پخش اول باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیف اله فامیلی ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یک از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535608
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فاميلي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت بهگلرنگ موتور فامیلی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اخذ و اعطاء نمایندگی فروش و خدمات بعد از فروش برای شرکتهای خودرو سازی داخلی و خارجی و یا وارد کنندگان خودرو و نیز اقدام به واردات و صادرات خودرو و قطعات یدکی متعلقه طبق مقررات و قانون تجارت، انواع خودرو و انواع موتور و عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مراجع مالی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، بازاریابی و اطلاعات رسانی محصولات شرکت به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535615
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فاميلي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیف اله فامیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یک از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535623
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فاميلي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای سیف اله فامیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442450
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس. تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۸، پلاک ۴، طبقه پنجم با کدپستی: xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349215
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349233
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148518
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان آفریقا چهاراه جهان کودک کوچه کیش پلاک ۴۷ واحد ۸ با کد پستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102397
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102404
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679961
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به آدرس: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان ۳۱ ـ پلاک ۹ طبقه چهارم با کدپستی: xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620646
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242123
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع شرکت سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۷ سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت دفتر از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید موضوع فعالیت شرکت به انجام کلیه امور بازرگانی از طریق خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز به ویژه انواع خودرو و قطعات و لوازم یدکی مربوطه عندالزوم پس از اخذ مجوزهای لازمه از مراجع ذیصلاح و همچنین ارائه خدمات پس از فروش مربوط به کالاهای مذکور و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی از و به کلیه شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198133
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره ۱ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک. م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گل پخش اول با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م xxxxxxxxx ـ شرکت آرین تجارت شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی ک. م xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد.
و روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085344
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ غیره با امضاء ثابت آقای مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083925
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی ِآقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی تا تاریخ۲۷/۱۲/۹۳.
در تاریخ ۰۸/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086366
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529129
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضای هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق ۲ نفر از ۳ نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951794
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گلپخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی و شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338156
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۰. در تاریخ ۱۵/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11979032
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق ۲ نفر از ۳ نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۵/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات