گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر

شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103349751 (فعال)
9
افراد
10
آگهی‌ها
241
شماره ثبت
1386/3/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14481938
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با دو امضاء از چهار امضای اعضاء هیئت مدیره ( ایوب سبحانی و محمود غفاری غازانی و عباس اسعدی غازانی و حسن کثیرایی ) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481952
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب کلیه سهامداران رسید . غلامرضا ستاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095893
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095901
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۷ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095913
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ایوب سبحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود غفاری غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عباس اسعدی غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن کثیرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۷ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793036
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر بخش مرکزی دهستان خضرلو روستا خضرلو بزرگراه بناب عجبشیر - بزرگراه (گاز) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044015
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وعلی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود غفاری غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس اسعدی غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وحسن کثیرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۷ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006165
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. غلامرضا ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی علی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی محمود غفاری غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی عباس اسعدی غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی حسن کثیرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463981
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده xxxغلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388821
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گسترکوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
غلامرضا ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و رضا محمّدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات