تولید برق ماه تاب کهنوج

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103343036 ()
13
افراد
44
آگهی‌ها
298226
شماره ثبت
1386/3/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14699326
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کوروش تقوی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره غلامحسین صادقپور بروجنی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای دوره باقیمانده انتخاب نمودند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی ، قراردادها و چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645133
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14621907
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی ، قراردادها و چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294580
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ذهبی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. حدود اختیارات تعیین شده برای مدیرعامل به مدیرعامل جدید شرکت تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216950
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی به عنوان نماینده شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای دوره باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای حسین ذهبی و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای سرپرست شرکت و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191496
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین ذهبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن مسعودی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی کریمی شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی قراردادها و چک ها ـ بروات ـ سفته ها ـ و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. حدود اختیارات و وظائف تفویض شده هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل میباشد: ۱ ـ دستور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب ۲ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره ۳ ـ دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستور العمل مربوطه ۴ ـ تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب ۵ ـ تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۶ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها وموسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره ۷ ـ تهیه و تدوین آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب ۸ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل وبهر ومتفرعات ۹ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۱۰ ـ عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیئت مدیره شرکت ۱۱ ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات ۱۲ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره ۱۳ ـ عقد قرار داد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی ۱۴ ـ موافقت با اعزام پرسنل زیر مجموعه به ماموریت های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد ۱۵ ـ مکاتبه با موسسات و شرکت ها در راستای اهداف شرکت ۱۶ ـ تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره ۱۷ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی ۱۸ ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره ۱۹ ـ پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره ۲۰ ـ اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هر گونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناسی، توقیف اشخاص و اموال وفق مصوبات هیئت مدیره ۲۱ ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره ۲۲ ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxxو xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۳ ـ اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055884
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت تولید برق ماهتاب سینا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450890
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036467
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010762
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872468
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیأت مدیره برای دوره باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831739
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736568
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و، آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین ذهبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیات مدیره جهت تصویب تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیات مدیره تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیات مدیره شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیات مدیره عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت‌های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با موسسات و شرکت‌ها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیات مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیات مدیره اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725606
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت تولید برق ماهتاب سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670570
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. - موضوع فعالیت: مشارکت در طرح‌های جریان ساخت نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق با خرید، ایجاد و احداث نیروگاه اعم از آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و انرژی‌های نو با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اجرای کلیه سازه‌ها و ساختمانها و ابنیه فنی و مهندسی در کلیه رسته‌های مهندسی برق شامل نیروگاه‌ها، خطوط و تاسیسات شبکه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق. تامین ماشین آلات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز این گونه صنایع از داخل و یا خارج از کشور انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، واردات و صادرات، خرید و فروش در رابطه با برق، انواع کالای منقول. مجاز، خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات. ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. استفاده از تسهیلت مالی و اعتباری بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی سرمایه گذاری و مسارکت در تولید و فروش کالا وخدمات مجاز انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم، مفید، مناسب و یا درجهت تحقق آنها ضرورت داشته_باشد. - مرکز اصلی شرکت: تهران - تابعیت شرکت ایرانی است. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - سرمایه شرکت مبلغ پرداخت شده xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد که تماما پرداخت شده می‌باشد. - هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تجارت انرژی فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. - روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225242
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713846
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست این صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت وبشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: دستور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیأت مدیره جهت تصویب تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری معتبر به هیأت مدیره تهیه و تدوین آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیأت مدیره عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با موسسات و شرکت ها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیأت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیأت مدیره پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیأت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686023
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸و شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686026
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537633
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای عبدالرحیم ماپار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523438
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد هیأت مدیره شرکت از ۳ نفر به ۳ تا ۵ نفر تغییر یافت در نتیجه بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268440
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شروع سال مالی شرکت از اول فروردین ماه به اول بهمن ماه تغییر یافته و بند الف ماده۱۷اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد. سال مالی شرکت روز اول بهمن هر سال آغاز می شود و در پایان دیماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150244
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش.ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738084
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/xxx۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/xxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081065
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/xxx۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/xxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708306
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا اخوان (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708319
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله صبوری بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر بوده بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832090
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسداله صبوری بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره) به اتفاق یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر بوده بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763148
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا اخوان (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671222
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671253
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه صدر خ بهار جنوبی ک نیکبخت پ ۲۱ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859437
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه صدر خ بهار جنوبی ک نیکبخت پ ۲۱ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948187
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480610

آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسداله صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده با نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890780
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسداله صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده با نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9696148
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965759
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص بشماره ‌ثبت۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن مسعودی و آقای اسداله صبوری به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده تا تاریخ ۱۷/۵/۹۱.

در تاریخ ۶/۷/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344135
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11244537
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017186
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852928
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنابه تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هرسهم xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012594
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529893
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل. ۲ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830495
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهمن مسعودی و شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اکبر نادرعظیم‌زاده تا تاریخ ۱۶/۴/۹۰.

۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۷/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات