نگین خاتم ایرانیان

شرکت نگین خاتم ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103297319 ()
11
افراد
17
آگهی‌ها
292601
شماره ثبت
1385/12/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14452532
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویبرسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی وخانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080131
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین اندیشه البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی ابراهیم سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بهامین تجارت مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی حسین اشرف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی عبدالحمید عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی احمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781970
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695485
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۴۷، طبقه سوم، واحد یک به کدپستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492801
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021649
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714876
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل سود افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدوذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394795
آگهی تغییرات شرکت نگين خاتم ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415992
آگهی تغییرات شرکت نگين خاتم ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085205
آگهی تغییرات شرکت نگين خاتم ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان پاسداران شمالی، نبش خیابان بهارستان نهم، پلاک xxx، طبقه اول، واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به نگین خاتم ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد (مشارکت در احداث، تکمیل، توسعه و بهره برداری شهرک های صنعتی، کارخانجات و واحدهای تولیدی، تکمیلی، فرآوری، تصفیه، بهسازی و بسته بندی (از جمله آب معدنی، آشامیدنی، روان کارها و دیگر موارد)، کشتارگاه های دام و طیور، کارخانجات تولیدی، تکمیلی، فرآوری، بسته بندی، اصلاح نژاد و پرورش محصولات کشاورزی، بذر دامی و حیوانی ـ ب) خرید و شرکت در پذیره نویسی سهام شرکت ها ـ ج) خرید سهام برای شرکت ـ د) مشارکت در نوسازی، ساخت، پیمانکاری، مشاوره و انجام کلیه فعالیت های ساختمانی اعم از ابنیه، تاسیسات، نماسازی، معماری داخلی، راه و باند، کانیو سازی، جدول کشی به صورت طراحی، نقشه کشی، اجرا و نظارت فنی ـ ه) مشارکت در سرمایه، خرید، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، موسسات، طرح ها و پروژه ها و واگذاری تمام یا بخشی از آنها ـ و) انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ ز) تهیه و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ح) انجام کلیه امور خدماتی و خدمات شهری اعم از پشتیبانی، اجرایی و همچنین ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ ط) سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ـ ی) شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، ارگان ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبات و اعطای نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور ـ ک) اخذ تسهیلات از بانک، موسسات و تعاونی های مجاز و تاسیس شرکت و شعب و نیز انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، تجاری و اقتصادی مجاز در داخل و یا خارج از کشوردر صورت نیاز و بنا به ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم تبصره ماده ۲۰ به شرح ذیل اصلاح گردید: هرگاه سهامداران شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی وقتی با واحد بود شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رای دارند که قبل از تشکیل این مجامع، سهامشان طبق ماده ۹ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید برای ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورود به جلسه دریافت نماید. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085183
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین اندیشه البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی علیرضا جهانمردی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت بهامین تجارت مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سینا اسدی با کدملی xxxxxxxxx۸ عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سید هادی آهوئی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم بهاره عامری با کدملی xxxxxxxxx۹به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفق ـ اً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.مؤسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640752
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن حسینی راد تا تاریخ ۱/۲/xxx۳
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سینا اسدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت نگین اندیشه البرز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیر خرمی‌شاد و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن حسینی‌راد تا تاریخ ۱/۲/xxx۳

۲ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت نگین اندیشه البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی‌شاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی‌راد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به سمت عضو هیئت‌مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سینا اسدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جهانگیر سعدی به عنوان بازرس اصلی، خانم فریبا ثقفی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی و شرکت شهریار مهستان سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید سلیمانی‌پور و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی‌خاص با نمایندگی با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۰.

در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید سلیمانی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن حسینی‌راد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۰.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11214147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، خ پاسداران شمالی نبش خ بهارستان۹ پ۱ کدپستی:xxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۱/۹/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات