سنگ آذرین انوشه

شرکت سنگ آذرین انوشه (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103296871 (فعال)
14
افراد
14
آگهی‌ها
292281
شماره ثبت
1385/12/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14467041
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت اند از آقای مصطفی رضایی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم محترم فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467059
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت عصر اندیشه پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محترم فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905720
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت متشکل از ۳ نفر میباشد بنابراین ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905728
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905739
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو ومدیرعامل تعین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029831
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر اندیشه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت تلاشگران فلق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سفیر نامی گستران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردیدند. آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029836
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر اندیشه پارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت تلاشگران فلق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر نامی گستران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677302
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و حسین عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677303
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان رئیس هئیت مدیره و بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسین عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو ومدیرعامل انتخاب گردیدند.و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314317
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین امیرآقایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای سید جلیل سعادتیار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ آقای وحید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314371
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران ضلع جنوبی میدان آرژانتین جنب پارکینگ کوثر ساختمان شماره یک طبقه دوم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313354
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
ـ آقای حسین امیرآقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید جلیل سعادتیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اقای حسین عسکری xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین سمت و انتخاب گردیدند.
ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و. اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546861
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد محمدجواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین امیرآقائی تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد محمدجواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین امیرآقائی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۱. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل امضا متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287848
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذین انوشه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید حسین واقفی اسفیدانی به عنوان بازرس اصلی، آقای وایک آقاجانی به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن تهرانی نژاد و آقای محمد محمدجواهری و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین امیرآقائی تا تاریخ ۳/۴/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محسن تهرانی نژاد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدجواهری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین امیرآقائی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدجواهری بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۳/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات