پارس هونامیک

شرکت پارس هونامیک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103250012 (فعال)
5
افراد
9
آگهی‌ها
288591
شماره ثبت
1385/10/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13949363
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدغلامرضا بیجاری کدم xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد بیجاری کدم xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا جباری بهنام کدم xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593743
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیکسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان پیروزی خیابان شکوفه خیابان نیکنام کوچه طوسی کوچه سیروس پلاک۱۸ کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198904
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیکسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو‌ق‌العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خیابان پیروزی خیابان شکوفه خیابان نیکنام کوچه طوسی کوچه سیروس پلاک۱۸ کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11620471
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا جباری‌بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد بی‌جاری‌ و ملیحه‌السادات بی‌جاری و خانم فاطمه جباری‌بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید غلامرضا بی‌جاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱/۲/۹۲.

در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683176
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید غلامرضا بی‌جاری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد بی‌جاری بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا جباری‌بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ملیحه‌السادات بی‌جاری بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فاطمه جباری‌بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا جباری‌بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و هرگونه نوشته‌ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی، مکاتباتی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است.

در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777460
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ آقای اسماعیل حسن‌پور به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا کلهری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279979
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا جباری بهنام به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد بیجاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ملیحه السادات بی‌جاری به سمت عضو هیئت‌مدیره وخانم فاطمه جباری بهنام به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید غلامرضا بی‌جاری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید غلامرضا بی‌جاری به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و هرگونه نوشته‌ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی، مکاتباتی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۶/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995547
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام ثبت ‌شده‌ به ‌شماره ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد بی‌جاری و ملیحه‌السادات بی‌جاری و آقای علیرضا جباری‌بهنام و خانم فاطمه جباری‌بهنام و آقای سید غلامرضا بی‌جاری تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۰.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712742
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام بشماره ‌ثبت۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اسماعیل حسن‌پور به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا کلهری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات